The Blog


Gangi2In de plaats Gangi op het prachtige eiland Sicilië is dit mogelijk. Men heeft behoefte aan nieuwe bewoners en om die reden heeft de gemeente besloten een aantal huizen weg te geven.

De verplichting die bij de koop hoort is dat u de woning binnen 4 jaar dient te renoveren. Veel woningen zijn vervallen in de loop der tijd en zijn onder andere gebruikt als stal door lokale boeren. Gangi is thans een plaatsje met circa 7.000 inwoners. In de jaren ’50 woonden er dubbel zoveel mensen. Veel Sicilianen zijn in de loop van de afgelopen decennia vertrokken naar New York en Argentinië waardoor de bevolkingskrimp hard is gegaan. Nu hoopt de gemeente op nieuwe bewoners die het toerisme een boost zullen geven.

De gemeente van Gangi zoekt nu actief naar eigenaren die een tweede huis zoeken. Ook de internationale markt wordt hierbij aangesproken. In 2014 heeft men een soortgelijke poging gewaagd. Toen is het project niet geheel geslaagd vanwege onder andere de taalbarrière. Nu wordt de gemeente bijgestaan door een Zweedse makelaar die zich heeft gevestigd op het eiland en bemiddelt tussen partijen.

Overigens is dit aanbod niet voor iedereen geschikt. Zo lijkt een gratis woning goedkoop, maar u bent wel verantwoordelijk voor de overdrachtskosten en renovatiekosten. Zo werkt de eigendomsoverdracht in Italië anders dan in Nederland en is de werking van het Kadaster op Sicilië ook niet zoals wij gewend zijn. Zo kan het onduidelijk zijn wie de werkelijke eigenaar van het huis is omdat eigendom op Sicilië onderhands door complete generaties werd doorgegeven. Ook kan er sprake zijn van openstaande belastingen, leningen of schulden die rusten op het eigendom. Kopen van een huis hier is dus zeker geschikt voor de avontuurlijke koper.

Wie naast het renoveren van het huis ook plannen heeft om een onderneming te starten krijgt voorrang bij het toewijzen van een woning. De meeste kopers zijn Italianen die een vakantiehuis zoeken.

Mocht u interesse hebben in het aankopen van een woning dan kunt u zich melden bij de lokale gemeente van Gangi.

Door Boris Boon

faceliftIndien u maandelijks worstelt met uw financiën en iedere maand het gevoel hebt een stuk maand over te houden zijn onderstaande tips mogelijk interessant voor u.

Vergelijk bankkosten

U kunt voordeel behalen door de kosten van uw bankverkeer onder de loep te nemen. Zo kunt u betalingspakketten voor betaalrekeningen van diverse banken vergelijken op de kosten van het gebruik van internetbankieren, opnames in het buitenland en overboekingen. Vooral roodstaan kost veel en kan in veel gevallen slimmer. Zo kan het een aanbeveling zijn indien u veelvuldig roodstaat om dit om te zetten in een voordeligere lening of uw hypotheek onder de loep te nemen of geld van uw spaarrekening over te boeken naar de betaalrekening.

Vergelijk creditcards

Ook creditcardmaatschappijen hanteren diverse tarieven voor het gebruik ervan. Zo kunt u vergelijken op de jaarlijkse vaste kosten en de rentevergoeding die men in rekening brengt. Misschien heeft u wel meerdere creditcards en kunt u deze samenvoegen tot 1 creditcard. Ook indien u een vast saldo uit heeft staan loont het om dit over te sluiten naar een vaste externe lening vanwege de lagere rentetarieven. Veel maatschappijen geven u ook punten bij aankopen. U zou deze punten kunnen verzilveren. Wellicht is dit saldo opgelopen en voldoende voor een kleine vakantie. Zeker met de komende vakantieperiode voor de deur de moeite waard om uw creditcard(s) onder de loep te nemen.

Organiseer uw administratie

Dit klinkt wel eenvoudig. Toch zult u wel herkennen dat deze klus inzicht kan geven in de lopende zaken. Zo kunt u door overzicht te krijgen zien of u geen dubbele abonnementen of verzekeringen hebt afgesloten. Ook kunt u met gebruik van digitale huishoudboekjes inzage krijgen waar uw geld blijft. Door het doornemen van al uw uitgaven wordt u zich ook bewust van de uitgaven en kan het zinvol zijn om iedere uitgave te evalueren. Een andere optie kan zijn om een bankrekening te openen voor de uitgaven van uw boodschappen en op het moment dat het saldo aan het einde van de maand slinkt kunt u dan beslissen om zuiniger aan te doen.

Lage hypotheekrente

Op dit moment is de hypotheekrente historisch laag. Heeft u reeds een hypotheek dan kan het interessant zijn om aanpassingen in uw bestaande hypotheekconstructie door te voeren om direct een lagere maandlast te verkrijgen. Soms is een geheel nieuwe hypotheek niet eens nodig, maar kan door middel van rentemiddeling al een fikse besparing gerealiseerd worden. Hetzelfde advies kan ik u geven voor het doornemen van uw levensverzekering of schadeverzekering.

Belastingvoordelen

De belastingregels zijn complex mede omdat er veel aftrekposten en toeslagen mogelijk zijn. Een screening van uw situatie van de laatste jaren kan hulp bieden bij het vinden van het optimum van uw belastingafdracht. Zo bestaat er ook de middelingsregeling die er in voorziet indien u sterk wisselende inkomsten hebt gehad de laatste jaren om de belastingheffing te middelen.

Energieleverancier

Leveranciers van stroom en gas geven nieuwe klanten kortingen bij het aangaan van nieuwe contracten. Het loont om jaarlijks te vergelijken of u voor dergelijke contracten kunt besparen. Veel huishoudens maken de overstap niet en laten hierdoor onnodig geld liggen. U kunt hetzelfde doen met abonnementen voor telefonie. Zo is het misschien niet meer nodig om thuis een vaste aansluiting te hebben of kunt u deze voordelig onderbrengen bij een kabelaar die complete pakketten aanbiedt voor telefonie, internet en televisie.

Samenvattend kan gezegd worden dat een investering van enkele uren diverse besparingen kan opleveren als u het ook daadwerkelijk doet. Het is verleidelijk om dergelijke klussen op de lange baan te schuiven. Echter een bijkomend voordeel om uw financiën eens onder de loep te nemen levert ook direct tot zichtbare resultaten.

Wenst u begeleiding of heeft u vragen over financiële onderwerpen dan zijn wij u graag van dienst. Immers wij hebben ons werk gemaakt van het uitzoeken van dergelijke werkzaamheden.

 

 

Vandaag is bekend geworden dat in de plannen van de regering om de belastingen te herzien sterk wordt ingezet op een hogere BTW. Met name diensten en producten waar nu een BTW-tarief van 6% voor gerekend dient te worden zal worden verhoogd naar 21%.

Het zijn slechts plannen en niet bekend is of het BTW-tarief zelf ook zal toenemen. Op dit moment vallen in ieder geval de volgende diensten en producten onder het lagere BTW-tarief :

– Fietsenmaker

– Schoenmaker

– Kapper

– Sommige onderhoudswerkzaamheden aan oudere woningen

– Camping

– Seizoensverhuur vakantiewoning

– Een bezoek aan het circus, dierentuin, concert, museum, kermis, sportevenement, bioscoop et cetera

– Zwembad en sauna

– Personenvervoer waaronder per taxi, luchtballon of auto voor uw bruiloft

– Geneesmiddelen

– Boeken

Er zijn ook nog diensten en producten waar vrijstellingen voor van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor geneeskundige kosten en kosten van huisvesting. Nu is niet duidelijk of de regering van plan is ook diensten en producten die onder deze vrijstellingen vallen te gaan belasten.

Het is in ieder geval niet de bedoeling om het lagere BTW-tarief op voedsel te verhogen. Voor de dageijkse boodschappen is dat een geruststellende gedachte.

Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de regering van plan is om gemeenten meer mogelijkheden te geven om belasting te heffen. Ze mogen dan  experimenteren met 5 miljard euro.

fotoAls u rekent op een grote erfenis van uw ouders is het misschien toch goed om een plan B te hebben.

Gepensioneerden vandaag de dag zijn veel meer gericht op het voldoen van hun eigen kosten van levensonderhoud dan het plannen van een financiële erfenis. En degenen die wel geld over hebben zijn steeds meer geneigd om deze gift aan een goed doel na te laten of een generatie over te slaan en benoemen hun kleinkinderen als begunstigden van hun erfenis.

Deze trendbreuk is het gevolg van het feit dat ouderen langer leven en meer genieten van het leven dan eerdere generaties. Ook is het een trend dat de generatie babyboomers kinderen eerder steunen tijdens hun leven in plaats van na hun overlijden. Velen hebben studies en bruiloften betaald en kinderen ondersteund bij het kopen van hun eerste huis. Deze ondersteuning sluit beter aan bij de uitgaven van hun kinderen die tijdens het ‘spitsuur’ van hun leven de meeste uitgaven hebben.

Een effect van deze veranderende omstandigheden is dat de huidige generatie ouderen minder zullen nalaten en het beschikbare kapitaal mogelijk volledig benutten voor hun eigen uitgaven. Vorige generaties ouderen hielden vast aan de gedachten dat kinderen voor hen zouden zorgen op oudere leeftijd. De babyboomers hebben eerder een behoefte aan onafhankelijkheid en hebben door de toegenomen welvaart ook geen behoefte aan financiele ondersteuning. Ook denken babyboomers dat de zorgkosten de komende jaren zullen stijgen en bereiden zich voor op extra eigen bijdrages.

Ook is het zo dat veel ouderen, omdat ze steeds ouder worden, een steeds volwassener relatie krijgen met hun kleinkinderen en om die reden ook kleinkinderen benoemen in hun testament ten faveure van de eigen kinderen. Hierdoor worden complete generaties overgeslagen bij het erven. Door de hogere levensverwachting en de verwachting van toenemende zorgkosten zijn ouderen terughoudender in het verstrekken van kapitaal.

Door mr. drs. J. Langkemper LL.M RB

rentemiddelingHet lijkt erop dat het nieuwe belastingplan vooralsnog in blauwe rook op gaat als het aan de oppositie ligt. Er zijn weinig politieke partijen enthousiast over het voornemen van de regering om dit nieuwe belastingplan voor de komende jaren te bespreken in achterkamertjes. Liever ziet men dit ingrijpende plan in de openbaarheid verschijnen om er dan over te spreken. Vooralsnog lijkt de regering hier niet toe geneigd. Omdat dit belastingplan vermoedelijk een grote systeemwijziging met zich zal meebrengen willen wij benoemen welke elementen in dit plan mogelijk aan de orde komen.

Op dit moment gaat de discussie erg over de vorm van het nieuwe belastingplan en valt er nog nauwelijks een mening te vormen over de inhoud van het belastingplan. De laatste grootste hervorming dateert al weer van 2001.

Welke informatie is al wel bekend?

De hoofdlijnen waar partijen het over eens zijn is dat arbeid meer dient te lonen en dat het systeem eenvoudiger dient te worden. Er zal geschrapt gaan worden in de thans circa 100 aftrekposten. De rekening valt te verwachten bij de belasting over consumptie. Wat weten we in ieder geval over de opvattingen van de staatssecretaris van Financiën? Op dit moment is hij van mening dat de huidige belastingregels verstorend werken en dat dit werkgelegenheid en economische groei in de weg staat.

Zienswijze staatssecretaris Wiebes

– De belastingheffing van mensen zou beter verspreid kunnen worden over het gehele leven van mensen. De hoogste lasten zitten momenteel in de meest ‘dure jaren’ van iemands leven. Namelijk in de werkende fase waar de kosten in de meeste huishoudens het hoogst zijn vanwege opgroeiende kinderen, een tophypotheek, kinderopvang en studies. De fiscale druk is het laagst voor ouderen. Een statistiek die hierbij wordt gepresenteerd is de volgende. Het percentage huishoudens onder de armoedegrens is onder werkenden viermaal zo hoog als onder gepensioneerden. De toekomstige oudere, de nu nog werkende, heeft er baat bij als deze fiscale ruimte al eerder in het leven beschikbaar is. Het kabinet is van mening dat maatregelen om dit te bereiken over meerdere generaties verdeeld dient te worden.

– Het nieuwe stelsel dient minder complex te zijn. Het huidige systeem bevat te veel regels die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn en tot fraude uitlokken. De eerste stap die men wil zetten is om de autobelastingen en toeslagen onder de loep te nemen.

– De belastingen op arbeid en ondernemen dienen verlaagd te worden. Er is een groot geloof in de gedachte dat de samenleving als geheel beter af is met meer betaald werk. Om die reden wil de regering stimuleren aan het werk te zetten die nu worden afgeremd te werken. Deze doelgroep bestaat uit 1,2 miljoen mensen. Op dit moment is Wiebes van mening dat het huidige belastingstelsel werken afremt. Uit diverse studies is gebleken dat belastingen op ondernemen de meest verstorende werking heeft. Van de ondernemingen die internationaal werken zoeken bestuurders het meest optimale ondernemersklimaat op.

– De inkomsten uit de BTW liggen in Nederland volgens Wiebes erg laag. Slechts 25% van de producten en diensten vallen onder het 21% tarief. De rest is belast met het lagere BTW-tarief van 6% of is in zijn geheel vrijgesteld van BTW. De verwachting is dat vooral de diensten en producten die in het lage BTW-tarief vallen opgehoogd worden. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat een ritje in de botsauto’s 6% kost terwijl de timmerman 21% BTW in rekening dient te brengen.

– Het kabinet vindt het niet gepast om de woningmarkt in de stelselwijziging mee te nemen omdat hier recent al grote wijzigingen in hebben plaatsgevonden. Dit biedt rust voor de toekomstige kopers van een huis en bestaande eigenwoningbezitters.

– Vanuit de gemeenten is er een sterke wens om zelf meer belastingen te kunnen heffen. Dit geeft de regering gelegenheid om uitgaven uit het gemeentefonds te dempen en hierdoor de lasten op arbeid te verlagen. Wel kan de ruimte die gemeenten nemen dan tot gevolg hebben dat de belastingen op arbeid indirect stijgen. Hierover is dan ook nog geen duidelijk beeld te vormen.

Met de laatste opmerking valt dan ook de vraag te bedenken of we er per saldo dan wel op vooruit gaan? Volgens Wiebes niet. Hij is van mening dat circa 3 tot 5 miljard euro extra nodig is om uiteindelijk sommige groepen mensen te compenseren voor nadelige effecten.

Auteur mr. drs. J. (Julian) Langkemper LL.M RB

golden-egg-2-1140297-m (1)Sinds enige tijd is er een discussie gaande over het hervormen van ons belastingstelsel. Met name de relatief zware belasting van arbeid zorgt voor een verminderd besteedbaar inkomen. Een groot deel van ons inkomen besteden we aan wonen. Wij hebben uit interesse een vergelijking gemaakt met een hypotheekberekening zoals deze in 1993 werd uitgevoerd en deze zelfde berekening anno 2015. Daarbij vertrekken we vanuit dezelfde hoofdsom en hetzelfde inkomen. Voor het gemak zijn we uitgegaan van dezelfde hoeveelheid guldens en euro’s. De exacte inflatie hebben we buiten beeld gelaten in deze berekening, maar een dergelijk plaatje zou een schever beeld laten zien qua verhouding wonen versus inkomen.

Uit de bijgevoegde berekeningen blijkt overduidelijk dat een huishouden in 1993 behoorlijk voordeliger kon wonen. Zelfs gegeven de situatie dat de hypotheekrente in dit voorbeeld 8,2% bedroeg. Toch zijn de netto lasten over de gehele looptijd gemeten circa € 87.000 lager. Indien we de berekening opnieuw zouden maken voor deze cliënt en rekening zouden houden met de huidige waarde van de woning (€ 550.000) dan zijn de lasten extreem veel hoger. De conclusie is dat dit verschil grotendeels is veroorzaakt door belastingwetgeving. Vandaag de dag zijn fiscaalvriendelijke opbouwproducten gekoppeld aan de hypotheek niet meer toegestaan en neemt het belastingvoordeel jaarlijks af.

Niet alleen de belasting van arbeid is fors gestegen ook de belastingvoordelen voor huishoudens voor wonen zijn fors afgenomen. Per saldo zouden kopers die vandaag precies dezelfde woning kopen 6,32 keer meer aan woonlasten hebben. In dit specifieke geval van deze relatie is het inkomen sinds 1993 een factor 2,57 geworden. De extra woonlasten wegen dus niet op tegen de stijging van het inkomen wat in de tussentijd ook nog zwaarder is belast. De generatie uit 1993 heeft op een behoorlijk positieve golf meegelift.

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!