Nieuws en blog


faceliftIndien u maandelijks worstelt met uw financiën en iedere maand het gevoel hebt een stuk maand over te houden zijn onderstaande tips mogelijk interessant voor u.

Vergelijk bankkosten

U kunt voordeel behalen door de kosten van uw bankverkeer onder de loep te nemen. Zo kunt u betalingspakketten voor betaalrekeningen van diverse banken vergelijken op de kosten van het gebruik van internetbankieren, opnames in het buitenland en overboekingen. Vooral roodstaan kost veel en kan in veel gevallen slimmer. Zo kan het een aanbeveling zijn indien u veelvuldig roodstaat om dit om te zetten in een voordeligere lening of uw hypotheek onder de loep te nemen of geld van uw spaarrekening over te boeken naar de betaalrekening.

Vergelijk creditcards

Ook creditcardmaatschappijen hanteren diverse tarieven voor het gebruik ervan. Zo kunt u vergelijken op de jaarlijkse vaste kosten en de rentevergoeding die men in rekening brengt. Misschien heeft u wel meerdere creditcards en kunt u deze samenvoegen tot 1 creditcard. Ook indien u een vast saldo uit heeft staan loont het om dit over te sluiten naar een vaste externe lening vanwege de lagere rentetarieven. Veel maatschappijen geven u ook punten bij aankopen. U zou deze punten kunnen verzilveren. Wellicht is dit saldo opgelopen en voldoende voor een kleine vakantie. Zeker met de komende vakantieperiode voor de deur de moeite waard om uw creditcard(s) onder de loep te nemen.

Organiseer uw administratie

Dit klinkt wel eenvoudig. Toch zult u wel herkennen dat deze klus inzicht kan geven in de lopende zaken. Zo kunt u door overzicht te krijgen zien of u geen dubbele abonnementen of verzekeringen hebt afgesloten. Ook kunt u met gebruik van digitale huishoudboekjes inzage krijgen waar uw geld blijft. Door het doornemen van al uw uitgaven wordt u zich ook bewust van de uitgaven en kan het zinvol zijn om iedere uitgave te evalueren. Een andere optie kan zijn om een bankrekening te openen voor de uitgaven van uw boodschappen en op het moment dat het saldo aan het einde van de maand slinkt kunt u dan beslissen om zuiniger aan te doen.

Lage hypotheekrente

Op dit moment is de hypotheekrente historisch laag. Heeft u reeds een hypotheek dan kan het interessant zijn om aanpassingen in uw bestaande hypotheekconstructie door te voeren om direct een lagere maandlast te verkrijgen. Soms is een geheel nieuwe hypotheek niet eens nodig, maar kan door middel van rentemiddeling al een fikse besparing gerealiseerd worden. Hetzelfde advies kan ik u geven voor het doornemen van uw levensverzekering of schadeverzekering.

Belastingvoordelen

De belastingregels zijn complex mede omdat er veel aftrekposten en toeslagen mogelijk zijn. Een screening van uw situatie van de laatste jaren kan hulp bieden bij het vinden van het optimum van uw belastingafdracht. Zo bestaat er ook de middelingsregeling die er in voorziet indien u sterk wisselende inkomsten hebt gehad de laatste jaren om de belastingheffing te middelen.

Energieleverancier

Leveranciers van stroom en gas geven nieuwe klanten kortingen bij het aangaan van nieuwe contracten. Het loont om jaarlijks te vergelijken of u voor dergelijke contracten kunt besparen. Veel huishoudens maken de overstap niet en laten hierdoor onnodig geld liggen. U kunt hetzelfde doen met abonnementen voor telefonie. Zo is het misschien niet meer nodig om thuis een vaste aansluiting te hebben of kunt u deze voordelig onderbrengen bij een kabelaar die complete pakketten aanbiedt voor telefonie, internet en televisie.

Samenvattend kan gezegd worden dat een investering van enkele uren diverse besparingen kan opleveren als u het ook daadwerkelijk doet. Het is verleidelijk om dergelijke klussen op de lange baan te schuiven. Echter een bijkomend voordeel om uw financiën eens onder de loep te nemen levert ook direct tot zichtbare resultaten.

Wenst u begeleiding of heeft u vragen over financiële onderwerpen dan zijn wij u graag van dienst. Immers wij hebben ons werk gemaakt van het uitzoeken van dergelijke werkzaamheden.

 

 

Vandaag is bekend geworden dat in de plannen van de regering om de belastingen te herzien sterk wordt ingezet op een hogere BTW. Met name diensten en producten waar nu een BTW-tarief van 6% voor gerekend dient te worden zal worden verhoogd naar 21%.

Het zijn slechts plannen en niet bekend is of het BTW-tarief zelf ook zal toenemen. Op dit moment vallen in ieder geval de volgende diensten en producten onder het lagere BTW-tarief :

– Fietsenmaker

– Schoenmaker

– Kapper

– Sommige onderhoudswerkzaamheden aan oudere woningen

– Camping

– Seizoensverhuur vakantiewoning

– Een bezoek aan het circus, dierentuin, concert, museum, kermis, sportevenement, bioscoop et cetera

– Zwembad en sauna

– Personenvervoer waaronder per taxi, luchtballon of auto voor uw bruiloft

– Geneesmiddelen

– Boeken

Er zijn ook nog diensten en producten waar vrijstellingen voor van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor geneeskundige kosten en kosten van huisvesting. Nu is niet duidelijk of de regering van plan is ook diensten en producten die onder deze vrijstellingen vallen te gaan belasten.

Het is in ieder geval niet de bedoeling om het lagere BTW-tarief op voedsel te verhogen. Voor de dageijkse boodschappen is dat een geruststellende gedachte.

Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de regering van plan is om gemeenten meer mogelijkheden te geven om belasting te heffen. Ze mogen dan  experimenteren met 5 miljard euro.

fotoAls u rekent op een grote erfenis van uw ouders is het misschien toch goed om een plan B te hebben.

Gepensioneerden vandaag de dag zijn veel meer gericht op het voldoen van hun eigen kosten van levensonderhoud dan het plannen van een financiële erfenis. En degenen die wel geld over hebben zijn steeds meer geneigd om deze gift aan een goed doel na te laten of een generatie over te slaan en benoemen hun kleinkinderen als begunstigden van hun erfenis.

Deze trendbreuk is het gevolg van het feit dat ouderen langer leven en meer genieten van het leven dan eerdere generaties. Ook is het een trend dat de generatie babyboomers kinderen eerder steunen tijdens hun leven in plaats van na hun overlijden. Velen hebben studies en bruiloften betaald en kinderen ondersteund bij het kopen van hun eerste huis. Deze ondersteuning sluit beter aan bij de uitgaven van hun kinderen die tijdens het ‘spitsuur’ van hun leven de meeste uitgaven hebben.

Een effect van deze veranderende omstandigheden is dat de huidige generatie ouderen minder zullen nalaten en het beschikbare kapitaal mogelijk volledig benutten voor hun eigen uitgaven. Vorige generaties ouderen hielden vast aan de gedachten dat kinderen voor hen zouden zorgen op oudere leeftijd. De babyboomers hebben eerder een behoefte aan onafhankelijkheid en hebben door de toegenomen welvaart ook geen behoefte aan financiele ondersteuning. Ook denken babyboomers dat de zorgkosten de komende jaren zullen stijgen en bereiden zich voor op extra eigen bijdrages.

Ook is het zo dat veel ouderen, omdat ze steeds ouder worden, een steeds volwassener relatie krijgen met hun kleinkinderen en om die reden ook kleinkinderen benoemen in hun testament ten faveure van de eigen kinderen. Hierdoor worden complete generaties overgeslagen bij het erven. Door de hogere levensverwachting en de verwachting van toenemende zorgkosten zijn ouderen terughoudender in het verstrekken van kapitaal.

Door mr. drs. J. Langkemper LL.M RB

rentemiddelingHet lijkt erop dat het nieuwe belastingplan vooralsnog in blauwe rook op gaat als het aan de oppositie ligt. Er zijn weinig politieke partijen enthousiast over het voornemen van de regering om dit nieuwe belastingplan voor de komende jaren te bespreken in achterkamertjes. Liever ziet men dit ingrijpende plan in de openbaarheid verschijnen om er dan over te spreken. Vooralsnog lijkt de regering hier niet toe geneigd. Omdat dit belastingplan vermoedelijk een grote systeemwijziging met zich zal meebrengen willen wij benoemen welke elementen in dit plan mogelijk aan de orde komen.

Op dit moment gaat de discussie erg over de vorm van het nieuwe belastingplan en valt er nog nauwelijks een mening te vormen over de inhoud van het belastingplan. De laatste grootste hervorming dateert al weer van 2001.

Welke informatie is al wel bekend?

De hoofdlijnen waar partijen het over eens zijn is dat arbeid meer dient te lonen en dat het systeem eenvoudiger dient te worden. Er zal geschrapt gaan worden in de thans circa 100 aftrekposten. De rekening valt te verwachten bij de belasting over consumptie. Wat weten we in ieder geval over de opvattingen van de staatssecretaris van Financiën? Op dit moment is hij van mening dat de huidige belastingregels verstorend werken en dat dit werkgelegenheid en economische groei in de weg staat.

Zienswijze staatssecretaris Wiebes

– De belastingheffing van mensen zou beter verspreid kunnen worden over het gehele leven van mensen. De hoogste lasten zitten momenteel in de meest ‘dure jaren’ van iemands leven. Namelijk in de werkende fase waar de kosten in de meeste huishoudens het hoogst zijn vanwege opgroeiende kinderen, een tophypotheek, kinderopvang en studies. De fiscale druk is het laagst voor ouderen. Een statistiek die hierbij wordt gepresenteerd is de volgende. Het percentage huishoudens onder de armoedegrens is onder werkenden viermaal zo hoog als onder gepensioneerden. De toekomstige oudere, de nu nog werkende, heeft er baat bij als deze fiscale ruimte al eerder in het leven beschikbaar is. Het kabinet is van mening dat maatregelen om dit te bereiken over meerdere generaties verdeeld dient te worden.

– Het nieuwe stelsel dient minder complex te zijn. Het huidige systeem bevat te veel regels die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn en tot fraude uitlokken. De eerste stap die men wil zetten is om de autobelastingen en toeslagen onder de loep te nemen.

– De belastingen op arbeid en ondernemen dienen verlaagd te worden. Er is een groot geloof in de gedachte dat de samenleving als geheel beter af is met meer betaald werk. Om die reden wil de regering stimuleren aan het werk te zetten die nu worden afgeremd te werken. Deze doelgroep bestaat uit 1,2 miljoen mensen. Op dit moment is Wiebes van mening dat het huidige belastingstelsel werken afremt. Uit diverse studies is gebleken dat belastingen op ondernemen de meest verstorende werking heeft. Van de ondernemingen die internationaal werken zoeken bestuurders het meest optimale ondernemersklimaat op.

– De inkomsten uit de BTW liggen in Nederland volgens Wiebes erg laag. Slechts 25% van de producten en diensten vallen onder het 21% tarief. De rest is belast met het lagere BTW-tarief van 6% of is in zijn geheel vrijgesteld van BTW. De verwachting is dat vooral de diensten en producten die in het lage BTW-tarief vallen opgehoogd worden. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat een ritje in de botsauto’s 6% kost terwijl de timmerman 21% BTW in rekening dient te brengen.

– Het kabinet vindt het niet gepast om de woningmarkt in de stelselwijziging mee te nemen omdat hier recent al grote wijzigingen in hebben plaatsgevonden. Dit biedt rust voor de toekomstige kopers van een huis en bestaande eigenwoningbezitters.

– Vanuit de gemeenten is er een sterke wens om zelf meer belastingen te kunnen heffen. Dit geeft de regering gelegenheid om uitgaven uit het gemeentefonds te dempen en hierdoor de lasten op arbeid te verlagen. Wel kan de ruimte die gemeenten nemen dan tot gevolg hebben dat de belastingen op arbeid indirect stijgen. Hierover is dan ook nog geen duidelijk beeld te vormen.

Met de laatste opmerking valt dan ook de vraag te bedenken of we er per saldo dan wel op vooruit gaan? Volgens Wiebes niet. Hij is van mening dat circa 3 tot 5 miljard euro extra nodig is om uiteindelijk sommige groepen mensen te compenseren voor nadelige effecten.

Auteur mr. drs. J. (Julian) Langkemper LL.M RB

golden-egg-2-1140297-m (1)Sinds enige tijd is er een discussie gaande over het hervormen van ons belastingstelsel. Met name de relatief zware belasting van arbeid zorgt voor een verminderd besteedbaar inkomen. Een groot deel van ons inkomen besteden we aan wonen. Wij hebben uit interesse een vergelijking gemaakt met een hypotheekberekening zoals deze in 1993 werd uitgevoerd en deze zelfde berekening anno 2015. Daarbij vertrekken we vanuit dezelfde hoofdsom en hetzelfde inkomen. Voor het gemak zijn we uitgegaan van dezelfde hoeveelheid guldens en euro’s. De exacte inflatie hebben we buiten beeld gelaten in deze berekening, maar een dergelijk plaatje zou een schever beeld laten zien qua verhouding wonen versus inkomen.

Uit de bijgevoegde berekeningen blijkt overduidelijk dat een huishouden in 1993 behoorlijk voordeliger kon wonen. Zelfs gegeven de situatie dat de hypotheekrente in dit voorbeeld 8,2% bedroeg. Toch zijn de netto lasten over de gehele looptijd gemeten circa € 87.000 lager. Indien we de berekening opnieuw zouden maken voor deze cliënt en rekening zouden houden met de huidige waarde van de woning (€ 550.000) dan zijn de lasten extreem veel hoger. De conclusie is dat dit verschil grotendeels is veroorzaakt door belastingwetgeving. Vandaag de dag zijn fiscaalvriendelijke opbouwproducten gekoppeld aan de hypotheek niet meer toegestaan en neemt het belastingvoordeel jaarlijks af.

Niet alleen de belasting van arbeid is fors gestegen ook de belastingvoordelen voor huishoudens voor wonen zijn fors afgenomen. Per saldo zouden kopers die vandaag precies dezelfde woning kopen 6,32 keer meer aan woonlasten hebben. In dit specifieke geval van deze relatie is het inkomen sinds 1993 een factor 2,57 geworden. De extra woonlasten wegen dus niet op tegen de stijging van het inkomen wat in de tussentijd ook nog zwaarder is belast. De generatie uit 1993 heeft op een behoorlijk positieve golf meegelift.

Heeft u een wisselend inkomen in enkele jaren die naast elkaar zijn gelegen? Dan kan middeling van uw inkomen mogelijk een belastingvoordeel opleveren.

U mag over drie aaneengesloten kalenderjaren uw inkomen middelen. Per jaar wordt dan een herrekening gemaakt van de verschuldigde inkomstenbelasting. Als uit die berekening blijkt dat over de gemiddelde inkomens de verschuldigde belasting lager is dan de reeds geheven inkomstenbelasting, dan heeft u mogelijk recht op een teruggave. Het verschil moet uiteindelijk groter zijn dan de drempel voor teruggave. De drempel bedraagt  € 545.

Als u bijvoorbeeld in 2014 een inkomen in box 1 had van € 150.000 vanwege de afkoop van een gouden handdruk, uw inkomen in 2013 was € 35.000 en uw inkomen in 2012 was € 30.000 dan is middeling toepassen over die jaren voordelig. Gemiddeld heeft u over die jaren dan € 71.666 box 1 inkomen gehad. Als u in elk van die drie jaren € 71.666 inkomen in box 1 gehad zou hebben zou u per saldo € 4.751 minder inkomstenbelasting betaald hebben. Na aftrek van de drempel van € 545 ontvangt u netto € 4.206 terug als u een middelingsverzoek indient.

Het verzoek tot middeling moet ingediend zijn uiterlijk na 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief vaststaat.

Wij kunnen samen met u bepalen of middeling een belastingvoordeel kan opleveren en welke jaren het beste in het verzoek betrokken kunnen worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met Julian Langkemper of Sebastiaan Hasselman contact opnemen op het algemene telefoonnummer 0168-327702.

Indien u in 2014 uw stamrecht B.V. heeft geliquideerd dan kan er een verlies uit aanmerkelijk belang ontstaan. U heeft een aanmerkelijk belang als u meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. De resultaten worden dan in de inkomstenbelasting in box 2 belast. Dit verlies uit aanmerkelijk belang treedt met name op indien er nog € 18.000 gestort aandelenkapitaal in de vennootschap aanwezig was en er verliezen zijn geleden. Op het moment dat de verliezen meer dan € 18.000 waren dan volgt er geen liquidatieuitkering. In uw aangifte inkomstenbelasting 2014 geeft u dan een resultaat uit vervreemding van aanmerkelijk belang op van € 18.000 negatief. Vervolgens zal de inspecteur het verlies vaststellen middels een verliesbeschikking ingevolge artikel 4.50 Wet IB 2001.

Normaliter dient u een resultaat uit box 2 te verrekenen met box 2 inkomen uit andere jaren. Indien u de vennootschap heeft geliquideerd en geen ander aanmerkelijk belang bezit, dan kunt u het verlies niet verrekenen met box 2 inkomen. De wetgever heeft bepaald dat indien u een geheel kalenderjaar géén aanmerkelijk belang bezit, dat u dan het verlies mag omzetten naar een belastingkorting voor box 1 inkomen (looninkomsten/pensioeninkomsten). De korting bedraagt 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang. Dit is geregeld in artikel 4.53 Wet IB 2001. Voor een liquidatie in 2014 geldt dat het verzoek voor 2016 gedaan kan worden. Mocht het inkomen in 2016 niet toereikend zijn om de korting in zijn geheel te verrekenen dan zal de belastingdienst bij de aanslagen voor uiterlijk negen jaren na het jaar van liquideren alsnog verrekenen. Bij het voorbeeld van een verlies van € 18.000 betekent dit een netto belastingkorting van 25% x € 18.000 is € 4.500.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met Julian Langkemper of Sebastiaan Hasselman contact opnemen op het algemene telefoonnummer 0168-327702.

Heeft u een bestaande hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en u wilt switchen van aanbieder dan moet u in de meeste gevallen opnieuw de borgtochtprovisie betalen. Ons lijkt dit oneerlijk. Immers in het verleden is deze premie al afgedragen en bij het wijzigen van geldverstrekker, omdat u bijvoorbeeld een beter renteaanbod krijgt, dient u vaak opnieuw deze premie te voldoen. Deze premie bedraagt maximaal € 2.650 en is 1% van de hoofdsom van de hypotheek.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de NHG uitvoert heeft daarover in de voorwaarden opgenomen dat geldverstrekkers niet per se opnieuw deze premie hoeven te innen. Toch komt het in de praktijk zelden voor dat eigenwoningbezitters die hun hypotheek oversluiten niet opnieuw deze borgtochtprovisie van 1% over de hoofdsom dienen te vol3498261_1_orgdoen.

In de normen en voorwaarden van NHG is het volgende hierover te lezen :

ARTIKEL B3 Overname borgtocht door nieuwe geldgever 1. Een geldgever kan van de stichting een borgtocht verkrijgen voor een lening die aangewend wordt voor aflossing van de (gezamenlijke) lening(en) verstrekt door een andere geldgever. 2. De borgtocht strekt niet verder dan de oorspronkelijke borgtocht(en) en op de borgtocht is Artikel A1 lid 3 van toepassing. 3. De geldgever dient bij een verzoek tot betaling van een verlies aan de stichting – naast de in Artikel A6 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2015-2 bedoelde bescheiden – ook de leningovereenkomst van de afgeloste lening tussen de geldnemer en de geldgever en de bij het verstrekken van die lening opgemaakte taxatierapport of gesloten koop-/aannemingsovereenkomst te overleggen. 4. De geldgever is verplicht de nieuwe lening op de wijze en binnen de periode als vermeld in Artikel A4 aan de stichting te melden. De over deze lening verschuldigde borgtochtprovisie bedraagt € 1,-.

Op grond van de voorwaarden die NHG voorschrijft is het dus mogelijk om deze borgtochtprovisie achterwege te laten.

Op het moment dat u uw hypotheek gaat oversluiten komen daar kosten bij kijken zoals het afkopen van het bestaande rentecontract. Ook dient een notaris de nieuwe hypotheekakte in te schrijven in het Kadaster. Andere kosten die kunnen spelen zijn, advieskosten, taxatiekosten en ingeval van NHG de eerder besproken borgtochtprovisie van 1% over de hoofdsom. Deze kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar, maar dienen wel eerst terugverdiend te worden. Het oversluiten heeft pas zin als u er financieel een voordeel mee kunt behalen.

Meer informatie gewenst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Door Boris Boon

Erkend Hypotheekadviseur

 

wozspecialistenBinnenkort valt de nieuwe WOZ-waarde over 2015 weer op de deurmat. Net als in voorgaande jaren betaalt u diverse belastingen welke gerelateerd zijn aan de WOZ-waarde. Zo is de meest in het oogspringende belasting de OZB. Deze dient u direct te voldoen aan de gemeente middels een belastingaanslag waarop ook de WOZ-waarde van het nieuwe jaar genoemd staat. Een andere veel minder zichtbare belasting betreft het ‘eigenwoningforfait’. Deze belasting is onderdeel van de inkomstenbelasting en voelt u niet direct in uw portemonnee omdat deze een verrekening betreft van betaalde hypotheekrente en bijtelling van de WOZ-waarde. Voor 2015 is deze sluimerende belasting toegenomen tot 0,75% van de WOZ-waarde en voor eigenaren van woningen vanaf € 1.040.000 loopt deze heffing op tot 2,05% boven dit bedrag.

Bent u het eens met uw nieuwe WOZ-waarde dan raden wij u aan niets te doen. Heeft u twijfels over de hoogte van de WOZ-waarde dan kunnen onze collegae van WOZ-specialisten een gratis check uitvoeren en een bezwaarprocedure opstarten. Ook deze laatste procedure kost u niets. Aanmelden kan simpel via www.wozspecialisten.nl. Ook kunt u hier middels de bespaarcalculator uitrekenen welke besparing voor u kan gelden.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de WOZ-waarde later dit jaar openbaar. Deze besluitvorming is momenteel gaande door de regering. Het is dan mogelijk om van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde op te vragen. Dit kan u helpen bij het oriënteren op de woningmarkt. Andersom werkt het ook. Stel dat u verkoopplannen hebt op korte termijn dan kan het verstandig zijn bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Formeel is dit nu niet mogelijk omdat de wetgeving daar geen ruimte voor geeft. Echter u kunt de gemeente altijd vragen om een hogere WOZ-waarde. Vooruitlopend op deze nieuwe wetgeving kan men mogelijk praktisch beslissen.

belastingdienstJaarlijks selecteert de Belastingdienst een thema waarop extra aandacht wordt gevestigd. Dit jaar wordt ook de aangiftetermijn éénmalig verlengd tot 1 mei 2015. Ook is de vooringevulde belastingaangifte verder uitgebreid met gegevens en is het zelfs voor circa 4.000.000 belastingplichtigen mogelijk de aangifte automatisch te vullen. Hiermee is niet gezegd dat deze automatisch gevulde belastingaangiftes dan ook volledig en correct zijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte. Soms komt het voor dat door de automatische vulling door de Belastingdienst er ook bankrekeningen naar voren komen waar u zelf het bestaan niet meer van wist. Dat is dan een mooie meevaller. Vorig jaar hadden wij een cliënt die op deze wijze aangenaam verrast werd!

Dit jaar let de Belastingdienst scherp op de volgende onderwerpen en kan het zijn dat u hierover nadere informatie dient aan te leveren :

 • bank- en beleggersrekeningen in het buitenland;
 • giften;
 • aanpassingen van hypotheken en de eigenwoningschuld;
 • persoonsgebonden budget.

Heeft u behoefte aan hulp bij het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting dan kunnen onze fiscaal juristen u helpen. Tegen een tarief van € 95 is het mogelijk om de aangifte van u en uw eventuele partner te verzorgen. Download hiervoor onze checklist en na ontvangst van uw documenten verzorgen wij dan uw aangifte.

Samenwonen

Als samenwoners kunt u ook gezamenlijk aangifte doen. Let er dan op dat u de aftrekposten van het hoogste inkomen aftrekt en de bijtellingen juist bij het laagste inkomen optelt. De eventueel betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken van de partner met het hoogste, ook al bent u beiden eigenaar van de woning, om zodoende gebruik te maken van de progressie in de belastingtarieven.

Het verdelen van aftrekposten is echter niet voor alle onderdelen mogelijk, zo kunt u bijvoorbeeld de inkomsten uit freelance-werkzaamheden niet optellen bij het inkomen van uw partner.

Gecombineerde aangifte niet altijd voordeliger

Het is niet altijd voordeliger om samen aangifte te doen. Als degene met het laagste inkomen hoge ziektekosten heeft, kan het bijvoorbeeld gunstiger zijn als u apart aangifte doet.

Gescheiden in 2014?

De Belastingdienst biedt extra informatie aan mensen die zijn gaan scheiden. Een echtscheiding heeft namelijk gevolgen voor de belastingaangifte waarbij in de praktijk veel vergissingen worden gemaakt. Ook bemoeilijkt de verhoudingen van u en uw ex-partner mogelijk de communicatie waardoor een overlap in de afzonderlijke belastingaangiftes kunnen ontstaan.

Aftrekposten

Ga goed na of u geen aftrekposten over het hoofd ziet:

 • ziektekosten (specifieke zorgkosten)
 • pensioenpremies voor zelfstandigen (bijvoorbeeld de lijfrentepremie)
 • Lijfrentepremies voor pensioen
 • alimentatie
 • giften
 • hypotheekrente
 • studiekosten
 • aftrek levensonderhoud kinderen (in specifieke gevallen voor ouders met kinderen jonger dan 21 jaar)
  NB: Vanaf 2015 is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op deze regeling.

Zorgkosten

Kosten van medicijnen, vervoer of van dieetvoeding, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgevoerd als specifieke zorgkosten. Ga dus goed na welke uitgaven u wel en niet kunt aftrekken.

Eigen woning

U kunt hypotheekrente aftrekken als de hypotheek gebruikt is voor de aankoop of onderhoud van de eigen woning. Wel moet u het eigenwoningforfait als bijtelling opvoeren.

Aflossen aantrekkelijk bij geringe eigenwoningschuld

Heeft u een geringe eigenwoningschuld? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om gedurende het jaar uw eigenwoningschuld af te lossen. Betaalt u geen of weinig hypotheekrente, dan hoeft u namelijk het eigenwoningforfait niet (volledig) op te geven. Zeker als u een relatief dure woning hebt met geringe hypotheek kan het aflossen van uw hypotheek voordelig zijn.

Sparen voor uw pensioen

Jaarlijks mag u belastingvriendelijk sparen voor uw pensioen indien u beschikt over een pensioentekort. Naast een aftrekpost levert dit ook een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing op. Zo hoeft u dit kapitaal en de waardeaangroei niet jaarlijks op te geven in box 3. Indien u wenst te weten of u een pensioentekort hebt en een oplossing wenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Indienen voor 1 april

Indien u na 1 april 2015 belastingaangifte doet en u moet belasting betalen, betaalt u over het te betalen bedrag 4% rente. Dit geldt voor de periode die loopt van 1 juli 2015 tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Krijgt u geld terug van de Belastingdienst? Dan ontvangt u vanaf 1 juli 2015 4% rente tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Dit is van toepassing als de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over doet om een aanslag op te leggen. Maar dient u de aangifte te laat in, dan geldt dit niet altijd. Zorg er dus voor dat u vóór 1 april 2015 aangifte doet, ook al mag u dit jaar éénmalig tot 1 mei 2015 de aangifte indienen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wenst u gebruik te maken van onze belastingservice download dan de checklist, of neem gerust contact met ons op. Bent u ondernemer dan kunnen wij u ook helpen bij het verzorgen van uw jaarrekening en verplichte aangiftes. Direct een offerte gewenst? Vervaardig hier direct automatisch een offerte voor uw onderneming.

Door mr. drs. J. (Julian) Langkemper LL.M RB