Nieuws en blog


U kunt een schenking recht toe recht aan uitvoeren of een voorwaarde toevoegen in de vorm van een uitsluitingsclausule. Een uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking betekent dat uw schenking bij een eventuele echtscheiding van uw kind niet in het gezamenlijk vermogen valt, maar privébezit wordt.

Spelregels

Als uw kind plannen heeft om te trouwen in gemeenschap van goederen, of reeds getrouwd is dan is er sprake van een gezamenlijk vermogen. Schenkt u bijvoorbeeld € 75.000 aan uw kind dan valt deze schenking in het gezamenlijk vermogen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is er namelijk sprake van één gezamenlijk vermogen. Indien het tot een echtscheiding komt dan wordt ook uw schenking verdeeld.

U kunt een aantal spelregels afspreken over uw schenking. Stel dat het huwelijk van uw kind eindigt door een overlijden dan kunt u mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule toepassen. Bij een eventuele echtscheiding treedt de uitsluitingsclausule in werking, maar bij een overlijdenssituatie niet. De schenking valt dan in het gemeenschappelijk vermogen.

Het toepassen van de uitsluitingsclausule kan simpel. U kunt bij uw overboeking de tekst ‘schenking met uitsluitingsclausule’ vermelden en de clausule is van toepassing. Het is dus raadzaam dit bankafschrift goed te bewaren.  Het is verstandiger bij grotere schenkingen om een schenkingsakte op te stellen. Dit mag onderhands geregeld worden, dus een notaris is niet per se verplicht. Wel dient u de uitsluiting tegelijkertijd met de schenking te regelen. U kunt dus een eerder gedane schenking niet met terugwerkende kracht aanmerken als schenking met uitsluitingsclausule.

Goederen schenken in plaats van geld

Het is ook mogelijk om goederen te schenken zoals een familiestuk. Ook dan is het raadzaam een korte schriftelijke verklaring op te stellen bij de overhandiging van het goed waarin staat dat het een schenking met uitsluitingsclausule betreft. Deze verklaring dienen de ouders en kinderen te ondertekenen.

Zachte uitsluitingsclausule

Met een zachte uitsluitingsclausule wordt geregeld dat wanneer het huwelijk of de samenwoning eindigt door overlijden van de begunstigde afgerekend dient te worden alsof deze uitsluitingsclausule niet bestond. De voorwaarden die hieraan gesteld zijn kunnen de volgende zijn :

 • als er op het moment van overlijden van de begunstigde één of meer gezamenlijke (klein)kinderen van de begunstigde en diens echtgenoot/partner zijn;
 • er tussen de begunstigde en diens (huwelijks)partner geen procedure voor echtscheiding aanhangig is gemaakt en deze plannen er ook niet latent zijn;
 • er geen sprake is dat de begunstigde en diens (huwelijks)partner anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren;
 • de (huwelijks)partner van de begunstigde:
  • niet failliet is of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot faillissement aanhangig is gemaakt;
  • of indien failliet geweest, dit faillissement door homologatie van akkoord is geëindigd; niet in surséance van betaling verkeert of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot surséance van betaling aanhangig is;
  • niet in een positie verkeert waarin met betrekking tot hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of een verzoek tot schuldsanering is ingediend; en
  • direct voor het desbetreffende overlijden een positief vermogen heeft.

Aanvullende mogelijkheden

Naast de schenking die u voorziet van een uitsluitingsclausule kunt u additioneel ook toevoegen dat de opbrengsten van deze schenking ook privébezit van uw kind blijven. Hierbij kunt u denken aan de situatie waarbij uw kind een investering doet en met deze investering een bepaald rendement wordt behaald. We praten hier dan over de gevolgen van  zaaksvervanging ook wel de vruchten genoemd van het vermogen. Immers het geschonken geld is omgezet in een ander soort vermogen.

Deze uitsluitingsclausule wordt ook wel de anti-schoonzoon clausule genoemd. Een toepasselijke naam. Overigens kan uw kind het het geschonken geld wel aanwenden zoals hij of zij dit wenst, ook als deze het wil delen met de partner. Indien u dit onwenselijk vindt dan kunt u schenking herroepelijk doen, en bij de schenking vastleggen dat u die schenking kunt terugdraaien als uw kind het bedrag van de schenking tegen uw zin deelt.

De verzachting van de uitsluitingsclausule kan er tevens voor zorgen dat een aanzienlijke besparing van erfbelasting optreedt. Dat is evident het geval bij grotere vermogens. Indien de begunstigde (onder de uitsluitingsclausule) overlijdt is slechts de helft van het erfdeel, het legaat of de schenking belast met erfbelasting, wanneer deze in de gemeenschap van goederen valt.

Huwelijk afgesloten na 1 januari 2018

Trouwt uw kind na 1 januari 2018 dan vallen schenkingen en erfenissen niet meer in de wettelijke huwelijksgemeenschap. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan bepaald worden dat schenkingen en erfenissen wel in de huwelijksgemeenschap vallen. Een uitsluitingsclausule kan dat voor uw schenking voorkomen waardoor de uitsluitingsclausule ook relevant blijft voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst? Gebruik dan onderstaand formulier voor contact met ons kantoor.

 

 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Voor 1 mei moet de belastingaangifte binnen zijn bij de Belastingdienst. Elk jaar zijn er wel een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden. Wij helpen u graag een stukje op weg.

Hoe werkt het?

Elke maand betaalt u loonheffing en sociale premies over uw loon, uitkering of pensioen. Het jaar daarop doet u aangifte over het afgelopen jaar. Zo kan de Belastingdienst nagaan of het bedrag klopt dat u aan loonheffing en premies betaald heeft. Daarna wordt dit verrekend en krijgt u geld terug of moet u bijbetalen.

Wat is nieuw in de aangifte inkomstenbelasting over 2017?

 • U kunt betaalde kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3.
 • De berekening van de belasting in box 3 is veranderd:
  • er zijn drie vermogensschijven en u betaalt verhoudingsgewijs meer vermogensbelasting naarmate uw vermogen hoger is.
  • het heffingsvrij vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is omhoog gegaan naar € 25.000 per persoon.
 • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning is terug. U kunt hier gebruik van maken als u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en de schenking hebt gebruikt voor o.a. de aankoop van uw eigen woning of aflossing van uw eigenwoningschuld.
 • De aangifte van schenk- en erfbelasting is alleen nog mogelijk met speciale formulieren.
 • De bijtelling voor de auto van de zaak is gewijzigd voor auto’s waarvan het eerste kenteken is afgegeven in 2017. Voor milieuvriendelijke auto’s is de bijtelling 4% van de cataloguswaarde.
 • De voorwaarden voor vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning zijn versoepeld. Over 2017 kan er ook recht bestaan op vrijstelling als u nog geen 15 jaar hebt gespaard.

Deadline

U dient aangifte te doen tussen 1 maart en 1 mei overigens kunt u om uitstel verzoeken tot 1 september 2018. Voor 1 april aangifte doen betekent sowieso dat u voor 1 juli bericht ontvangt van de fiscus. Bent u te laat, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze vangt aan vanaf € 369 bij een eerste keer dat u te laat de aangifte indient.

Is aangifte doen voor u niet verplicht? Toch een aangifte indienen kan een voordeel opleveren. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen aftrekposten laten liggen op deze wijze.

Hulp nodig met uw aangifte? Stuur ons gerust een bericht middels onderstaand formulier en tegen betaling van € 125 verzorgen de belastingadviseurs van ons kantoor uw aangifte.

 

 

De WOZ-waarde is de waarde die de gemeente aan uw woning of bedrijfsgebouw toekent. In dit artikel gaan we specifiek in op het gebruik voor de eigen woning. Deze WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld aan het begin van ieder jaar en wordt gebruikt voor meerdere belastingmiddelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de OZB (de meest bekende), het eigenwoningforfait, de erfbelasting, de vermogensrendementsheffing (box 3), waterschapsheffing en vennootschapsbelasting.

Te hoge WOZ-waarde

Dient u de opgelegde WOZ-waarde ook te accepteren als u deze te hoog (of te laag) vindt? Het antwoord is resoluut nee. U hebt standaard de mogelijkheid om binnen

6 weken na de ontvangst van de aanslag een bezwaarschrift in te dienen. Er zijn ook gedurende het jaar voor bepaalde situaties, denk aan een nalatenschap, mogelijkheden een aanslag op te vragen.

Een bezwaarschrift indienen is overigens in de meeste gevallen succesvol. Volgens de toezichthouder is in 2016 51,1% van de bezwaarschriften gehonoreerd. De gemiddelde WOZ-waarde veranderde met 11,3% in dat jaar. Het loont dus om zorgvuldig uw WOZ-waarde te beoordelen. Gemiddeld is de jaarlijkse besparing circa € 160 netto. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bepaling WOZ-waarde

De basis voor het bepalen van de WOZ-waarde is de verkoopprijs van soortgelijke woningen te vergelijken met uw woning. De waarde die u in 2018 opgelegd krijgt is de waarde van 1 jaar geleden. Het gaat dus om vergelijkingspanden met een verkoopdatum rondom 1 januari 2017. Hier mag een bandbreedte van enkele maanden gekozen worden door u en de gemeente. Immers indien u op precies 1 januari 2017 de woning op uw naam krijgt is de koop al eerder geweest en het wordt anders erg lastig om een goede vergelijking te maken. Zeker bij unieke en duurdere woningen is het lastiger om deze datum exact te hanteren.

De WOZ-waarde wordt modelmatig bepaald. Dat betekent dat op basis van een geautomatiseerd proces de waarde op basis van big data wordt bepaald door de gemeente. Het is namelijk ondoenlijk om miljoenen woningen jaarlijks handmatig vast te stellen. Dit is ook meteen een reden waarom er een foutkans is dat uw specifieke woning verkeerd is vergeleken.

Zo kan het voorkomen dat uw woning wordt vergeleken met een woning in een andere buurt of een geheel ander type woning. Bijvoorbeeld een hoekwoning vergeleken met een vrijstaande woning. Zo is het dus belangrijk om de kenmerken van de vergelijkingspanden door de gemeente te vergelijken met uw woning. Zelf mag u zelf ook betere vergelijkingspanden aandragen in uw bezwaarschrift.

Om uw WOZ-aanslag goed te controleren stuurt de gemeente naast de aanslag of beschikking met daarop de nieuwe WOZ-waarde samen met een taxatieverslag mee. Ook bestaat de mogelijkheid dat u dit taxatieverslag zelf dient te downloaden via de gemeentelijke website of het belastingkantoor waar de gemeente zaken aan heeft uitbesteed.

Redenen voor een goed bezwaarschrift

De vergelijkingspanden met uw woning is een belangrijke basis om tot een juiste WOZ-waarde te komen. Stel dat u een sober onderhouden woning hebt en die van het vergelijkingspand is uitgebouwd en zeer luxueus afgewerkt dan is dit van invloed op de waarde van uw woning. De onderstaande motivatie kunt u mogelijk als leidraad hanteren bij het opstellen van een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde :

 • Controleer de zogeheten objectkenmerken zoals de inhoud van uw woning of de woonoppervlakte. Op het moment dat de gemeente foutieve gegevens als uitgangspunt hanteert dan is de vastgestelde WOZ-waarde uiteindelijk ook onjuist. Hier geldt het principe van garbage in, garbage out.
 • Is er sprake van een juiste objectafbakening. Hoort uw garage bijvoorbeeld wel bij de woning of dient een woning met zelfstandige woongedeeltes ook als één geheel te worden bepaald? De wet heeft hier een duidelijke omschrijving voor.
 • Daarnaast speelt de omgeving van uw woning een rol bij het bepalen van de waarde. Is uw woning naast een snelweg of kerkhof gelegen dan heeft dit effect op de waarde. De bijgevoegde omgevingsfactoren kunnen ook van invloed zijn. Deze lijst is niet volledig omdat iedere situatie uniek is en de rechtspraak zich continue blijft ontwikkelen.
  • Een UMTS-mast.
  • Overlast van geparkeerde auto’s.
  • Windmolens vanwege de slagschaduw of geluidsoverlast.
  • Onzekerheid voor het uitvoeren van bouwplannen.
  • Een ongunstige ligging vanwege een belemmerd uitzicht.
  • Lawaaiige buren of huisdieren.
  • Gebruik buurpand, denk hierbij aan gebruik door een buurpand als nachtclub, zorginstelling voor de opvang van psychiatrische patiënten et cetera.
 • De koopprijs van uw woning is ook erg bepalend en wordt vaak in het jaar van aankoop als uitgangspunt genomen.
 • Valt uw woning in een nieuw bestemmingsplan dan heeft dit ook effect op de waarde. Stel dat er naast uw woning een industrieterrein komt, dan heeft dit uiteraard een effect. Deze toekomstige ontwikkeling mag dus ook meegenomen worden in de waardering.
 • U kunt besluiten een contra taxatie te laten verrichten en dit taxatierapport mee te sturen met het bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde.
 • Ook de matige of slechte onderhoudssituatie van uw woning is een valide argument om te gebruiken in uw bezwaarschrift. Bent u van plan om te renoveren en beschikt u in dit kader over offertes sluit deze gerust bij om uw bezwaarschrift zo goed als mogelijk te onderbouwen.
 • Beschikt uw woning over asbest? Ook dit is een zogeheten waardedrukkende factor.
 • U kunt ook besluiten uw energielabel te betrekken in het bezwaarschrift. Vooral indien u een ongunstig energielabel hebt is dit als een onzuinige woning betekent dit vaak dat isoleren maatregelen zoals dubbel glas in uw woning ontbreken.

Eisen bezwaarschrift

Naast het feit dat u binnen 6 weken bezwaar dient in te stellen dient het bezwaarschrift ook uw naam, adresgegevens, aanslagnummer, adres object WOZ-waarde en de WOZ-waarde te bevatten. Vergeet ook niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Het is een formeel document. Sommige gemeenten staan het toe dat u digitaal bezwaar kunt maken met behulp van uw Digid inloggegevens.

Ook kunt u besluiten om een zogeheten proforma bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen op het moment dat u meer tijd nodig hebt om uw bezwaarschrift inhoudelijk vorm te geven. De gemeente vertrekt u dan middels een brief een nieuwe uiterste termijn om uw inhoudelijk bezwaarschrift in te dienen.

Zelf heeft de gemeente tot het einde van het kalenderjaar de gelegenheid om uw bezwaarschrift af te handelen.

Kostenvergoeding bezwaarschrift WOZ-waarde

Op het moment dat u een deskundige inhuurt om uw bezwaarschrift in te dienen, en de WOZ-waarde blijkt onjuist te zijn, dan komt u in aanmerking voor een kostenvergoeding vanuit de gemeente om deze firma of persoon te voldoen. Dient u zelf een bezwaarschrift in dan ontvangt u geen kostenvergoeding.

Heeft u twijfels over uw WOZ-waarde, stuur ons gerust een bericht samen met de aanslag. Een kosteloze check is dan mogelijk en indien nodig kunnen wij namens u een bezwaarschrift indienen.

 

 

Januari is een topmaand voor echtscheidingen.

echtscheiding komt in januari het meest voor

In welke maand denkt u dat de meeste mensen scheiden? In januari. Precies na de kerstvakantie willen relatief de meeste mensen uit elkaar ten opzichte van de rest van het jaar. Hoe werkt de financiële en juridische afwikkeling van een echtscheiding op het moment dat u hiermee te maken krijgt?

Echtscheidingsconvenant

De facto wordt het huwelijk beoordeeld als een zakelijke transactie en wordt u gedwongen om afspraken te maken over uw bezittingen, zorgtaken en vaak ook over een inkomensverdeling. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De meeste huwelijken zijn tot 2018 gesloten in gemeenschap van goederen wat betekent dat u de helft bezit van het vermogen. U mag hiervan overigens afwijken in het echtscheidingsconvenant. Het is misschien erg flauw, alleen op het moment dat u meer ontvangt dan waar u wettelijk recht op hebt dient u schenkingsbelasting te betalen. Een uitzondering hierop is indien u de schenking ontvangt vanwege een zogeheten natuurlijke verbintenis. Dit is een schenking die de schenker doet omdat diegene zich hiertoe dringend moreel toe verplicht. U bent dan geen schenkingsbelasting verschuldigd, wel dient u dit op te geven in een aangifte schenkbelasting. In het echtscheidingsconvenant wordt dan meestal naar deze uitzonderingsgrond verwezen.

Alimentatie

Hierover is veel te doen tijdens een echtscheiding en het maakt veel uit of u degene bent die moet betalen of juist ontvangt. Het uitgangspunt bij het bepalen van de alimentatie is het moment van echtscheiding. Heeft u kinderen dan hebt u als ouder de verplichting om tot zijn of haar 21ste bij te dragen in het levensonderhoud en indien het kind nog studeert zelfs langer. Het uitgangspunt voor de alimentatie is de draagkracht van de alimentatieplichtige partner. De draagkracht (ruimte om alimentatie te kunnen betalen) dient eerst aangewend te worden voor het betalen van de kinderalimentatie en een eventueel surplus kan gebruikt worden voor partneralimentatie.

Afspraken omtrent de alimentatie worden ook vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. U mag ook hier vrije afspraken maken en bijvoorbeeld het recht op partneralimentatie ruilen tegen het mogen verblijven in de gezamenlijke woning. Fiscaal mag u de betaalde partneralimentatie in aftrek nemen en ontvangt u partneralimentatie dan dient u deze op te geven als inkomen. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

Echtscheiding en de woning

Naast de discussie omtrent de alimentatie is de gezamenlijke woning ook een felbevochten onderwerp. Indien de woning van u beiden is dan dient u beiden ook afspraken te maken omtrent de verkoop. Dit betekent dat u dus samen inspraak hebt in het kiezen van een makelaar en de vraagprijs. Op het moment dat één van uw beiden de woning wenst over te nemen dan dient de gehele hypotheek te worden overgenomen.

In de praktijk wenst één van de partners de woning vaak te behouden om bijvoorbeeld de kinderen een verhuizing te besparen. Ook ontstaat er financieel een zware druk om deze wens te realiseren vanwege het wegvallen van een inkomen. De persoon die de woning verlaat zou in principe geen recht meer op renteaftrek hebben. De wetgever heeft een overgangsregeling in het leven geroepen die het mogelijk maakt om een periode van 24 maanden de rente nog in aftrek te nemen vanaf het moment dat u duurzaam gescheiden bent gaan leven. Dit moment ligt dus eerder dan het formele echtscheidingsmoment. Praktisch gezien spreken we over het startpunt vanaf het moment dat iemand zich op een ander adres gaat inschrijven.

Hoofdelijk ontslag hypotheek echtscheiding

Op het moment dat u de hypotheek wenst over te nemen dient u zich bewust te zijn van een strenge beoordeling door geldverstrekkers. Er geldt overigens wettelijk een ruimer toetsingskader dan bij het aanvragen van een compleet nieuwe hypotheek. De praktijk wijst overigens uit dat banken bijzonder strikt toezien op het beoordelen van deze nieuwe situatie en ruimschoots de tijd nemen om uw aanvraag te behandelen. Er is overigens geen man over boord om deze tijd te nemen tenzij de vertrekkende partner een nieuwe woning wenst te kopen.

Zodra de bank toestemming verleend tot het ontslag uit de hoofdelijkheid dient er een zogeheten akte van verdeling te worden opgesteld door een notaris. Met dit document koopt u de eigendom van de gezamenlijke woning over van de vertrekkende partner.

Echtscheiding en de BV

Indien één van beide partners aandelen heeft in een BV, kan een echtscheiding leiden tot belastingheffing. Dit is het geval als de aandelen behoren tot een gemeenschap van goederen. In deze situatie wordt de andere echtgenoot fiscaal gezien ook als (mede-)aandeelhouder aangemerkt. Als de verdeling van de aandelen plaatsvindt binnen twee jaar nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend, wordt de belastingheffing van 25% over de waardestijging van de aandelen uitgesteld. De wetgever heeft dus wel een regeling getroffen om deze ongewenste situatie voor de indirecte aandeelhouder te vermijden.

Met het maken van  huwelijksvoorwaarden van alle aandelen in de BV kunt u dus rekening houden met deze situatie en uw echtgenoot vrijwaren van de aandelen en de belastingheffing. Echtscheiding leidt dan niet tot belastingheffing. In ruil hiervoor ontstaat in de meeste huwelijksvoorwaarden een zogeheten verrekenbeding. De andere echtgenoot kan dan recht hebben op een bedrag, gelijk aan een deel van de waarde van de BV. Hier ontstaat dan weer meteen een nieuw probleem, namelijk dat er over het vermogen, wat veelal in de BV aanwezig is, direct dient te worden afgerekend. Ook ontstaan er veelal discussies over de waarde van de BV.

Verdeling van pensioen

Ook pensioen verdient de nodige aandacht bij een echtscheiding omdat de financiële belangen vaak groot zijn. Zeker als u op latere leeftijd gaat scheiden is het vermogen in de pensioenregelingen soms wel enkele tonnen euro’s. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) kan op u van toepassing zijn. Deze wet bepaalt dat het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen moet worden verdeeld. U mag ook zelf andere afspraken maken ten aanzien van deze verdeling. Zo zou u de periode van samenwoning voor het huwelijk mee kunnen laten tellen. Het is dus mogelijk om in een echtscheidingsconvenant af te wijken van de Wvps.

Minister Koolmees heeft recent een voorstel gedaan om het pensioen automatisch te laten verdelen door het pensioenfonds na een scheiding. Dit voorkomt dat partijen vergeten zich aan te melden bij het pensioenfonds. Nu is het namelijk zo geregeld dat u dit binnen 2 jaar na de scheiding dient te doen. Op deze wijze is het pensioeninkomen na scheiding ook direct duidelijk voor beide partijen en valt hier in het kader van financiële planning ook regie te voeren door mensen.

Testament

Tussen het moment van het uitspreken van de wens om te scheiden en de daadwerkelijke scheiding kan een hele periode liggen. Op het moment dat u of uw ex-partner onverhoopt komt te overlijden bent u in veel gevallen wel elkaars nabestaanden indien het testament geen bepaling kent die recht doet aan uw situatie. In veel moderne testamenten heeft de notaris al rekening gehouden met dit scenario en de duur van de echtscheidingsprocedure. Dit is toch een aandachtspunt om na te gaan of uw testament ook voldoet.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst kunt u onderstaand formulier gebruiken. Afhankelijk van de aard van uw vraagstelling zal een specialist van ons kantoor contact met uw opnemen.

 

 

Bent u van plan om meer geld in te brengen bij de aankoop dan uw partner? Dan is het raadzaam om deze verdeling goed vast te leggen om achteraf vervelende discussies over de bedoelingen te voorkomen. Stel dat u van plan bent samen met uw partner een huis aan te kopen en u beschikt over een spaarrekening van € 100.000 welke u wenst in te brengen, maar uw partner brengt geen spaargeld in. In dat geval brengt de ene partner meer in dan de andere partner. In de meeste gevallen koopt u de woning samen voor ieder de helft van de woning. Bij verkoop van de woning hebben beide partners dan recht op de helft van de totale waarde van het huis minus de hypotheek. Ondanks dat de ene partner bij aankoop meer heeft betaald dan de andere partner.

Schuldbekentenis

Als u in zo’n situatie niets laat vastleggen bij de notaris en uit elkaar gaat – om welke reden dan ook – dan kunnen er vervelende situaties ontstaan. De partner met het meest ingebrachte eigen geld is dan de helft van het meer ingebrachte geld kwijt. Deze situatie valt te voorkomen door een schuldbekentenis op te stellen. Ook kan dit worden geregeld in een samenlevingsovereenkomst. Bij een eventuele verkoop van de woning spreekt u dan onderling af dat de helft van uw eigen ingebrachte eigen geld door uw partner wordt betaald.

Laten we als voorbeeld de situatie nemen waarbij Ruud en Joke een woning kopen van € 400.000 en waarbij Joke € 100.000 inbrengt vanuit een erfenis en het restant van € 300.000 wordt geleend bij de bank. Stel dat Ruud en Joke over 5 jaar uit elkaar gaan en de woning is € 100.000 gestegen in waarde dan krijgt Joke haar € 100.000 terug en de winst van € 100.000 wordt gedeeld door hen samen, op basis van fiftyfifty. Op het moment dat de waarde juist is gedaald met € 50.000 dan ontstaat er voor Ruud een schuld van € 25.000. Immers eerst wordt de hypotheek bij de bank afgelost van € 300.000 omdat deze voorgaat, dan ontvangt Joke € 50.000 van de restantopbrengst en vervolgens wordt het verlies van € 50.000 gedeeld tussen Ruud en Joke, waarbij Ruud een schuld krijgt aan Joke van € 25.000.

Ook afspraken over de afbetaling van deze schuld en de hoogte van een eventuele rentevergoeding over deze schuld kunt u beter op voorhand vastleggen bij de notaris. Op deze wijze kunt u alle voorkomende situaties concreet beschrijven ter voorkoming van vervelende discussies. U kunt in de leveringsakte of samenlevingsovereenkomst vastleggen wanneer de schuld opeisbaar is, welke consequenties er zijn indien niet wordt voldaan aan de afspraken et cetera.

Afwijkende eigendomsverhouding

In de praktijk kunt u ook kiezen voor een afwijkende eigendomsverhouding. Alleen de Belastingdienst komt dan ook om de hoek kijken indien de eigendomsverhouding schever is dan 60/40. Stel dat u bij het verbreken van de relatie het deel van uw ex-partner wenst over te nemen dan kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn van 2%. Dit is dus niet het geval indien de eigendomsverhoudingen fiftyfifty zijn.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke vraag voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

 

 

 

Perhaps you closed your mortgage a few years a go for a ‘high’ interest rate compared to the current interest rates. How can you profit from the current low mortgage interest rates? It is possible to ask your bank to ‘moderate’ the interest rate, in Dutch this is called ‘rentemiddeling’. Also you can refinance your complete mortgage. Perhaps you have expensive life insurances connected to your mortgage so by refinancing you can fresh up your mortgage and save money by having a more profitable mortgage type. We can help you by researching the best solution for you. We work nation wide and can visit you at home or at the office on a time that fits you best, also during the evening hours.

The mortgage type that suits your situation best depends on your personal circumstances and lifestyle. Banks offer a large variety of different mortgage types, but there are three basic models. When taking out a loan, eventually you have to repay the actual loan, plus in the meantime you also pay the interest. In some mortgage models you start repayment of the actual capital from the outset, usually over a long period, say 30 years, whilst also paying interest on the loan. In some other mortgage types you postpone the repayment portion of the loan, solely paying the interest on it on a regular basis.

There are two capital repayment models: the annuities mortgage and the so-called linear mortgage.

In an annuities mortgage you repay the capital plus interest. The characteristic of an annuities mortgage is that in early years you pay a lot of interest and you repay little capital. Towards the end of the mortgage term this turns the other way round, paying off more capital and hence less interest. Another characteristic is that with an annuities mortgage you make fixed monthly payments during the mortgage term. (Except of course that the payments may be affected by changes in mortgage interest rates). Due to the redemption (ie the paying-off of the mortgage), the mortgage debt decreases and you pay less and less interest as time goes on. This means however, that your net housing costs will increase a little, since only the interest on the loan is tax deductible (for those of you who are tax payers in the Netherlands). In early years of the mortgage term the annuities mortgage results in lower monthly payment than a linear mortgage.

In a linear mortgage you start to repay the mortgage loan by a fixed amount every month. On top of this you pay interest, but the interest payments will reduce over time since you are gradually redeeming the mortgage loan. Since the mortgage amount will actually decrease, so will your interest payments. A linear mortgage can be useful for people who wish to repay their mortgage as quickly as possible and who are expecting a decrease in income sometime in the future. However, the monthly mortgage payments are relatively high in the beginning. If you are a tax payer, this is not an ideal mortgage model either, since you will not be taking full advantage of the tax deductibility of mortgage interest.

All the other mortgage models are variations on the same theme:

The interest only mortgage. There are circumstances whereby the bank will actually allow you to just pay interest and repay the capital from savings or investment accounts, giving their name to various different mortgages types linked to an interest only loan:
Life insurance mortgage (levenhypotheek): This mortgage is connected to a life insurance. The client pays a monthly or an annual premium, which is often invested in a mutual fund. The premium can include life insurance cover. This policy can be tax-free under certain conditions (rather than being taxed in box III at 1,2%).
Guaranteed life insurance mortgage (spaarhypotheek): This mortgage type is also connected to a life insurance, but with a guaranteed return. The interest you get on your premium is equal to the interest you pay, hence you are 100% sure that your mortgage will be repaid at the end of the mortgage term.
A combination of these two, the hybrid mortgage (hybride hypotheek): With this type you can switch from a mutual fund with investment risk to a guaranteed return on your money.
Investment account mortgage (beleggingshypotheek): In an investment account mortgage you invest a certain premium into a stock market account (not an insurance!). This premium can be a lump sum, a monthly or an annual premium.
Guaranteed Savings Account mortgage (bankspaarhypotheek): This type of mortgage offers a high level of security. With a bankspaarhypotheek you will save money at a fixed rate. This rate is equal to the mortgage interest rate, and at the end of the term you will be sure that you have saved enough money to repay the mortgage loan. Simultaneously you are optimizing your tax break, since you are keeping the interest payments constant at their original level. It is also possible to invest rather than save in a bankspaar account, however there is always some risk involved when investing rather than saving in cash.

For more information about refinancing your current mortgage or general information about mortgages please use the form below. Cournot Adviseurs is paid by the client and we does not receive any commission (provisie) from banks or insurance companies. We charge you fixed fees which are tax deductible. The exact amount of fee we explain you during a first meeting and depends on what services you wish to use.


 

Als ondernemer / zzp’er is het ook in 2018 mogelijk om een hypotheek aan te vragen. De gangbare eis van het overleggen van 3 jaar informatie over uw ondernemerschap is bij veel banken nog steeds de norm. Er zijn wel steeds meer banken die van deze strakke regels afwijken. Dit kan bijvoorbeeld de situatie zijn indien u hetzelfde beroep reeds in loondienst uitvoerde en dit sinds 1 jaar zelfstandig doet. Ook in zo’n situatie zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Daarnaast zijn er banken die een afslag toepassen op de duur van het ondernemerschap. Kortom, maatwerk is de norm voor u als ondernemer bij het verkrijgen van een hypotheek.

Hypotheek met NHG

Afgelopen tijd is er een pilot geweest voor startende ondernemers / zzp’ers die minimaal 12 maanden zelfstandig waren. Deze pilot is succesvol verlopen en er zijn circa 1.000 hypotheekaanvragen ingediend en afgerond bij diverse geldverstrekkers. In maart 2018 is besloten om de pilot definitief om te zetten naar beleid.

Hierdoor is het voor u als startende ondernemer mogelijk om bij 14 extra geldverstrekkers een hypotheek aan te vragen.

Hoe werkt een hypotheekaanvraag voor ondernemers, zzp’ers en freelancers?

Sowieso dient u een passende hypotheek te krijgen. Daar zullen wij vanzelfsprekend rekening mee houden. Heeft u een wens ten aanzien van de aankoop van een woning dan is de eerste stap een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij uw wensen en behoeften in kaart brengen en een uitgebreide analyse van uw situatie maken.

Vervolgens zullen wij uw aanvraag begeleiden met een cijfermatige onderbouwing van uw onderneming.  Deze onderbouwing kan bestaan uit een blik in de toekomst middels een winst- of liquiditeitsprognose. Wij vertalen uw optimisme naar een kandidaat-geldverstrekker om de hypotheek voor uw nieuwe woning of nieuwe hypotheek mogelijk te maken. Het opstellen van dergelijke prognoses kunnen wij ook voor u verzorgen.

In de hypotheekaanvraag wordt rekening gehouden met uw bruto winst uit onderneming. Ook zal een geldverstrekker beoordelen of het inkomen wat u onttrekt uit uw onderneming toereikend is voor het dragen van de kosten van uw huishouding. Stel dat u meer opneemt dan u verdient dan ontstaat er een negatief eigen vermogen. Een dergelijke situatie is onwenselijk en leidt in de meeste gevallen tot een afwijzing van uw hypotheekaanvraag. Is er een goede uitleg voor het ontstaan van dit negatief eigen vermogen dan valt er te onderhandelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u een deel van het vermogen hebt geïnvesteerd in de aankoop of verbouwing van uw woning.

Het inkomen in de hypotheekaanvraag wordt gebaseerd op het gemiddelde winstcijfer van de laatste 3 jaar. Bijvoorbeeld :

Jaar Bruto-winst
 2017  € 86.312
 2016  € 51.384
 2015  €93.485

In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de gemiddelde winst € 77.060. Het inkomen zal niet hoger zijn dan de winst uit het laatste jaar. Stel dat het inkomen in het laatste jaar € 55.000 was dan is dit ook tevens het maximale inkomen voor de hypotheekberekening. Eventueel valt met een prognose over het lopend boekjaar nog een aanpassing te verrichten.

Geldverstrekkers met uitleg voorwaarden ondernemers

De onderstaande geldverstrekkers hebben wij geselecteerd die iets meer vrijheid bieden bij het bepalen van het inkomen indien u nog geen drie jaar zelfstandig bent als zzp’er of ondernemer. De beschrijving geldt dus voor de situatie indien u een hypotheekaanvraag wenst te doen en nog geen 3 jaar ondernemer bent. Daaronder wordt ook verstaan als u een nieuwe onderneming start en bijvoorbeeld de 5 jaar ervoor ook ondernemer was. Dan begint het ondernemerschap vanaf de startdatum van de nieuwe onderneming.

Ook dient u te beschikken over een positief eigen vermogen in uw onderneming.

ABN AMRO

Bij deze geldverstrekker is het mogelijk om een hypotheekaanvraag in te dienen indien u minimaal 1 jaar zelfstandige bent. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van het resultaat uit de jaarcijfers en een vergelijking met de aangifte inkomstenbelasting. Ook is het nodig om een prognose van uw belastingadviseur of accountant te overleggen.  Hoe langer u zelfstandig bent des te hoger het percentage van uw inkomen wat meetelt voor de hypotheekaanvraag.

1-2 jaar: 75% van het resulaat;
2-3 jaar: 90% van het resultaat;
> 3 jaar: 100% van het inkomen, met een maximum van het laatste jaar.

Ook heeft deze geldverstrekker een speciale desk voor topsporters en artiesten.

Aegon

Ook Aegon is soepel voor zzp’ers. Je mag als zelfstandige al met één jaarrekening een hypotheek afsluiten van 100% van de woningwaarde. Voorwaarde is dan wel dat je Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluit. Het toetsinkomen wordt dan vastgesteld door een onafhankelijke accountant, benoemd door NHG.

Sluit je jouw hypotheek zonder NHG af? Dan mag je tot 90% lenen als je drie of meer jaarrekeningen hebt. Heb je twee of meer jaarrekeningen, dan mag je maximaal 85% lenen van de woningwaarde.

Florius

Florius is onderdeel van ABN Amro en voert een eigen beleid, maar ook bij deze geldverstrekker zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten als u nog geen drie jaar ondernemer bent. Men volgt min of meer het acceptatiebeleid van ABN Amro. Een vergelijking tussen de hypotheekrente en voorwaarden kan soms het verschil zijn tussen de ene of de andere aanbieder.

ING

Een aanvraag als ondernemer bij deze bank is op basis van maatwerk. Zo dient u een prognose en CV te overleggen zodat een duidelijk beeld wordt gevormd over uw arbeidsverleden.  Het maximale inkomen is dan 80% van het vastgestelde inkomen uit onderneming.

Nationale Nederlanden

Bent u minimaal 1 jaar zelfstandig als ondernemer, ook dan is het mogelijk om een hypotheek bij Nationale-Nederlanden af te sluiten. Met óf zonder NHG. Als startende zzp’er kunt u niet de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar aanleveren daarom wordt voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag een inkomensverklaring opgesteld. Bij de beoordeling wordt ook gekeken naar het inkomen uit loondienst van de afgelopen drie jaren mee. Ook als u niet meer in loondienst wordt gerekend met dit inkomen.

NIBC Direct

Ook NIBC Direct staat een hypotheekaanvraag toe voor zzp’ers die tussen de 1 en 2 jaar actief zijn. Er wordt dan gerekend met 75% van het gemiddelde inkomen en geldt er de eerste tien jaar een renteopslag van 0,3%. Bent u tussen de 2 en 3 jaar als ondernemer actief? In dat geval hanteert NIBC 90% van het gemiddelde inkomen. Na drie jaar ondernemerschap mag er 100% van het toetsinkomen worden meegenomen.

Obvion

Obvion is onderdeel van Rabobank en hanteert als norm dat u minimaal 2 jaar zelfstandig dient te zijn.

Rabobank

Ook Rabobank staat toe dat u een hypotheekaanvraag indient op basis van minimaal  1 jaar ondernemerschap. Naast een prognose dient u ook een overzicht van het lopende boekjaar te overleggen. De zakelijke acceptant van de Rabobank stelt dan het inkomen vast middels een inkomensverklaring.

Meer weten over hypotheken voor zelfstandigen vul dan onderstaand formulier in voor een gesprek op maat of direct een vergelijking van de hypotheekrente? Wij kunnen bemiddelen namens alle bovengenoemde geldverstrekkers.
Hypotheek afsluiten eigen BV

Bent u van plan om een lening of hypotheek af te sluiten bij uw eigen BV ter vervanging van een bestaande hypotheek?  Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek drastisch gewijzigd. Zo is er overgangsrecht gecreëerd voor personen met een bestaande hypotheek. Het komt er op neer dat de hoogte van de hypotheek van iedereen met een hypotheek bestemd voor de eigen woning op 31 december 2012 bevroren wordt. Vanaf deze datum is uitbreiding onder de oude hypotheekregels niet meer mogelijk. Een voorbeeld.

Overgangsrecht hypotheken

Stel dat u op 31 december 2012 een spaarhypotheek heeft van € 250.000 en u besluit op 1 maart 2013 een serre te plaatsen aan uw woning en u wenst hiervoor € 25.000 te lenen bij een bank of bij uw eigen (stamrecht) BV dan mag u de rente van deze extra hypotheek uitsluitend aftrekken indien u deze annuïtair aflost. Dus producten zoals een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek of beleggingshypotheek komen niet meer voor aftrek in aanmerking. Ook al zou u een dergelijke hypotheek wel willen, dan loopt u tegen het probleem aan dat banken deze niet meer in hun assortiment hebben. Het is dus sowieso een theoretische kwestie geworden. Samengevat mag u voor uw bestaande hypotheek de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken binnen de oude spelregels, maar de hypotheekrente van de extra hypotheek mag alleen in aftrek worden genomen als u minimaal annuïtair aflost. Een lineaire hypotheek mag dus ook, want daarmee lost u eerder af dan bij een annuïteitenhypotheek.

Het was ingewikkelder als u besloot om slechts een gedeelte van uw hypotheek van € 250.000 te vervangen. De verantwoordelijke minister heeft hiervoor beleid ontwikkeld wat er op neer komt dat u ook een gedeelte van uw hypotheek (formeel : eigenwoningschuld) vervangt in plaats van het gehele leningdeel of de gehele hypotheek. De complete toelichting treft u bijgaand aan :

Gedeeltelijk aflossen eigenwoningschuld

In de praktijk is de vraag opgekomen wat de fiscale gevolgen zijn van het gedeeltelijk aflossen van een leningdeel dat onder het overgangsrecht valt als dit wordt gevolgd door het opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen wo-ning (gedeeltelijk oversluiten). De wettekst schrijft voor dat deze nieuwe lening alleen onder het overgangsrecht valt in geval van geheel aflossen van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld en het uiterlijk binnen het daaropvolgende kalenderjaar -ten minste voor dat bedrag- opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen woning (geheel oversluiten). Deze lijn was ingegeven door het idee dat bij een verhuizing of bij oversluiten eigenlijk altijd een volledig le-ningdeel vervangen wordt. In de praktijk blijkt dat ook sprake kan zijn van ge-deeltelijk oversluiten van een leningdeel. Onder de huidige wettekst zou in dat geval het overgangsrecht alleen van toepassing zijn op de nieuwe lening indien de lening voor oversluiten gesplitst zou worden in twee leningdelen. Dit zodat per leningdeel sprake is van geheel oversluiten. Ter verduidelijking een voorbeeld.

Voorbeeld

Casus 1

A heeft op 31 december 2012 een eigenwoningschuld van € 300.000. Deze eigenwoningschuld is opgebouwd uit twee leningen. Lening 1 van € 250.000 en lening 2 van € 50.000. In 2013 lost A € 50.000 af op lening 2, met geld verkregen uit een nieuwe lening van € 50.000 (geheel oversluiten). Deze € 50.000 valt onder het overgangsrecht (geen afloseis).

Casus 2

Zelfde als casus 1, maar nu lost A € 10.000 blijvend af uit spaargeld en sluit hij gelijktijdig een nieuwe lening van € 40.000 af ter vervanging van de overige € 40.000 van lening 2 (gedeeltelijk oversluiten).

Deze nieuwe lening van € 40.000 valt niet onder het overgangsrecht aangezien geen sprake is van ‘ten minste voor dat bedrag (€ 50.000) aangaan van een schuld’.

De overgesloten € 40.000 zou wel onder het overgangsrecht hebben gevallen indien A voorafgaand aan het aflossen en oversluiten de lening van € 50.000 had gesplitst in een lening van € 10.000 (deel dat daarna blijvend wordt afgelost) en een lening van € 40.000 (deel dat wordt overgesloten).

Het hanteren van een dergelijk onderscheid tussen wel en niet gesplitste leningdelen acht ik onwenselijk. Belastingplichtigen zouden daardoor in voorkomende gevallen feitelijk worden gedwongen de lening administratief te splitsen, wat leidt tot onnodige administratieve rompslomp.

In een beleidsbesluit zal daarom vooruitlopend op wetgeving worden opgenomen dat ook bij gedeeltelijk oversluiten van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld de nieuwe schuld kwalificeert voor het overgangsrecht (geen aflossingseisen) met dien verstande dat deze goedkeuring net als bij het ‘geheel oversluiten’ alleen geldt:

– voor maximaal de omvang van de aflossing en

– indien de schuld wordt aangegaan uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

De aanpassing biedt meer flexibiliteit en gelijkheid in de fiscale behandeling van belastingplichtigen met een verschillende samenstelling van de eigenwoningschuld (meer of minder leningdelen).

cournot amsterdamYou want to buy a house in the Netherlands or improve your current mortgage? Apparently it’s nearly impossible for expats living in the Netherlands to get mortgages to buy Dutch property?  Well, actually, the headlines are not entirely true! What is correct is that most of the mortgage providers have been forced to tighten their procedures since the crisis. But the fact of the matter is, there are still mortgage providers out there looking to do business with trustworthy clients.

As  experts in expat mortgages and Dutchmen, we all know that the Dutch property landscape is one of the strangest in the world. Most Dutchmen have a strong desire to own their own home. About 60% of the people posses their own home. Then there is the fiscal phenomenon ‘hypotheekrenteaftrek’ (Tax deductable interest).

The mortgage rate operated by the bank depends on:

– The period for which the interest rate is fixed. In this time, how longer the time the rate is fixed the higher the interest rate is. It’s also to choose for a mortgage without a fixed rate.

– The ratio between the value under foreclosure and the amount of the mortgage loan. The interest margin required by the bank to cover the risk increases in keeping with the percentage of that ratio.

During the crisis certain parts of the country are stagnating in terms of pricing, other areas have seen prices fall. There is still a shortage of housing in most of the large cities such as Amsterdam or The Hague. For some people it’s about securing a future place to live whilst prices are stable, for others it’s a good investment or it’s about buying property in a nation where they understand the process and know that a property owner’s rights are strongly upheld by law.

Whatever reasons you may have for considering the purchase of a house in the Netherlands, the good news is that there are mortgage providers willing to offer expats mortgages. The bad news is that many providers don’t even advertise the fact! More good news : we can assist you by obtaining a mortgage.

If you’re interested in our services, we charge you fixed fees for our services. Our first meeting is always free of charge an can take place at your home or workplace, also in the evening hours. We work indepent and nationwide and have offices in Amsterdam, The Hague and Breda (Zevenbergen). Our real estate agents can assist you by buying property in the Netherlands. You can request for a meeting by sharing your details below, or you may reach us at 0031-168-327702 or send an email to info@cournot.nl.

During our first meeting we will ask you to inform us about the following information :

 • Contact information
 • Basic details about the property requiring finance including your required mortgage amount and amount of deposit
 • A copy of your passport and a utility bill for your main residence
 • Bank statements of the last three months of the bankaccount where your salary is paid
 • The most recent 3 months’ pay checks, alternatively, an employer’s confirmation of income (werkgeversverklaring) or copies of your accounts from a verifiable accountancy firm if you’re self-employed

As you can imagine, each application is then assessed on its personal merit, and those who lend to expats are aware that it’s not always straightforward to provide seemingly the most basic of information.

Don’t be put off, there is finance available, and the Dutch property market can make a safe bet when approached in a cautious and calculating manner.

Our service

 • We will find you the most appropriate mortgage provider in the market for your mortgage requirements.
 • We will present a proposal in a concise and appropriate format to maximise its approval possibilities.
 • To use our negotiation skills with the mortgage provider to ensure you receive the best terms available.
 • Tax deduction applications.
 • LTV (Loan To Value) 100%.
 • We provide you all the necessary assistance to purchase, including Dutch tax matters.
 • Our fee is tax deductable and in most cases VAT-free.
 • Most important: No cure no pay.

For having an indication of your future mortgage payments please contact us.


The following taxes and closings costs you will experience by buying a house in the Netherlands.

Transfer tax (Overdrachtsbelasting)
– 2% of the purchase price for a house

Pre-sale agreement (Koopovereenkomst)

– The real estate broker of the seller will create this pre-sale agreement without any charge for the buyer.
– In the Amsterdam market the notary will make this agreement and will charge the buyer. This is negotiable.

Transfer contract (Akte van levering)
– This is the formal contract which the notary will make. The average rate is about € 600 including VAT.
– Negotiable, you can compare these rates.

Mortgage arranging cost (advieskosten)
– Rates start at € 1.500 till € 4.000.
– In most cases there is no VAT to pay.

Mortgage contract (Hypotheekakte)
– The notary is obliged to handle this contract. The average rate is also € 600 including VAT.
– Tax deductible.

Interpreter

– The costs of a interpreter start at € 200 including VAT.

Estate agent fee (Makelaarscourtage)
– 1,75% (plus BTW) of the purchase price.
– The seller pays the estate agent. If you use an estate agent to help you buying a house (aankoopmakelaar) rates start at € 1.150.

Appraisal (Taxatierapport)
– Prices start at € 300 including VAT.

– In case you have a mortgage with NHG you need a so called NWWI validation it wil cost additional €75.

– Tax deductible and negotiable.

Architectural examination (bouwkundig keuringsrapport)

– Prices start at € 275 including VAT.

– This document is not obliged but gives you information about the technical state of the house you want to buy.

Deemed rental value (Eigenwoningforfait)
– 0,7% of the WOZ value (determined by the government)

Tax implications
– Mortgage interest payments are tax deductible as long as the property / house is to be used as the main residence for a maximum of 30 years.

– Tax deductions automatically disappear if you decide to leave the country but continue to own the property. As a non-resident taxpayer, you will not enjoy tax deductible mortgage interest payments so make sure the rent you receive covers both costs and interest.

– Increases in the value of the house are tax-free as long as it is used as the main residence (no capital gains tax).

– The 30% ruling may raise your chances of getting an appealing mortgage deal.

More information?Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!