The Blog


Heeft u een wisselend inkomen in enkele jaren die naast elkaar zijn gelegen? Dan kan middeling van uw inkomen mogelijk een belastingvoordeel opleveren.

U mag over drie aaneengesloten kalenderjaren uw inkomen middelen. Per jaar wordt dan een herrekening gemaakt van de verschuldigde inkomstenbelasting. Als uit die berekening blijkt dat over de gemiddelde inkomens de verschuldigde belasting lager is dan de reeds geheven inkomstenbelasting, dan heeft u mogelijk recht op een teruggave. Het verschil moet uiteindelijk groter zijn dan de drempel voor teruggave. De drempel bedraagt  € 545.

Als u bijvoorbeeld in 2014 een inkomen in box 1 had van € 150.000 vanwege de afkoop van een gouden handdruk, uw inkomen in 2013 was € 35.000 en uw inkomen in 2012 was € 30.000 dan is middeling toepassen over die jaren voordelig. Gemiddeld heeft u over die jaren dan € 71.666 box 1 inkomen gehad. Als u in elk van die drie jaren € 71.666 inkomen in box 1 gehad zou hebben zou u per saldo € 4.751 minder inkomstenbelasting betaald hebben. Na aftrek van de drempel van € 545 ontvangt u netto € 4.206 terug als u een middelingsverzoek indient.

Het verzoek tot middeling moet ingediend zijn uiterlijk na 36 maanden nadat de laatste aanslag definitief vaststaat.

Wij kunnen samen met u bepalen of middeling een belastingvoordeel kan opleveren en welke jaren het beste in het verzoek betrokken kunnen worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met Julian Langkemper of Sebastiaan Hasselman contact opnemen op het algemene telefoonnummer 0168-327702.

Indien u in 2014 uw stamrecht B.V. heeft geliquideerd dan kan er een verlies uit aanmerkelijk belang ontstaan. U heeft een aanmerkelijk belang als u meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap bezit. De resultaten worden dan in de inkomstenbelasting in box 2 belast. Dit verlies uit aanmerkelijk belang treedt met name op indien er nog € 18.000 gestort aandelenkapitaal in de vennootschap aanwezig was en er verliezen zijn geleden. Op het moment dat de verliezen meer dan € 18.000 waren dan volgt er geen liquidatieuitkering. In uw aangifte inkomstenbelasting 2014 geeft u dan een resultaat uit vervreemding van aanmerkelijk belang op van € 18.000 negatief. Vervolgens zal de inspecteur het verlies vaststellen middels een verliesbeschikking ingevolge artikel 4.50 Wet IB 2001.

Normaliter dient u een resultaat uit box 2 te verrekenen met box 2 inkomen uit andere jaren. Indien u de vennootschap heeft geliquideerd en geen ander aanmerkelijk belang bezit, dan kunt u het verlies niet verrekenen met box 2 inkomen. De wetgever heeft bepaald dat indien u een geheel kalenderjaar géén aanmerkelijk belang bezit, dat u dan het verlies mag omzetten naar een belastingkorting voor box 1 inkomen (looninkomsten/pensioeninkomsten). De korting bedraagt 25% van het verlies uit aanmerkelijk belang. Dit is geregeld in artikel 4.53 Wet IB 2001. Voor een liquidatie in 2014 geldt dat het verzoek voor 2016 gedaan kan worden. Mocht het inkomen in 2016 niet toereikend zijn om de korting in zijn geheel te verrekenen dan zal de belastingdienst bij de aanslagen voor uiterlijk negen jaren na het jaar van liquideren alsnog verrekenen. Bij het voorbeeld van een verlies van € 18.000 betekent dit een netto belastingkorting van 25% x € 18.000 is € 4.500.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u met Julian Langkemper of Sebastiaan Hasselman contact opnemen op het algemene telefoonnummer 0168-327702.

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!