Nieuws en blog


oversluiten naar nhgIn welke situaties is het mogelijk om over te sluiten naar een hypotheek met NHG?

Indien u een bestaande hypotheek zonder NHG heeft en u wenst deze om te zetten naar een hypotheek met NHG dan is dit op grond van de onderstaande redenen mogelijk :

 • U dient een ‘verbouwing’ uit te voeren. Dit mag ook het vervangen van uw deurbel zijn, de ondergrens is € 50;
 • Uw relatie is verbreken en u neemt de eigendom van uw ex-partner over;
 • U erft een deel van een woning en koopt andere erfgenamen uit;
 • U koopt de erfpacht van een woning af, of u wordt eigenaar van de grond. In Amsterdam komt erfpacht veelvuldig voor;
 • Sinds 2018 is het ook mogelijk om voor NHG in aanmerking te komen indien uw financiële situatie na de oversluiting beter wordt.

NHG kostengrens van € 265.000

U kunt een hypotheekaanvraag voor NHG indienen tot een bedrag van maximaal € 265.000. U mag binnen deze kostengrens en hypotheekgrens de volgende onderdelen financieren :

 • Openstaand saldo huidige hypotheek of lening bestemd voor verbouwing van uw woning;
 • De eventuele boeterente voor het openbreken van het rentecontract van uw bestaande hypotheek;
 • De kosten van de verbouwing;
 • De taxatiekosten voor het taxeren van uw woning;
 • De overige bijkomende kosten zoals de premie voor NHG (1%), de advieskosten van het hypotheekadvies, de notariskosten en eventuele kosten van een bouwtechnische keuring.

Welke voordelen biedt NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

 • Het grootste voordeel zit hem in de rentekorting die kan oplopen tot 0,6% per jaar;
 • De kans op een restschuld bij verkoop met verlies is kleiner;
 • U krijgt een vangnet van de rijksoverheid indien u tijdelijk uw lasten niet kunt dragen als gevolg van echtscheiding of baanverlies;
 • Bij verhuizing kunt u een restschuld meefinancieren.

Welke nadelen zitten er aan een hypotheek met NHG?

 • De maximale hoofdsom is voor 2018 € 265.000. Met energiebesparende maatregelen kunt u tot € 280.900 lenen;
 • De premie om in aanmerking te komen voor NHG is 1%, deze is fiscaal aftrekbaar;
 • Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er strenge regels, niet iedereen valt in de doelgroep.

Ook een berekening ontvangen voor uw nieuwe hypotheek met NHG?
 

Wat is een familiehypotheek?familiehypotheek

Eigenlijk is het een gewone hypotheek alleen sluiten familieleden deze onderling bij elkaar af. Het is gebruikelijk dat het onderpand een woning betreft. Ook wordt de term familiehypotheek ook gebruikt voor particulieren onderling die geen familie zijn waarbij kenmerkend is dat er geen formele hypotheekverstrekking vanuit de bank plaatsvindt.

Waarom een familiehypotheek afsluiten

In de meeste gevallen wordt een familiehypotheek afgesloten tussen ouder(s) en kind(eren) bij het kopen of verbouwen van een koopwoning. Vaak is dit een gedeelte van de benodigde koopsom die wordt gefinancierd als aanvulling op de eerste hypotheek bij een bank of andere geldverstrekker.

Ook komt het voor dat ouders een eerste of tweede woning die hypotheekvrij is verkopen aan hun kind(eren) tegen de WOZ-waarde en zelf als geldverstrekker optreden. Op deze wijze blijft het bezit binnen de familie en kan er relatief gemakkelijk een overdracht gerealiseerd worden van bijvoorbeeld een vakantiewoning of ouderlijke woning.

De reden waarom ook gekozen wordt voor een familiehypotheek is de flexibiliteit van de voorwaarden. Zo kunt u onderling afspraken maken over de hoogte van de rente, de aflossingstermijn en kunt u op deze wijze zorgen voor financieel voordeel. U mag bijvoorbeeld afwijken van de marktrente en op deze wijze een hogere hypotheekrente afspreken en het verschil schenken met de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van € 5.363 (2018).

Op deze wijze kunt u in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente voor de eerste hypotheek. De bank loopt namelijk een kleiner risico en uw hypotheek valt in een lagere risicoklasse met dito renteverlaging.

Kortom u kunt als kind in aanmerking komen voor een hogere hypotheek met lagere maandlasten.

Familiehypotheek en de Belastingdienst

U dient de familiehypotheek in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting op te geven indien u deze gebruikt voor het aankopen of verbouwen van de eigen woning. Deze familiehypotheek komt niet automatisch in beeld bij de vooraf ingevulde belastingaangifte dus u dient jaarlijks wel een berekening te maken van de betaalde hypotheekrente.

Familiehypotheek en de eerste geldverstrekker

Op het moment dat u een deel van de hypotheek voor uw koopwoning leent in de vorm van een familiehypotheek dient u wel toestemming te hebben van de eerste geldverstrekker. Ook tellen de maandlasten van de familiehypotheek mee bij het beoordelen van de maximale leencapaciteit. U kunt ook afspraken dat de lasten behorend bij de familiehypotheek jaarlijks worden kwijtgescholden. Dit dient u dan schriftelijk aan te tonen bij de meeste geldverstrekkers.

Welke hypotheekrente mag u afspreken?

Hier is geen wetgeving voor en u kunt dit vrij bepalen zolang het een zakelijke transactie is. Immers de hypotheekrente van Rabobank en ABN Amro zijn ook niet altijd gelijk. Op basis van vigerende rechtspraak kunt u een marge hanteren van circa 25% naar boven of naar beneden. Op het moment dat u belang hebt bij de laagste hypotheekrente kunt u een vergelijking maken van een aantal aanbieders en de duurste en goedkoopste geldverstrekker elimineren en dan het gemiddelde percentage uitrekenen.

In onderstaand rekenvoorbeeld is een berekening gemaakt van het bepalen van een zakelijke / marktconforme hypotheekrente.

Op het moment dat u een discussie krijgt met de fiscus omtrent de hoogte van de hypotheekrente dan kan deze de onzakelijke hypotheekrente aanmerken als een schenking en deze ook belasten met schenkingsbelasting.

Bepalen zakelijke rente
10 jaar vast
Argenta 1,8%
ABN Amro 2,3%
Aegon 2,6%
ING Bank 2,2%
Van Lanschot 3,5%
Rabobank 2,4%
Gemiddeld rentepercentage 2,4%
(exclusief goedkoopste en duurste tarief)
Laagste zakelijke rente  1,8%
Hoogste zakelijke rente 3,0%

Vastleggen afspraken in een hypotheekakte bij de notaris

Los van de fiscale spelregels raden wij altijd aan om deze afspraken vast te leggen bij de notaris. Op deze wijze valt ook op een later moment te reconstrueren wat nu precies de gemaakte afspraken waren. Tussentijds kunt u wijzigingen aanbrengen in deze afspraken. Dat hoeft niet per se via de notaris te verlopen overigens. Uiteindelijk vangt het maken van afspraken aan middels een leningsovereenkomst waar de notaris naar kan verwijzen in de hypotheekakte.

Welke afspraken worden zoal vastgelegd?

 • Het rentepercentage;
 • De duur van de rentevaste periode;
 • De looptijd van de hypotheek en de ingangsdatum;
 • De hoofdsom en een percentage bovenop dit bedrag, meestal 20%;
 • De aflossingswijze en periode;
 • De opzeggingsgronden van de hypotheek;
 • Een verhoogde inschrijving eventueel om later nog extra te kunnen lenen.

Het is ook prettig om als uitlener van het geld goed zicht te hebben op uw vermogen zodat u zelf normaal kunt leven en niet afhankelijk bent van dit vermogen. Ook zouden we aanraden de belangen van eventuele andere kinderen mee te nemen. Er kan frictie ontstaan indien zaken ongeregeld zijn en andere kinderen de indruk hebben dat het ene kind bevoordeeld kan worden boven het andere kind.

Waar mag ik een familiehypotheek voor gebruiken?

Het staat u vrij om geld te lenen of uit te lenen voor de doelen die u prettig vindt. Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan dient de hypotheek te worden gebruikt voor het kopen of verbouwen van de eigen woning. Ook dient u voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 deze in 30 jaar tijd ten minste annuïtair af te lossen. U kunt ook besluiten een hypotheek van voor 1 januari 2013 te vervangen met een familiehypotheek. In zo’n situatie kunnen er andere – soepelere – spelregels van toepassing zijn.

Wanneer is de hypotheekrente aftrekbaar?

Om voor renteaftrek in aanmerking te komen zijn de volgende spelregels van belang :

 • U betaalt een ‘normale’ zakelijke hypotheekrente;
 • U lost de hypotheek minimaal annuïtair af;
 • U lost de hypotheek in maximaal 30 jaar af;
 • De hypotheek wordt schriftelijk vastgelegd;
 • Ieder belastingjaar dient u verantwoording af te leggen in de aangifte inkomstenbelasting;
 • U gebruikt het geld van de familiehypotheek om uw eigen woning (hoofdverblijf) te kopen, te verbouwen of een bestaande hypotheek voor uw eigen woning te vervangen.

Benieuwd naar uw mogelijkheden voor een familiehypotheek?
 

 

aflossingsvrije hypotheekAflossingsvrije hypotheek nog mogelijk?

In tegenstelling tot mogelijk uw beeld hierover is het nog steeds mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Misschien dat u op zoek bent naar een goed hypotheekadvies voor uw aflossingsvrije hypotheek. De regels zijn sinds 1 januari 2013 wel aangescherpt en de vraag is natuurlijk of het in uw situatie passend is om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Raadpleeg dan ook een hypotheekadviseur van ons kantoor om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn de spelregels rondom een aflossingsvrije hypotheek?

Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan is het noodzakelijk dat u op 31 december 2012 al een aflossingsvrij hypotheekdeel of andere fiscale gunstige aflosvorm had zoals een spaarhypotheek of een levenhypotheek. Indien u vandaag besluit een compleet nieuwe aflossingsvrije hypotheek af te sluiten – zonder aflossingsvrij hypotheekverleden – komt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek.

Het is niet mogelijk om het aflossingsvrije deel wat u had in 2012 te verhogen, althans niet het deel wat voor renteaftrek in aanmerking komt.

In sommige situaties is dat prettig omdat u de hypotheek sowieso gaat gebruiken voor een zogeheten consumptief doel of een vakantiewoning of beleggingspand.

Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen in 2018?

U mag tot 80% van de marktwaarde een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Dit is niet bij alle geldverstrekkers het geval. De meeste banken of andere geldverstrekkers kennen een maximum van 50%.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek precies?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u uitsluitend hypotheekrente en geen aflossing. Het lijkt alsof u deze hypotheek dus niet hoeft af te lossen, het moment waarop u dient af te lossen is anders geregeld. Contractueel spreekt u namelijk af dat u deze hypotheekvorm ineens en pas aan het einde van de looptijd van meestal 30 jaar zult aflossen. Het is dan ook raadzaam goed na te denken of deze aflosvorm past bij u en de meest geschikte hypotheekvorm is.

Einde looptijd aflossingsvrije hypotheek

De looptijd van een dergelijke aflosvorm is op voorhand in een hypotheekofferte en later de hypotheekakte bij de notaris vastgelegd. Meestal is dit 30 jaar, maar in de praktijk werd ook een looptijd van 40 jaar veel gekozen. Op het moment dat de einddatum van de aflossingsvrije hypotheek wordt bereikt ontvangt u een aflosverzoek van de geldverstrekker.

Op dat moment heeft u de keuze om de hypotheek af te lossen of een verzoek in te dienen om de hypotheek door te rollen voor een nieuwe periode. Deze mogelijkheid hangt af van de bereidheid van de geldverstrekker om hieraan mee te werken. De geldverstrekker zal toetsen of u qua inkomen en onderpand in aanmerking komt voor verlenging. Het alternatief is om uw hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker.

In veel gevallen is het overigens interessant om aan het einde van uw rentecontract telkens te overwegen of de bestaande bank of geldverstrekker u het beste renteaanbod doet. Veel consumenten tekenen blindelings dit voorstel en laten dan geld liggen is onze ervaring.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Lage lasten: u betaalt uitsluitend hypotheekrente;
 • Aflosmoment is uitgesteld waardoor u ruimschoots de tijd hebt om hier rekening mee te houden;
 • Geen verplichte vermogensopbouw in een beleggingsproduct of kapitaalverzekering;
 • Geen verplichte bijkomende verzekeringsproducten;
 • Renteaftrek indien u onder het oude fiscaal recht of overgangsrecht valt;
 • Aanbiedingen van offertes voor de aflossingsvrije hypotheek zijn relatief simpel te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • De hypotheekschuld wordt pas aan het einde van de looptijd afgelost;
 • U blijft rente betalen over de volledige hoofdsom;
 • Na afloop van de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek kunnen uw netto maandlasten stijgen vanwege het vervallen van de renteaftrek;
 • U bouwt geen kapitaal op en bent bij schommelingen op de woningmarkt kwetsbaar voor restschulden.

Weten of wij voor u een voordelige aflossingsvrije hypotheek kunnen regelen? Neem dan contact op met een hypotheekadviseur om een moment te sparren.
 

 

Verbouwing meefinancieren in hypotheekverbouwen

Op het moment dat u van plan bent om een (nieuwe) woning te kopen en deze grondig te verbouwen zijn er bijzondere spelregels van toepassing. Zijn bijvoorbeeld alle kosten van de verbouwing mee te financieren in de hypotheek? En hoe krijgt u het verbouwingsbudget beschikbaar vanuit de hypotheek? Maakt het uit of u een keuken wenst te verbouwen of een dakkapel?

Een waardevermeerderende verbouwing

Bij een verbouwing die waarde toevoegt is het meestal mogelijk om deze volledig mee te financieren in de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een uitbouw of plaatsen van een dakkapel. De taxateur houdt rekening met deze waarde en neemt de marktwaarde na verbouwing op in het taxatierapport.

Een cosmetische verbouwing

Valt een verbouwing die niet per se waarde toevoegt ook mee te financieren? Dat is ook mogelijk alleen dan telt de taxateur een gedeelte van deze verbouwing op bij de marktwaarde na verbouwing. Een voorbeeld van een dergelijke verbouwing is het vervangen van een keuken. Soms kiest iemand ervoor een keuken van pakweg een paar jaar oud te vervangen omdat deze qua smaak niet overeenkomt. Dit is dus persoonlijk en lastig om 100% mee te financieren. Stel dat u een woning koopt die compleet gestript is dan valt er meer waarde toe te kennen aan een nieuwe keuken. Kortom maatwerk dus.

Wat is mijn maximale hypotheek met een bouwdepot?

In 2018 kunt u maximaal 100% van de waarde van de woning lenen. Bij een hypotheekaanvraag met een verbouwing wordt dan ook rekening gehouden met de marktwaarde na verbouwing en die kunt u dan ook tot 100% belenen. Het verschil tussen de marktwaarde voor en na verbouwing wordt geparkeerd in een bouwdepot.

Wat is een bouwdepot?

Het bouwdepot is een gereserveerde bankrekening die is gekoppeld aan de hypotheek. De bank of geldverstrekker wil zeker weten dat de verbouwing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd omdat anders de marktwaarde na verbouwing niet wordt behaald. Om die reden houdt men een vinger aan de pols en controleert men ook of u voldoet aan de opgave in de verbouwingsspecificatie. U dient met facturen te declareren vanuit het bouwdepot. Tegenwoordig hebben veel banken een app waarmee u digitaal een declaratie kunt indienen.

Het is ook mogelijk om de kosten van de verbouwing voor te financieren en later te declareren vanuit het bouwdepot. Let er goed op dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het uitkeren van het bouwdepot, ook al maakt de geldverstrekker een vergissing bij de uitkering.

Betaal ik rente over een bouwdepot?

U ontvangt een rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot en tegelijkertijd betaalt u hypotheekrente over het geleende bedrag. Bij de meeste geldverstrekkers is deze rentevergoeding gelijk. Er zijn ook geldverstrekkers die een afslag toepassen op de rentevergoeding van het bouwdepot. Meestal is dit 1%. Stel dat u dus 3% hypotheekrente hebt afgesproken voor uw hypotheek dan ontvangt u bij een dergelijke aanbieder 2% rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot. Op zich geen probleem als u toch direct gaat verbouwen, maar op het moment dat u een complete nieuwbouwwoning koopt en 2 jaar lang doet over de bouw dan loopt dit in de papieren.

Het is dus raadzaam om niet uitsluitend te focussen op de hypotheekrente, maar ook goed de voorwaarden in ogenschouw te nemen. Ook zit er vaak een maximumduur aan het houden van een bouwdepot. Bij de meeste geldverstrekkers is dit 2 jaar.

Verbouwen in combinatie met NHG?

Een verbouwing in combinatie met NHG mag u ook meefinancieren. U dient dan alleen rekening te houden met de maximale kostengrens. De koopprijs van de woning én de kosten van de verbouwing mogen niet boven deze grens uitstijgen. Het staat u vrij om op een later moment uw hypotheek uit te breiden met een niet-NHG leningdeel ten behoeve van een verbouwing.

Maximale hypotheek?

Weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Een indicatie van de maximale hypotheek kunt u zelf berekenen en even sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Samenwerken met ons in een notendop : wij besparen U tijd, geld en gedoe! Wij werken landelijk.
 

Op 7 april 2018 is het weer zover. Dan zijn er duizenden woningen te bezichtigen tijdens de Open Huizen route georganiseerd door de NVM.

Op Funda kunt u de deelnemende woningen bekijken en op deze dag zijn de woningen van 11:00 uur tot 15:00 uur te bezichtigen.

Waarom de Open Huizen Dag bezoeken?open huizen dag 7 april 2018

Het is een uitgelezen kans voor iedereen die zich aan het oriënteren is op de woningmarkt. Op deze wijze krijgt u meer gevoel bij een woning of wijk die bij u past. Het is namelijk een vrijblijvende manier om veel indrukken in een kort tijdsbestek op te doen. De ervaring leert dat u na een aantal huizen bezocht te hebben ook daadwerkelijk veel indrukken hebt gekregen. Als tip zouden wij mee willen geven om een selectie te maken van woningen die u graag wenst te bezichtigen. Soms is iemand na 3 bezichtigingen compleet uitgeput.

Is het nodig een afspraak te maken?

Nee dat is niet nodig. De verkoper of diens makelaar heeft zich ingesteld op bezoekers van zijn of haar woning en zal u met veel plezier rondleiden.

Stel dat we direct verdere interesse in een woning hebben?

Op het moment dat u al interesse in de woning hebt voorafgaand aan de Open Huizen Dag raden wij u aan om niet te wachten met bezichtigen tot 7 april 2018. Veel huizen worden namelijk in aanloop naar de Open Huizen Dag al verkocht.

Indien u beschikt over ijzeren zenuwen en direct aan de slag wenst kunt u direct een bieding overbrengen bij de verkopend makelaar. Dit kunt u ook doen op de Open Huizen Dag door het makelaarskantoor te bellen of mailen. In de meeste gevallen is het makelaarskantoor geopend op deze dag waardoor uw bieding in ontvangst kan worden genomen. Ook kunt u besluiten de aankoop uit te besteden aan een aankoopmakelaar.

Voorbereidende tips NVM Open Huizen Dag

Er zijn een aantal mogelijkheden om u voor te bereiden op de Open Huizen route, wij hebben een aantal tips op een rij gezet :

 • Onderzoek uw financiële mogelijkheden door bijvoorbeeld te berekenen wat uw maximale hypotheek is. Even een uurtje sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor is ook mogelijk.
 • Oriënteer u op de buurt of wijk en probeer deze op meerdere momenten van de dag of week te bezoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld achterhalen hoe de parkeerdruk is, hoe de zon schijnt en welke andere activiteiten er mogelijk zijn anders dan wonen.
 • Maak een shortlist van woningen die u echt wenst te bezoeken zodat u deze woningen ook voldoende goed kunt onderzoeken.
 • Blijkt een woning direct niet te bevallen dan raden wij u aan om ook daadwerkelijk de volgende woning te gaan bezoeken. Het is anders zonde van uw tijd en u wekt mogelijk een verkeerde verwachting bij de verkoper.
 • Probeer het proces gestructureerd te houden en indien u samen een huis koopt voorafgaand aan de Open Huizen Dag een eisenlijst op te stellen waar de woning aan dient te voldoen. U kunt dan relatief simpel een beslissing maken op basis van onder andere deze eisen.
 • Maak foto’s van de woning of plekken die u bijzonder vindt. Vraag wel eerst toestemming aan de eigenaar of makelaar.
 • Twijfels of een vloer recht is? Neem gerust een knikker mee die geeft dan aan of er een bepaalde helling is.
 • Vraag naar details van de woning indien u deze wenst te weten. U hebt het voordeel tijdens de Open Huizen route dat u meestal de eigenaar aantreft die veel meer details over de woning kent dan de makelaar.

Wenst u even te sparren met een hypotheekadviseur over uw mogelijkheden?

 

 

Wilt u een huis kopen en weten wat uw maximale hypotheek is? Met de onderstaande tool krijgt u direct een indicatie van uw maximale hypotheek. U kunt deze tool ook gebruiken als u niet in vaste dienst bent of werkt als ondernemer / zzp’er.De uitkomst van uw berekening bespreken met een hypotheekadviseur van ons kantoor?
 
Hypotheek binnen een weekhypotheek binnen een week

Enkele jaren geleden was het ondenkbaar om een hypotheek binnen 1 week rond te hebben. Alleen al de communicatie kostte dagen vanwege de postverwerking. Inmiddels verloopt het aanleveren van informatie veelal digitaal. Rabobank adverteert zelfs met de slogan ‘Hypotheek binnen een week’, althans tot voor kort omdat toezichthouder AFM van mening is dat er wel de nodige bedenktijd dient te zijn bij het aangaan van een belangrijke beslissing zoals het afsluiten van een hypotheek.

Ook wij kunnen je onder voorwaarden helpen aan een hypotheek binnen een week.

Aanlevering van documenten

Wij werken met een digitaal klantenportaal en op deze wijze kunnen we de relevante documenten binnen enkele muisklikken bij de geldverstrekker van uw keuze aanleveren. Vooral een goede voorbereiding helpt bij het daadwerkelijk afronden van een hypotheek binnen deze periode. In de meeste gevallen is tijdens het adviesgesprek al ruimschoots gelegenheid geweest om de vereiste aanlevering van documenten te bespreken.

Uiteindelijk is het ineens en compleet aanleveren van deze documenten een belangrijke factor in het proces. Onze binnendienst controleert al voor een eerste keer de documenten zoals een werkgeversverklaring, salarisstrook et cetera. Wij kunnen dan binnen 1 werkdag deze documenten gereed maken en doorsturen aan de bank of verzekeraar.

Zelfs in december 2017 hebben wij een hypotheek met een hoge hoofdsom binnen enkele werkdagen finaal akkoord gekregen. Vanwege de hoofdsom verloopt de acceptatie bij de meeste geldverstrekkers extra vertraging op vanwege een uitgebreidere fiattering of zelfs overleg met een kredietcommissie. Deze hypotheekaanvraag speelde zelfs in de week voor kerst waarbij door veel partijen in de keten op halve kracht werd gewerkt. Uiteindelijk door een goede samenwerking met onze opdrachtgever en het team is deze hypotheekaanvraag heel goed verlopen.

Doorlooptijden geldverstrekkers

Het is ook belangrijk om een geldverstrekker te kiezen die flexibel is en een goede relatie heeft met uw hypotheekadviseur. Uiteindelijk is dit ook een samenwerking en is het belangrijk om de doorlooptijden per geldverstrekker te kennen om een juiste inschatting te maken welke aanbieder überhaupt gelegenheid heeft om uw hypotheekaanvraag snel te verwerken.

Loondienst of ondernemer

Afhankelijk van de bron van uw inkomen maakt de verwerkingssnelheid uit. Indien u ondernemer bent dient in de meeste gevallen uw inkomen eerst bepaald te worden door een zakelijke afdeling binnen een bank of geldverstrekker. Dit betekent sowieso vaak al een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen. U kunt hier ook tijd winnen door op voorhand het inkomen voor te laten bespreken en over een complete set aan documenten te beschikken zoals jaarrekeningen over de laatste 3 jaar van uw onderneming samen met de aangiftes inkomstenbelasting over deze zelfde jaren. Ook helpt het enorm indien u direct een prognose over het lopende boekjaar aanlevert eventueel in combinatie met een verklaring van uw accountant of belastingadviseur.

Bent u in loondienst dan beperkt het zich voor het inkomensdeel tot het aanleveren van een loonstrook en werkgeversverklaring.

Taxatierapport

Om tijd te winnen is het ook belangrijk om zo snel als mogelijk een taxateur te raadplegen om uw woning te laten taxeren. Vaak zit hier ook een verwerkingstijd van enkele werkdagen in. U kunt ons ook verzoeken uw woning te laten taxeren, dan zetten wij de taxatieopdracht uit bij ons taxatienetwerk waar ook spoedverwerking tegen meerprijs mogelijk is.

Al bij al is het snel rondkrijgen van een hypotheek niet vanzelfsprekend, maar vergt dit een goede voorbereiding. Ook uw hypotheek afsluiten via een hypotheekadviseur van ons kantoor?
De marktwaarde is de waarde van een woning indien deze vrijwillig wordt verkocht op de huizenmarkt waarbij er ook voldoende tijd is om onder deze omstandigheden de beste koop te sluiten. Er kunnen ook marktwaardesituaties zijn waarbij sprake is van een gedwongen verkoop. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zogeheten executieverkoop waarbij de bank de verkoopprocedure overneemt.

Waarom is de marktwaarde belangrijk?

De marktwaarde is één van de basiselementen van een hypotheekaanvraag. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hypotheek, naast het inkomen, begrensd door de marktwaarde. Een extreem voorbeeld. Stel; u koopt een woning van € 300.000 met een marktwaarde van € 300.000 en wenst een hypotheek van € 500.000. Dan is de maximale hypotheek 100% van de marktwaarde. In dit geval krijgt de aanvrager van deze hypotheek een afwijzing.

Ook de hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de hoofdsom van de hypotheek in vergelijking tot de marktwaarde. Hoe kleiner deze verhouding des te lager de hypotheekrente.

Tijdens het afsluiten van een hypotheek wordt aan de hand van de marktwaarde bepaald in welke risicoklasse u valt. Gedurende de looptijd lost u af en wijzigt de verhouding schuld en marktwaarde. Het is dan mogelijk dat de hypotheekrente daalt, ook als de marktwaarde stijgt.

Wie bepaalt de marktwaarde?

Een gecertificeerd taxateur of makelaar kan de marktwaarde bepalen en brengt verslag uit middels een taxatierapport. In steeds meer situaties eist de geldverstrekker van de hypotheek dat dit taxatierapport gevalideerd wordt door een externe instantie. Dit kan bijvoorbeeld het NWWI zijn, maar er zijn ook nog andere instanties die taxatierapporten valideren.

Marktwaarde vervangt begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde

Sinds 2013 is het begrip marktwaarde geïntroduceerd en vervangt dit het begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde. De executiewaarde vertrok vanuit een waarde bij een gedwongen verkoop. In plaats van de waarde bij gedwongen verkoop wordt nu gerekend met de waarde bij verkoop onder normale marktomstandigheden.

Marktwaarde en verbouwen

Op het moment dat u gaat verbouwen en deze verbouwing wenst te financieren met een hypotheek legt de bank een bouwdepot voor u aan. In het taxatierapport komt dan ook een nieuw begrip te staan, de zogeheten marktwaarde na verbouwing. De taxateur die uw woning heeft opgenomen schat dan de waardevermeerdering van de verbouwing in en legt dit vast in het taxatierapport.

Marktwaarde en nieuwbouwwoning

Bij het bepalen van de marktwaarde van een nieuwbouwwoning gaan de meeste geldverstrekkers uit van de optelsom van de koopsom/aanneemsom, meerwerk en bouwrente.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp?

 

 

 

Hypotheekadviseur in Zevenbergenhypotheekadviseur zevenbergen

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies over een hypotheek dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Zevenbergen. Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.
hypotheek afwijkendAfwijkende hypotheek situatie

Wanneer is er sprake van een bijzondere of afwijkende situatie en afwijking van de ‘norm’? Hier is geen eenduidig antwoord op te formuleren aangezien er diverse situaties kunnen zijn en iedere bank een eigen acceptatierichtlijn heeft. Bijvoorbeeld : zo kan het financieren van een Rijksmonument speciaal zijn voor een reguliere bank terwijl het Nationaal Restauratiefonds uitsluitend dergelijke onderpanden financiert. Het is dus de kunst om uw hypotheekaanvraag te plaatsen bij de daarvoor meest geschikte bank.

Voorbeelden van bijzondere hypotheek situaties

Onderstaand treft u een lijst aan van enkele bijzondere situaties. Dit is een greep uit de vele bijzondere situaties die wij in de praktijk meemaken en weten om te zetten in een positieve uitkomst van de hypotheekaanvraag :

 • U wilt samen met een familielid een woning kopen voor gezamenlijke bewoning. Bijvoorbeeld ouder(s) en kind(eren);
 • Stel dat u meer dan 40 uur werkt en daarnaast nog een onderneming drijft of veel overwerk hebt en u wenst dit inkomen mee te nemen;
 • Er is sprake van particuliere erfpacht op de woning die u koopt;
 • U heeft een BKR codering (A of A1) die onterecht is of meer dan twee jaar geleden is hersteld;
 • Als ondernemer vraagt u een hypotheek aan en u bent korter dan drie jaar zelfstandig;
 • Bij verkoop van uw huidige woning met een kwijtgescholden restschuld door NHG;
 • Het onderpand wat u wil kopen heeft geen woonbestemming, zoals bijvoorbeeld een voormalige boerderij of woon- winkelpand;
 • U wenst het huis van de buren te kopen en wenst dit samen te voegen met uw eigen woning;
 • Er komt een nieuwe carrièrekans op uw pad en wenst de overstap te maken, maar kan onvoldoende vast inkomen aantonen, maar die is wel te verwachten op basis van een variabel inkomensbestanddeel;
 • U werkt in het buitenland en wenst in Nederland een woning te kopen;
 • Naast uw regulier (pensioen)inkomen heeft u een stamrecht BV.

Bij iedere situatie kunnen we een uitgebreide toelichting geven over de afwijkingen op het standaard acceptatiebeleid. Leg gerust uw specifieke situatie voor en dan zullen we beoordelen of er een mogelijkheid tot bespreking is.

Hypotheekaanvraag op voorlegbasis

Bij dergelijke aanvragen kunnen wij ons no cure no pay beleid niet voeren en spreken wij samen met u voorafgaand aan de werkzaamheden een tarief af op basis van uw specifieke situatie. De reden hiervoor is dat wij een goede inschatting dienen te maken van de tijdsinvestering en haalbaarheid. Het vinden van een oplossing vergt in sommige gevallen veel tijd en energie.

Bijzondere situaties in uw leven

Naast het afsluiten van een hypotheek kunt u tijdens de looptijd van uw hypotheek ook in aanraking komen met een bijzondere persoonlijke situatie zoals een echtscheiding, relatiebreuk, werkloosheidssituatie, overlijden van uw partner et cetera.

Bij deze situaties hanteert een geldverstrekker ook een afwijkend acceptatiebeleid ten opzichte van de criteria bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek waarbij er oog hoort te zijn voor deze persoonlijke situatie. De toezichthouder heeft in 2013 al gesteld dat de wettelijke regels voor het aangaan of verhogen van een hypotheek niet gelden voor de eerder genoemde situaties.

Het hoeft namelijk niet in alle gevallen in uw belang te zijn om uw woning te verkopen. Stel dat de woningmarkt daalt en u wordt geconfronteerd met een dergelijke situatie dan heeft u er geen belang bij om te verhuizen. De geldverstrekker kan samen met u bezien of er binnen uw besteedbaar inkomen ruimte is om uw financiële situatie te verbeteren.

Heeft u een bijzondere situatie en wenst u deze vrijblijvend voor te leggen aan een hypotheekadviseur van ons kantoor, gebruik dan onderstaand formulier of bel ons op.

 

 


Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!