Auteur: Cournot

Als ondernemer / zzp’er is het ook in 2018 mogelijk om een hypotheek aan te vragen. De gangbare eis van het overleggen van 3 jaar informatie over uw ondernemerschap is bij veel banken nog steeds de norm. Er zijn wel steeds meer banken die van deze strakke regels afwijken. Dit kan bijvoorbeeld de situatie zijn indien u hetzelfde beroep reeds in loondienst uitvoerde en dit sinds 1 jaar zelfstandig doet. Ook in zo’n situatie zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Daarnaast zijn er banken die een afslag toepassen op de duur van het ondernemerschap. Kortom, maatwerk is de norm voor u als ondernemer bij het verkrijgen van een hypotheek.

Sowieso dient u een passende hypotheek te krijgen. Daar zullen wij vanzelfsprekend rekening mee houden. Heeft u een wens ten aanzien van de aankoop van een woning dan is de eerste stap een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij uw wensen en behoeften in kaart brengen en een uitgebreide analyse van uw situatie maken.

Vervolgens zullen wij uw aanvraag begeleiden met een cijfermatige onderbouwing van uw onderneming.  Deze onderbouwing kan bestaan uit een blik in de toekomst middels een winst- of liquiditeitsprognose. Wij vertalen uw optimisme naar een kandidaat-geldverstrekker om de hypotheek voor uw nieuwe woning of nieuwe hypotheek mogelijk te maken. Het opstellen van dergelijke prognoses kunnen wij ook voor u verzorgen.

In de hypotheekaanvraag wordt rekening gehouden met uw bruto winst uit onderneming. Ook zal een geldverstrekker beoordelen of het inkomen wat u onttrekt uit uw onderneming toereikend is voor het dragen van de kosten van uw huishouding. Stel dat u meer opneemt dan u verdient dan ontstaat er een negatief eigen vermogen. Een dergelijke situatie is onwenselijk en leidt in de meeste gevallen tot een afwijzing van uw hypotheekaanvraag. Is er een goede uitleg voor het ontstaan van dit negatief eigen vermogen dan valt er te onderhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u een deel van het vermogen hebt geïnvesteerd in de aankoop of verbouwing van uw woning.

Het inkomen in de hypotheekaanvraag wordt gebaseerd op het gemiddelde winstcijfer van de laatste 3 jaar. Bijvoorbeeld :

Jaar Bruto-winst
 2017  € 86.312
 2016  € 51.384
 2015  €93.485

In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de gemiddelde winst € 77.060. Het inkomen zal niet hoger zijn dan de winst uit het laatste jaar. Stel dat het inkomen in het laatste jaar € 55.000 was dan is dit ook tevens het maximale inkomen voor de hypotheekberekening. Eventueel valt met een prognose over het lopend boekjaar nog een aanpassing te verrichten.

Geldverstrekkers met uitleg voorwaarden ondernemers

De onderstaande geldverstrekkers hebben wij geselecteerd die iets meer vrijheid bieden bij het bepalen van het inkomen indien u nog geen drie jaar zelfstandig bent als zzp’er of ondernemer. De beschrijving geldt dus voor de situatie indien u een hypotheekaanvraag wenst te doen en nog geen 3 jaar ondernemer bent. Daaronder wordt ook verstaan als u een nieuwe onderneming start en bijvoorbeeld de 5 jaar ervoor ook ondernemer was. Dan begint het ondernemerschap vanaf de startdatum van de nieuwe onderneming.

Ook dient u te beschikken over een positief eigen vermogen in uw onderneming.

ABN AMRO

Bij deze geldverstrekker is het mogelijk om een hypotheekaanvraag in te dienen indien u minimaal 1 jaar zelfstandige bent. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het resultaat uit de jaarcijfers en een vergelijking met de aangifte inkomstenbelasting. Ook is het nodig om een prognose van uw belastingadviseur of accountant te overleggen.  Hoe langer u zelfstandig bent des te hoger het percentage van uw inkomen wat meetelt voor de hypotheekaanvraag.

1-2 jaar: 75% van het resulaat;
2-3 jaar: 90% van het resultaat;
> 3 jaar: 100% van het inkomen, met een maximum van het laatste jaar.

Ook heeft deze geldverstrekker een speciale desk voor topsporters en artiesten.

Aegon

Ook Aegon is soepel voor zzp’ers. Je mag als zelfstandige al met één jaarrekening een hypotheek afsluiten van 100% van de woningwaarde. Voorwaarde is dan wel dat je Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. Het toetsinkomen wordt dan vastgesteld door een onafhankelijke accountant, benoemd door NHG.

Sluit je jouw hypotheek zonder NHG af? Dan mag je tot 90% lenen als je drie of meer jaarrekeningen hebt. Heb je twee of meer jaarrekeningen, dan mag je maximaal 85% lenen van de woningwaarde.

Florius

Florius is onderdeel van ABN Amro en voert een eigen beleid, maar ook bij deze geldverstrekker zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten als u nog geen drie jaar ondernemer bent. Men volgt min of meer het acceptatiebeleid van ABN Amro. Een vergelijking tussen de hypotheekrente en voorwaarden kan soms het verschil zijn tussen de ene of de andere aanbieder.

ING

Een aanvraag als ondernemer bij deze bank is op basis van maatwerk. Zo dient u een prognose en CV te overleggen zodat een duidelijk beeld wordt gevormd over uw arbeidsverleden.  Het maximale inkomen is dan 80% van het vastgestelde inkomen uit onderneming.

Nationale Nederlanden

Bent u minimaal 1 jaar zelfstandig als ondernemer, ook dan is het mogelijk om een hypotheek bij Nationale-Nederlanden af te sluiten. Met óf zonder NHG. Als startende zzp’er kunt u niet de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar aanleveren daarom wordt voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag een inkomensverklaring opgesteld. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar het inkomen uit loondienst van de afgelopen drie jaren mee. Ook als u niet meer in loondienst wordt gerekend met dit inkomen.

NIBC Direct

Ook NIBC Direct staat een hypotheekaanvraag toe voor zzp’ers die tussen de 1 en 2 jaar actief zijn. Er wordt dan gerekend met 75% van het gemiddelde inkomen en geldt er de eerste tien jaar een renteopslag van 0,3%. Bent u tussen de 2 en 3 jaar als ondernemer actief? In dat geval hanteert NIBC 90% van het gemiddelde inkomen. Na drie jaar ondernemerschap mag er 100% van het toetsinkomen worden meegenomen.

Obvion

Obvion is onderdeel van Rabobank en hanteert als norm dat u minimaal 2 jaar zelfstandig dient te zijn.

Rabobank

Ook Rabobank staat toe dat u een hypotheekaanvraag indient op basis van minimaal  1 jaar ondernemerschap. Naast een prognose dient u ook een overzicht van het lopende boekjaar te overleggen. De zakelijke acceptant van de Rabobank stelt dan het inkomen vast middels een inkomensverklaring.

Meer weten over hypotheken voor zelfstandigen vul dan onderstaand formulier in voor een gesprek op maat of direct een vergelijking van de hypotheekrente? Wij kunnen bemiddelen namens alle bovengenoemde geldverstrekkers.
Bent u van plan om een lening of hypotheek af te sluiten bij uw eigen BV ter vervanging van een bestaande hypotheek?  Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek drastisch gewijzigd. Zo is er overgangsrecht gecreëerd voor personen met een bestaande hypotheek. Het komt er op neer dat de hoogte van de hypotheek van iedereen met een hypotheek bestemd voor de eigen woning op 31 december 2012 bevroren wordt. Vanaf deze datum is uitbreiding onder de oude hypotheekregels niet meer mogelijk. Een voorbeeld.

Stel dat u op 31 december 2012 een spaarhypotheek heeft van € 250.000 en u besluit op 1 maart 2013 een serre te plaatsen aan uw woning en u wenst hiervoor € 25.000 te lenen bij een bank of bij uw eigen (stamrecht) BV dan mag u de rente van deze extra hypotheek uitsluitend aftrekken indien u deze annuïtair aflost. Dus producten zoals een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek of beleggingshypotheek komen niet meer voor aftrek in aanmerking. Ook al zou u een dergelijke hypotheek wel willen, dan loopt u tegen het probleem aan dat banken deze niet meer in hun assortiment hebben. Het is dus sowieso een theoretische kwestie geworden. Samengevat mag u voor uw bestaande hypotheek de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken binnen de oude spelregels, maar de hypotheekrente van de extra hypotheek mag alleen in aftrek worden genomen als u minimaal annuïtair aflost. Een lineaire hypotheek mag dus ook, want daarmee lost u eerder af dan bij een annuïteitenhypotheek.

Het was ingewikkelder als u besloot om slechts een gedeelte van uw hypotheek van € 250.000 te vervangen. De verantwoordelijke minister heeft hiervoor beleid ontwikkeld wat er op neer komt dat u ook een gedeelte van uw hypotheek (formeel : eigenwoningschuld) vervangt in plaats van het gehele leningdeel of de gehele hypotheek. De complete toelichting treft u bijgaand aan :

Gedeeltelijk aflossen eigenwoningschuld

In de praktijk is de vraag opgekomen wat de fiscale gevolgen zijn van het gedeeltelijk aflossen van een leningdeel dat onder het overgangsrecht valt als dit wordt gevolgd door het opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen wo-ning (gedeeltelijk oversluiten). De wettekst schrijft voor dat deze nieuwe lening alleen onder het overgangsrecht valt in geval van geheel aflossen van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld en het uiterlijk binnen het daaropvolgende kalenderjaar -ten minste voor dat bedrag- opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen woning (geheel oversluiten). Deze lijn was ingegeven door het idee dat bij een verhuizing of bij oversluiten eigenlijk altijd een volledig le-ningdeel vervangen wordt. In de praktijk blijkt dat ook sprake kan zijn van ge-deeltelijk oversluiten van een leningdeel. Onder de huidige wettekst zou in dat geval het overgangsrecht alleen van toepassing zijn op de nieuwe lening indien de lening voor oversluiten gesplitst zou worden in twee leningdelen. Dit zodat per leningdeel sprake is van geheel oversluiten. Ter verduidelijking een voorbeeld.

Voorbeeld

Casus 1

A heeft op 31 december 2012 een eigenwoningschuld van € 300.000. Deze eigenwoningschuld is opgebouwd uit twee leningen. Lening 1 van € 250.000 en lening 2 van € 50.000. In 2013 lost A € 50.000 af op lening 2, met geld verkregen uit een nieuwe lening van € 50.000 (geheel oversluiten). Deze € 50.000 valt onder het overgangsrecht (geen afloseis).

Casus 2

Zelfde als casus 1, maar nu lost A € 10.000 blijvend af uit spaargeld en sluit hij gelijktijdig een nieuwe lening van € 40.000 af ter vervanging van de overige € 40.000 van lening 2 (gedeeltelijk oversluiten).

Deze nieuwe lening van € 40.000 valt niet onder het overgangsrecht aangezien geen sprake is van ‘ten minste voor dat bedrag (€ 50.000) aangaan van een schuld’.

De overgesloten € 40.000 zou wel onder het overgangsrecht hebben gevallen indien A voorafgaand aan het aflossen en oversluiten de lening van € 50.000 had gesplitst in een lening van € 10.000 (deel dat daarna blijvend wordt afgelost) en een lening van € 40.000 (deel dat wordt overgesloten).

Het hanteren van een dergelijk onderscheid tussen wel en niet gesplitste leningdelen acht ik onwenselijk. Belastingplichtigen zouden daardoor in voorkomende gevallen feitelijk worden gedwongen de lening administratief te splitsen, wat leidt tot onnodige administratieve rompslomp.

In een beleidsbesluit zal daarom vooruitlopend op wetgeving worden opgenomen dat ook bij gedeeltelijk oversluiten van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld de nieuwe schuld kwalificeert voor het overgangsrecht (geen aflossingseisen) met dien verstande dat deze goedkeuring net als bij het ‘geheel oversluiten’ alleen geldt:

– voor maximaal de omvang van de aflossing en

– indien de schuld wordt aangegaan uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

De aanpassing biedt meer flexibiliteit en gelijkheid in de fiscale behandeling van belastingplichtigen met een verschillende samenstelling van de eigenwoningschuld (meer of minder leningdelen).

You want to buy a house in the Netherlands or improve your current mortgage? Apparently it’s nearly impossible for expats living in the Netherlands to get mortgages to buy Dutch property?  Well, actually, the headlines are not entirely true! What is correct is that most of the mortgage providers have been forced to tighten their procedures since the crisis. But the fact of the matter is, there are still mortgage providers out there looking to do business with trustworthy clients.

As  experts in expat mortgages and Dutchmen, we all know that the Dutch property landscape is one of the strangest in the world. Most Dutchmen have a strong desire to own their own home. About 60% of the people posses their own home. Then there is the fiscal phenomenon ‘hypotheekrenteaftrek’ (Tax deductable interest).

The mortgage rate operated by the bank depends on:

– The period for which the interest rate is fixed. In this time, how longer the time the rate is fixed the higher the interest rate is. It’s also to choose for a mortgage without a fixed rate.

– The ratio between the value under foreclosure and the amount of the mortgage loan. The interest margin required by the bank to cover the risk increases in keeping with the percentage of that ratio.

During the crisis certain parts of the country are stagnating in terms of pricing, other areas have seen prices fall. There is still a shortage of housing in most of the large cities such as Amsterdam or The Hague. For some people it’s about securing a future place to live whilst prices are stable, for others it’s a good investment or it’s about buying property in a nation where they understand the process and know that a property owner’s rights are strongly upheld by law.

Whatever reasons you may have for considering the purchase of a house in the Netherlands, the good news is that there are mortgage providers willing to offer expats mortgages. The bad news is that many providers don’t even advertise the fact! More good news : we can assist you by obtaining a mortgage.

If you’re interested in our services, we charge you fixed fees for our services. Our first meeting is always free of charge an can take place at your home or workplace, also in the evening hours. We work indepent and nationwide and have offices in Amsterdam, The Hague and Breda (Zevenbergen). Our real estate agents can assist you by buying property in the Netherlands. You can request for a meeting by sharing your details below, or you may reach us at 0031-168-327702 or send an email to info@cournot.nl.

During our first meeting we will ask you to inform us about the following information :

 • Contact information
 • Basic details about the property requiring finance including your required mortgage amount and amount of deposit
 • A copy of your passport and a utility bill for your main residence
 • Bank statements of the last three months of the bankaccount where your salary is paid
 • The most recent 3 months’ pay checks, alternatively, an employer’s confirmation of income (werkgeversverklaring) or copies of your accounts from a verifiable accountancy firm if you’re self-employed

As you can imagine, each application is then assessed on its personal merit, and those who lend to expats are aware that it’s not always straightforward to provide seemingly the most basic of information.

Don’t be put off, there is finance available, and the Dutch property market can make a safe bet when approached in a cautious and calculating manner.

Our service

 • We will find you the most appropriate mortgage provider in the market for your mortgage requirements.
 • We will present a proposal in a concise and appropriate format to maximise its approval possibilities.
 • To use our negotiation skills with the mortgage provider to ensure you receive the best terms available.
 • Tax deduction applications.
 • LTV (Loan To Value) 100%.
 • We provide you all the necessary assistance to purchase, including Dutch tax matters.
 • Our fee is tax deductable and in most cases VAT-free.
 • Most important: No cure no pay.

For having an indication of your future mortgage payments please contact us.


The following taxes and closings costs you will experience by buying a house in the Netherlands.

Transfer tax (Overdrachtsbelasting)
– 2% of the purchase price for a house

Pre-sale agreement (Koopovereenkomst)

– The real estate broker of the seller will create this pre-sale agreement without any charge for the buyer.
– In the Amsterdam market the notary will make this agreement and will charge the buyer. This is negotiable.

Transfer contract (Akte van levering)
– This is the formal contract which the notary will make. The average rate is about € 600 including VAT.
– Negotiable, you can compare these rates.

Mortgage arranging cost (advieskosten)
– Rates start at € 1.500 till € 4.000.
– In most cases there is no VAT to pay.

Mortgage contract (Hypotheekakte)
– The notary is obliged to handle this contract. The average rate is also € 600 including VAT.
– Tax deductible.

Interpreter

– The costs of a interpreter start at € 200 including VAT.

Estate agent fee (Makelaarscourtage)
– 1,75% (plus BTW) of the purchase price.
– The seller pays the estate agent. If you use an estate agent to help you buying a house (aankoopmakelaar) rates start at € 1.150.

Appraisal (Taxatierapport)
– Prices start at € 300 including VAT.

– In case you have a mortgage with NHG you need a so called NWWI validation it wil cost additional €75.

– Tax deductible and negotiable.

Architectural examination (bouwkundig keuringsrapport)

– Prices start at € 275 including VAT.

– This document is not obliged but gives you information about the technical state of the house you want to buy.

Deemed rental value (Eigenwoningforfait)
– 0,7% of the WOZ value (determined by the government)

Tax implications
– Mortgage interest payments are tax deductible as long as the property / house is to be used as the main residence for a maximum of 30 years.

– Tax deductions automatically disappear if you decide to leave the country but continue to own the property. As a non-resident taxpayer, you will not enjoy tax deductible mortgage interest payments so make sure the rent you receive covers both costs and interest.

– Increases in the value of the house are tax-free as long as it is used as the main residence (no capital gains tax).

– The 30% ruling may raise your chances of getting an appealing mortgage deal.

More information?


Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan naar de flexibiliteit bij 23 geldverstrekkers op het gebied van maatwerk. Daaronder wordt verstaan in welke mate consumenten met een afwijkend profiel geholpen kunnen worden bij een hypotheekaanvraag.

Bij 10 van de 23 onderzochte geldverstrekkers blijkt het mogelijk om af te wijken van een standaardprofiel. Bij het merendeel van de geldverstrekkers is er dus geen afwijking mogelijk op het standaardbeleid. In de praktijk merken wij vaak dat deze aanbieders (Argenta, a.s.r., Aegon, BijBouwe, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Lloyds, Merius, Moneyou, Munt, NIBC, Venn Hypotheken en Woonfonds) strak vasthouden aan vaste acceptatiecriteria. Zelfs bij de kleinste afwijking valt de aanvraag naast de band en levert dit een afwijzing op.

De reactie van één van de aanbieders aan Vereniging Eigen Huis is dat men de kosten laag wil houden met aantrekkelijke productvoorwaarden met een scherpe rente in combinatie met een snel, voorspelbaar en geautomatiseerd acceptatieproces. 

Naar onze mening ontstaat er ook een stuk verwarring door de reclame uitingen die deze geldverstrekkers doen. Daar wordt niet de indruk gewekt dat men te maken heeft met een gestandaardiseerd product, maar ontstaat de indruk dat iedere klant speciaal is en ook een dito dienstverlening aangeboden krijgt.

Het is op voorhand ook erg lastig om een concrete uitspraak te krijgen over de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag indien u een maatwerkbehoefte hebt. Steeds meer aanbieders bieden de mogelijkheid van een zogeheten voorlegmogelijkheid waarbij de uitkomst van een hypotheekaanvraag beter te voorspellen is. Vooral ABN Amro heeft hier een goede mogelijkheid voor gecreëerd en biedt ook binnen een snelle verwerkingstijd een antwoord. Het is op deze wijze mogelijk om de afwijking ten opzichte van het standaard acceptatiebeleid te bespreken en voorafgaand aan de beslissing om een huis te kopen of hypotheek over te sluiten meer zekerheid over de haalbaarheid te verkrijgen.

Heeft u ook een afwijkende situatie en wenst u deze vrijblijvend te bespreken?

Een consument heeft een klacht over een in rekening gebrachte boeterente bij het oversluiten van zijn hypotheek. De klacht die is geuit bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening, Kifid, heeft zich gebogen over deze zaak. De onvrede zit hem in het feit dat de voormalige geldverstrekker de rente verlaagd met 0,5% en de marktrente 0,1% hoger is geworden. Het effect is namelijk dat de boeterente voor aflossing van de hypotheek met € 3.163 stijgt.

De consument heeft op 27 september 2016 een voorlopige aflosnota ontvangen met een boeterente van € 9.782 en heeft onder andere op basis van deze informatie een nieuwe hypotheek aangevraagd. De fase om de nieuwe hypotheek te regelen neemt enkele weken in beslag en uiteindelijk heeft de oude geldverstrekker, CMIS, een definitieve aflosnota verzonden aan de notaris met een hogere boeterente. De verklaring van CMIS is dat zij de rente voor de vergelijkingsperiode hebben verlaagd met 0,5% terwijl de marktrente in de tussenliggende periode met 0,1% is gestegen.

Het lijkt logisch dat de consument om deze reden vraagtekens plaatst bij de fors hogere boeterente. Stel dat deze persoon de hypotheekrente nauwlettend volgt gedurende het oversluitproces en verwacht dat CMIS deze ook volgt tijdens de verdere stappen in het proces is de verwachting eerder dat de boeterente zal dalen dan omgekeerd. Het Kifid is het overigens met CMIS eens en stelt de consument in het ongelijk.

Het Kifid is van mening dat CMIS de vrijheid heeft om rentepercentages aan te passen en dat het alleen mogelijk is om een begrenzing toe te passen indien dit onredelijk wordt. De uitleg van CMIS dat men slechts 4 maal in 2016 de rente heeft aangepast vindt het Kifid niet onredelijk. Het Kifid is van mening dat de klant had moeten beseffen dat de voorlopige aflosnota een tijdelijk karakter had en dat letterlijk genoteerd staat dat de definitieve bedragen kunnen wijzigen.

De vraag is of dit wel redelijk is? Immers op het moment dat een eigenwoningbezitter de oversluiting in gang zet na de ontvangst van de proforma aflosnota gaat deze ook verplichtingen aan. Het annuleren van een hypotheekofferte kan gepaard gaan met een annuleringsvergoeding en ook de hypotheekadviseur, taxateur en notaris hebben vaak al werkzaamheden uitgevoerd. De toezichthouder is van mening dat een eigenwoningbezitter inzichtelijk dient te hebben wat de terugverdienperiode is. Met een hogere boete van enkele duizenden euro’s komt deze termijn ook in het gedrang. Misschien is een aanbeveling om het voorlopige karakter van een aflosnota af te halen en een bepaalde geldigheidsduur mee te geven zodat een consument binnen een redelijke termijn zijn hypotheek kan oversluiten en zekerheid heeft over de hoogte van de boeterente.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?

De overheid wenst dat we met zijn allen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Er bestaat nu de mogelijkheid om de zogeheten verzilverlening van SVn hiervoor op te nemen. Veel ouderen beschikken over een kapitaal in de vorm van overwaarde in hun koopwoning.

Stenen kun je niet eten

Om dit vermogen aan te spreken zijn er diverse commerciële initiatieven om uw woning daarbij in te zetten. Dit varieert van een constructie waarbij u uw woning verkoopt en  daarna huurt of het afsluiten van een zogeheten opeethypotheek. Nu ontstaat er ook de mogelijkheid om bij SVn een lening af te sluiten waarbij u niet direct hoeft af te lossen en rente hoeft te betalen. Dit wordt afgetrokken van de overwaarde en per saldo heeft het geen effect op de maandlasten. Per saldo betaalt u dus met “stenen”.

Kenmerken verzilverlening

De overheid biedt dus een soortgelijk product ten opzichte van de banken: ‘de verzilverlening’. Deze hypothecaire lening om de overwaarde op te nemen wordt aangeboden door het SVN, dat ook de blijverslening aanbiedt.

Net als bij de commerciële verzilverhypotheek blijft uw besteedbare inkomen gelijk. U lost namelijk niet af en de rente wordt bij de lening opgeteld. Het belangrijkste verschil is dat de Verzilverlening van SVn in eerste instantie bedoeld is voor een inverstering in ‘comfortabel en veilig wonen’. Met deze beperking, komen een aantal zeer ruime voorwaarden:

 • Geen toets op inkomen en vermogen. Dit maakt de verzilverlening toegankelijk voor ouderen met een laag inkomen en/of beperkt spaartegoed.
 • De lening is al beschikbaar vanaf 10 jaar voor de pensioendatum en kent geen maximale leeftijd.
 • De lening wordt ingeschreven als hypotheek via een notaris.
 • Uw bestaande hypotheek kan naast de verzilverlening blijven bestaan, in de meeste gevallen heeft u toestemming nodig van de eerste hypotheekhouder.

Of u in aanmerking komt voor een verzilverlening is afhankelijk van of uw gemeente dit wel of niet aanbiedt. Via deze link kunt u controleren of uw gemeente deelneemt aan de regeling.

Berekeningswijze

De verzilverlening bedraagt maximaal 80% van de WOZ-waarde of de taxatiewaarde van uw woning. De rente staat voor 40 jaar vast en wordt vastgesteld op het moment van de hypotheekaanvraag. De looptijd is maximaal 75 jaar.

Meer informatie over dit onderwerp?

In de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren erna was een aflossingsvrije hypotheek mateloos populair. Een keuze die op dat moment goed paste bij de positieve verwachtingen van de woningmarkt en arbeidsmarkt. Het kan geen kwaad om stil te staan bij deze eerdere keuze. Past deze nog steeds wel bij uw opvattingen over de toekomst, uw persoonlijke situatie en huidige wetgeving?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waar tijdens de looptijd, van meestal 30 jaar, niet op wordt afgelost: je betaalt maandelijks alleen rente aan de geldverstrekker. Op deze profiteer je maximaal van de renteaftrek, althans gedurende de eerste 30 jaar.

Er komt ook een moment dat de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek afloopt. Dat is in principe het vaste afgesproken aflossingsmoment bij aanvang van de hypotheek. Er zijn op dat moment meerdere opties mogelijk. De meest simpele variant is daadwerkelijk de gehele hypotheek af te lossen uit eigen vermogen. Ook is het mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij een andere geldverstrekker. Een andere optie is om een verzoek tot verlenging in te dienen bij de bestaande geldverstrekker. Tot slot kunt u ook besluiten te verhuizen omdat uw persoonlijke situatie mogelijk is veranderd vanwege kinderen die het huis uit zijn en u kleiner wenst te gaan wonen.

Wanneer u met pensioen gaat is de kans groot dat het inkomen afneemt. Op het moment dat u niets hebt afgelost op de aflossingsvrije hypotheek, dan blijven de maandlasten gelijk en daalt het besteedbaar inkomen. Zolang u zich dit realiseert hoeft dit niet direct een probleem te zijn, maar dit kan nijpender worden zodra de 30 jaars termijn qua renteaftrek is verstreken.

Vanaf 2001 is het recht op hypotheekrenteaftrek beperkt tot 30 jaar. Heeft u vóór 2001 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten, dan krijgt u vanaf 2031 in ieder geval geen renteaftrek meer over dit hypotheekdeel. Indien er tijdens de looptijd niet is afgelost op de hypotheek of een aflossingsplan gemaakt dan stijgen hoe dan ook de netto maandlasten.

Om dit probleem voor te zijn kunt u nu al besluiten extra af te lossen of de rente voor een langere periode vast te zetten. Zeker nu de rente nog historisch laag is kunt u uw hypotheek toekomstbestendig maken. Ook kunt u besluiten uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een hypotheek waarop u wel direct aflost. Wij denken graag met u mee en helpen u graag om uw hypotheek aan te sluiten op de huidige en verwachte situatie.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?
 

Per 1 februari 2018 is aan het model koopovereenkomst standaard een voorbehoud voor een bouwtechnische keuring toegevoegd. Dit geeft een kandidaat-koper naast het voorbehoud van financiering ook de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de technische staat van de woning.

Afwijken van modelovereenkomst
Een model koopovereenkomst is een modelcontract waarin een aantal standaardsituaties zijn beschreven die tijdens het sluiten van een koopovereenkomst aan de orde kunnen zijn waarbij een aantal organisaties bij betrokken zijn zoals de NVM en Vereniging Eigen Huis. Dit modelcontract wordt vervolgens door de partijen aangepast aan de werkelijke situatie. Het staat koper en verkoper alsnog vrij om af te wijken van deze bepalingen. Wanneer deze modelovereenkomst wordt gebruikt en er vinden wijzigingen plaats, dan zijn beide partijen wel verplicht duidelijk aan te geven op welke punten de overeenkomst afwijkt. Ook indien partijen afspraken af te zien van deze bepaling dient de clausule te worden doorgestreept in plaats van verwijderd. Zo is voor kandidaat-koper altijd duidelijk dat het een keuze was.

Afzien van koop bij bouwkundige gebreken
De modelovereenkomst was al voorzien van voorbehoud van financiering, waarbij de consument van de koop kan afzien als hij de financiering niet rond krijgt. Met de nieuwe voorwaarde die is opgenomen – koop onder voorbehoud van bouwkundige keuring – kan de koper, zonder enige verplichting, nu ook van de koop afzien wanneer blijkt dat de woning meer bouwkundige gebreken blijkt te hebben dan vooraf was gedacht of ingeschat.

Bewuster kopen
De gedachte bij het opnemen van deze clausule is dat kandidaat-kopers meer tijd hebben om te voorkomen een kat in de zak te kopen. De huidige praktijk wijst uit dat in schaarstegebieden dit voorbehoud wordt overgeslagen of dat de keuring juist wordt uitgevoerd tijdens de wettelijke bedenktijd. Uit een onderzoek door de overheid bleek in 2017 dat slechts 63% een voorbehoud voor financiering opnam in koopovereenkomsten in de schaarstegebieden zoals in Amsterdam.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?

Gaat u voor een langere tijd naar het buitenland dan kan het zijn dat uw bestaande levensverzekering geen dekking biedt. Hoe zit dit? Tegenwoordig gaan we vaker dan vroeger om een of meerdere jaren in het buitenland te werken of al eerder tijdens de studententijd. Daarnaast emigreren er jaarlijks ook tienduizenden personen naar het buitenland. Emigreren of een verblijf in het buitenland van langer dan 60 dagen heeft bij sommige verzekeraars gevolgen voor de afgesloten overlijdensrisicoverzekering. Het is  daarom verstandig om voorafgaand aan het verblijf in het buitenland uit te zoeken hoe de verzekering in elkaar steekt. In 2/3 van de gevallen blijft de levensverzekering ongewijzigd en in de andere gevallen kan er een beperking qua dekking zijn of is er in zijn geheel geen dekking voor een langdurig verblijf in het buitenland.

Deze beperking kan bijvoorbeeld toezien op een dekking per regio. Dit kan zelfs per land anders zijn. Ook kan het zijn dat de verzekeraar u een premieopslag in rekening brengt voor de periode dat u in het buitenland verblijft. Andere maatschappijen bieden wel een dekking zo lang u maar in Nederland blijft ingeschreven en over een bsn nummer beschikt. U kunt de polisvoorwaarden nalezen of uw tussenpersoon vragen hulp te bieden bij het uitzoeken van de situatie.

Op het moment dat u beschikt over een bestaande levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en er geen dekking in het buitenland is bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijk een nieuwe levensverzekering af te sluiten voor de verblijfsperiode in het buitenland. Indien de looptijd relatief kort is, bijvoorbeeld 3 jaar, is de premie ook lager in verhouding tot een looptijd van 30 jaar.

Per verzekeraar staat in onderstaande tabel te lezen hoe men omgaat met het verblijf in het buitenland :

Verzekeraar Dekking verhuizing naar het buitenland?
ACE Overleg nodig
Aegon Ja
Allianz Overleg nodig
ASR Ja
Brand New Day Ja
BNP Paribas Cardif Nee
Callas Nee
Centraal Beheer Ja
Creditlife International Overleg nodig
Dela Ja
Delta Lloyd Ja
Erasmus Ja
Finvita Overleg nodig
Generali Ja
Gewoonidee Overleg nodig
Goedidee Overleg nodig
Klaverblad Ja
Scildon Overleg nodig
Leidsche Verzekeringen Overleg nodig
Nationale Nederlanden Ja
Ohra Ja
Reaal Overleg nodig
TAF Quantum Leben Overleg nodig
Woonfonds Ja
Zwitserleven Ja

 


Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!