The Blog


Bij het verliezen van een dierbare komt er veel op u af om te regelen. Vaak ontstaan deze gebeurtenissen plotsklaps en wordt u overvallen door emoties. Wij kunnen u bijstaan bij het afhandelen van diverse administratieve zaken rondom het overlijden van uw dierbaren. In sommige gevallen is hier een overheidsinstantie bij betrokken die u actief zelf dient te informeren conform wetgeving. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken.

Is er een testament?

Voor veel mensen is het lastig om vooraf te bespreken wat er moet gebeuren bij een eventueel overlijden. Overleg samen welke zaken je zelf al hebt geregeld en wat je wensen zijn. Is er een uitvaartverzekering aanwezig, een testament opgesteld, wie krijgt de voogdij over de kinderen et cetera?

Met een testament wijs je zelf je erfgenamen aan en bepaal je wie welk deel krijgt. Via het centraal testamentenregister vraag je deze op. Een notaris maakt een Verklaring van Erfrecht op. Deze verklaring kunt u nodig hebben om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene of om documenten te wijzigen die op naam van de overledene staan.

Meld een overlijden bij de gemeente

Met behulp van Verklaring van overlijden van de arts kunt u de Akte van overlijden bij de gemeente aanvragen. U kunt dit zelf doen maar ook overlaten aan de uitvaartverzorger. De gemeente verwerkt dit in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), die ook melding maakt van overlijden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst. Deze overheidsdiensten worden dan automatisch van het overlijden op de hoogte gesteld.

Informeer pensioeninstantie van de overledene

Breng pensioeninstantie van de overledene op de hoogte en vraag een eventueel nabestaandenpensioen aan. Controleer ook of er een partnerpensioen is via pensioenkijker.nl of mijnpensioenoverzicht.nl.

Vraag een ANW-uitkering/Weduwepensioen aan

De SVB stuurt automatisch bericht aan weduwen, weduwnaren en partners met geregistreerd partnerschap als zij in aanmerking komen voor de Algemene Nabestaandenwet (zgn. ANW-uitkering). Stellen die samenwonen moeten zelf een aanvraag indienen.

Heb je recht op toeslagen?

Als uw partner komt te overlijden, verandert er vaak het nodige in het inkomen. Vaak wordt het inkomen lager en is het verstandig opnieuw te kijken of u recht hebt op bepaalde regelingen via berekenuwrecht.nl. Ontving de overledene de toeslag op zijn naam? Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop en moet u dit opnieuw aanvragen.

Vraag een wezenuitkering aan

Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering ANW krijgen als ze geen ouders meer hebben. Een kind krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de ANW. Een ouder was verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Ook kinderen van 16 tot 21 kunnen een wezenuitkering krijgen. Daarvoor moeten ze aan extra voorwaarden voldoen.

Neem contact op met de hypotheekverstrekker bij een eigen woning

Bij het afsluiten van de hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met (een deel van) dat geld de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat hem of haar in staat in de woning te blijven wonen. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekverstrekker. Ook wij kunnen uw hypotheek onder de loep nemen en tevens beoordelen of er besparingsmogelijkheden zijn. Meld ook aan het Kadaster dat de hypotheekinschrijving op uw naam moet komen te staan.

Erven van een woning

Indien u een woning erft dient u in sommige gevallen een aangifte erfbelasting in  te dienen. De grondslag voor de waarde van de te erven woning is de WOZ-waarde. Wij kunnen deze aangifte verzorgen en eventueel de WOZ-waarde laten corrigeren indien blijkt dat deze te hoog is.

Informeer verzekeringen en andere instanties

Bij overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gesteld om een eventuele overeenkomst te beëindigen of aan te passen. De tenaamstelling moet worden aangepast als rekeningen hetzelfde blijven. Sommige worden automatisch doorgegeven, bijvoorbeeld door de gemeenten aan de SVB, UWV en Belastingdienst.Denk aan:- Belastingdienst (Inkomstenbelasting en Toeslagen)- Gemeente- Uitkeringsinstanties- Werkgever en pensioenfonds-Verzekeringsmaatschappijen (denk aan diverse polissen zoals inboedel, aansprakelijkheidsverzekering etc.)- Bank, creditcardmaatschappijen, beleggingsinstellingen- Hypotheekverstrekker of woningcorporatie- Verenigingen, scholen- Energiebedrijf, telefoonmaatschappij, goede doelen- Abonnementen tijdschriften, kranten

Lijfrenteverzekeringen / bankspaarrekening

Indien er lopende lijfrenteverzekeringen afgesloten zijn door de overledene dan is sommige gevallen recht op periodieke uitkering. Wij kunnen u helpen dit te onderzoeken.

Voor meer hulp bij de afhandeling van deze zaken, waaronder belastingzaken, helpen wij u graag verder. Voor meer informatie : info@cournot.nl of 0168-327702. Wij werken landelijk en een bezoek aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.

actiebuttonDe rekening-courant of lening aan de dga van uw BV is een speerpunt in de jaarlijkse controle door de belastingdienst in 2016.

Heeft uw BV geld uitgeleend aan uzelf in de vorm van een hypotheek of onderhandse lening? Net als bij een bank dient de lening op enig moment terugbetaald te worden en dient de lening aan zakelijke voorwaarden te voldoen.

Wanneer is er dan sprake van onzakelijk handelen? Volgens de belastingdienst en vaste rechtspraak op dit punt is dit het geval indien de lening niet aan zakelijke voorwaarden voldoet en indien u zich niet aan de betalingsafspraken houdt.

De lening dient dus te voldoen aan zakelijke voorwaarden welke ook aan een derde gesteld zouden worden die in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Wij raden u dan ook aan om deze voorwaarden vast te leggen in een leningovereenkomst. Op deze wijze kunt u hierdoor latere misverstanden voorkomen. Hieronder sommen wij een aantal zaken op waaraan getoetst dient te worden :

  • Is de lening schriftelijk vastgelegd in een leningsovereenkomst?
  • Hebt u met de BV afspraken gemaakt over terugbetalen van de lening?
  • Biedt u de BV voldoende zekerheden?
  • Hebt u met de BV een zakelijke rente afgesproken?
  • Kan de BV aan haar verplichtingen blijven voldoen als u de lening opneemt?
  • Zou de BV de lening ook onder dezelfde voorwaarden hebben verstrekt aan een derde die in vergelijkbare omstandigheden verkeert?

Stel dat een bank u geen lening zou verstrekken vanwege uw inkomenssituatie, maar u verstrekt zichzelf wel een lening vanuit de BV dan zou de belastingdienst zich op het standpunt kunnen stellen dat er sprake is van onzakelijk handelen.

Ook kunt u bij uw stamrecht BV een aflossingsvrije lening afsluiten. De stamrecht BV heeft dan minder zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. De BV zal, net als een bank, aanvullende zekerheden vragen. U kunt ervoor kiezen om de lening aan het eind van de looptijd in één keer terug te betalen. Als u dat afspreekt met uw stamrecht BV, hebt u een aflossingsvrije lening. Doordat u de lening pas aan het eind van de looptijd terugbetaalt, heeft de stamrecht BV minder zekerheid dan wanneer de lening in termijnen wordt terugbetaald. Het is daarom zakelijk om aanvullende voorwaarden op te nemen.

Gebruikelijke aanvullende voorwaarden:

  • U betaalt de rente in termijnen.
  • Het rentetarief is hoger dan de marktrente voor leningen die u in termijnen terugbetaalt.
  • De waarde van de zekerheid is hoger dan bij een lening die u in termijnen terugbetaalt.

Verstrekt u namens de stamrecht BV een lening welke bijvoorbeeld de hypotheek op uw woonhuis vervangt in dat geval verlangt de belastingdienst dat u een hypotheekakte inschrijft op het onderpand. U kunt dit in de meeste gevallen ook achteraf laten vestigen.

Het risico wat u loopt bij onzakelijk handelen is dat de fiscus de lening beschouwt als inkomsten. In de meeste gevallen leidt een dergelijk geschil tot extra belastingheffing indien u onzakelijk handelt. De reden hiervan is dat u feitelijk de beschikking hebt over het geld van uw stamrecht BV dat is bestemd voor uw pensioen, stamrecht of lijfrente. Er wordt dan verondersteld dat dit een afkoop van één van deze onderdelen is waardoor de complete regeling direct belast wordt en daar bovenop kan dan zogeheten revisierente verschuldigd zijn.

Overigens kunt u ook besluiten een zogenaamde rekening-courant met uw stamrecht BV aan te houden. De behandeling hiervan is (fiscaal) anders dan van een lening.

Heeft u twijfels of uw stamrecht BV voldoet aan de regels welke de belastingdienst stelt kunt u ons gerust om advies vragen. Een quickscan is kosteloos en vrijblijvend. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van een leningovereenkomst of het inschrijven van een hypotheekakte. Wij hanteren vaste lage tarieven.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze dienstverlening dan vernemen wij deze graag! Bel of mail ons op 0168-327702 / info@cournot.nl.

Met vriendelijke groet,

Auteur mr. drs. J. (Julian) Langkemper LL.M RB

 

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!