Tag: financieringsvoorbehoud

financieringsvoorbehoudHeeft u een woning gekocht met financieringsvoorbehoud en wilt u graag weten wat dit is? Een financieringsvoorbehoud is een afspraak tussen u als koper en de verkoper(s). Het geeft u als koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst kosteloos te annuleren als u geen hypotheek krijgt. Dit wordt ook wel een ‘ontbindende voorwaarde‘ genoemd.

Het is verstandig als u een huis koopt om een financieringsvoorbehoud op te laten nemen in de koopovereenkomst. Hierna zullen we verder uitleggen hoe een financieringsvoorbehoud werkt.

Voorbeeld financieringsvoorbehoud

Bij de meeste koopovereenkomsten van woningen in Nederland wordt het standaardmodel koopovereenkomst gebruikt dat regelmatig wordt herzien door de makelaarsorganisaties zoals de NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

In dit standaardmodel valt het volgende te lezen:

artikel 15 Ontbindende voorwaarden
15.1. Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:
a. op [datum] koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van € [bedrag],- zegge
[bedrag uitgeschreven] geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een
erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan niet van
toepassing, of een rentepercentage niet hoger dan niet van toepassing, bij de volgende hypotheekvorm: Tegen
normaal geldende rente- en overige voorwaarden bij in Nederland gevestigde banken of
hypotheekverstrekkende instellingen.
Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht; of
b. op [datum] koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie
heeft verkregen; of
c. op [datum] uit het rapport van een bouwtechnische keuring uitgevoerd door blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk
herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een bedrag van , te boven gaan of als aanvullend specialistisch
onderzoek wordt aanbevolen. Als de keurder bij onderdelen in het rapport een bandbreedte in de herstelkosten
aanhoudt, wordt uitgegaan van het hoogste bedrag.

In dit standaardartikel wordt dus een datum en bedrag genoemd waarop het financieringsvoorbehoud van toepassing is. Het financieringsvoorbehoud kent dus ook een einddatum. Als u deze einddatum laat verstrijken terwijl er nog geen goedkeuring is voor de hypotheekaanvraag kunt u dus geen beroep meer doen op deze ontbindende voorwaarden en bent u aan de koopovereenkomst gehouden.

Ook als u een hoger hypotheekbedrag aanvraagt dan waarover het financieringsvoorbehoud is afgesproken, en u een afwijzing krijgt, kunt u ook geen beroep doen op het financieringsvoorbehoud.

Kortom, gedurende de onderhandeling over de aankoop van uw woning is het ook raadzaam om stil te staan bij dit onderwerp.

Financieringsvoorbehoud verlengen

Red u het niet binnen de afgesproken termijn van het financieringsvoorbehoud wat dan? U kunt dan aan de verkoper verzoeken om de termijn op te schuiven en te verlengen naar een nieuwe datum. Wat gebeurt er als u als koper het financieringsvoorbehoud wenst te verlengen? Lukt het binnen deze termijn niet dan kunt u met een afwijsbrief van een geldverstrekker de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Laat u niets weten na deze termijn dan is de koop definitief. Ook als u na deze termijn de hypotheek niet hebt rond gekregen of sterker nog een afwijzing hebt ontvangen.

De verkoper is niet verplicht om mee te werken aan een dergelijk verzoek. Het is aan verkoper om in te schatten of meewerken verstandig is, of niet. Bij een weigering van verlenging van het financieringsvoorbehoud is de kans groot dat koper een afwijsbrief overlegd en de koop annuleert. Dan kunt u als verkoper opnieuw het pand op de markt brengen wat dan mogelijk een smet heeft opgelopen. Kandidaat-kopers zullen zich mogelijk afvragen of de woning technisch in orde is et cetera.

Stel dat een verlenging wel mogelijk is dan is het raadzaam om dit schriftelijk vast te leggen en een bevestiging te vragen met de nieuwe datum van het financieringsvoorbehoud en het akkoord van verkoper. Ook is het verstandig om op te merken dat alle overige afspraken uit de koopovereenkomst in stand blijven en niet veranderen. Ook kunt u meteen verzoeken om verlenging van het stellen van de termijn van de bankgarantie met dezelfde periode.

Het financieringsvoorbehoud is een zogeheten ontbindende voorwaarde die ook van toepassing kan zijn op een bouwtechnische keuring of het verkrijgen van een bepaalde bestemming of omgevingsvergunning.

Met spoed uw hypotheek regelen? Neem direct contact op.

Hoe vaak is verlengen van het financieringsvoorbehoud mogelijk

In principe is dat oneindig. Tenminste, als de verkoper instemt met het verzoek tot verlenging. Per keer dient dat afgesproken te worden. U kunt het verlengen van ontbindende voorwaarden niet eenzijdig afdwingen.

De gangbare praktijk is dat een verkoper meestal na twee verzoeken aan zijn taks zit. Indien u voor een derde maal wenst te verlengen dient u wel een goede en uitgebreide motivatie hebben. Ook dient u zich te realiseren dat een groot deel van het vertrouwen in een goede afloop reeds is verdampt.

Er kunnen goede redenen zijn waarom er extra tijd nodig is. Alleen een verkoper zal op enig moment ook duidelijkheid wensen te hebben. Heeft u toch extra tijd nodig, dan raden wij aan om dit op tijd te vragen. Komt u hier op het laatste moment mee dan verdwijnt de sympathie van een verkoper bijzonder snel.

Wenst u als gevolg van een afgewezen hypotheekaanvraag een quickscan te ontvangen? Wij kunnen u vaak snel op weg helpen.

Wat kunnen oorzaken zijn van een verzoek tot verlenging

Ondanks de wervende reclames van banken en andere geldverstrekkers kan de weg om een hypotheek te krijgen hobbelig zijn. Zo zijn er veel partijen betrokken bij het aanvragen van een hypotheek. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende redenen bij het verzoek tot verlenging van het financieringsvoorbehoud :

 • De afgesproken termijn voor het financieringsvoorbehoud is te krap afgesproken, meestal is 5 tot 6 weken de norm, maar de verkopende partij wenst vaak sneller en wenst graag liever 4 weken af te spreken.
 • De goedkoopste aanbieders van hypotheken zijn ook vaak de ‘lastigste’ in de acceptatie van uw hypotheekaanvraag. Men vraagt rustig meerdere malen om nieuwe informatie tijdens het proces en men heeft het acceptatieproces uitbesteed aan derden waardoor er een extra schakel in het proces is en daarmee gepaard met extra tijd en weinig direct contact met de behandelaar.
 • Het gespreid aanleveren van documenten werkt contra productief omdat de meeste geldverstrekkers uw hypotheekaanvraag pas beoordelen nadat alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.
 • Indien een levensverzekering verplicht is kan de acceptatie omwille van een gezondheidsonderzoek vertraging oplopen omdat vaak overleg met een behandelend arts nodig is.
 • De huidige koopwoning is nog niet verkocht of er heeft geen taxatie van de woning plaatsgevonden.
 • Uit de opgave van het BKR blijkt er nog een schuld te zijn die voor vertraging zorgt. Dit kan ook een roodstand zijn op uw betaalrekening.
 • Een echtscheiding is bijvoorbeeld niet compleet verwerkt vanwege het ontbreken van een inschrijving bij de gemeente of de woning staat nog op uw beider namen en u wenst zelfstandig een nieuwe woning te kopen.
 • U bent ondernemer en de hypotheekacceptant wenst meer informatie in te zien over uw onderneming.

Voorkomen verzoek tot uitstel

Het is goed mogelijk om tijd te winnen in het proces van een hypotheekaanvraag door tijdig met een hypotheekadviseur de mogelijke bottlenecks in uw aanvraag te bespreken. Onderstaand treft u enkele suggesties aan :

 • Spreek een realistische termijn met de verkoper af en onderhandel hier desnoods over. Dat is een gangbaar principe tijdens het aankoopproces. In veel koopcontracten wordt ook afgesproken om de complete hypotheekaanvraag te overleggen bij een eventuele afwijzing. Dit gaat naar onze mening erg ver aangezien u een complete blauwdruk van uw financiële gegevens verstrekt in zo’n situatie. Ook dit is onderhandelbaar.
 • Probeer in de gesprekken met uw hypotheekadviseur al zo veel mogelijk documenten gereed te hebben zoals de werkgeversverklaring, salarisstrook en andere relevante documenten. Bij onjuistheden in deze documenten valt in deze fase de vergissing al op en kan tijdig een nieuw document aangeleverd worden.
 • Weet wat uw maximale hypotheek is zodat u een realistische hypotheekaanvraag doet.
 • Bij het selecteren van de geldverstrekker probeer dan ook zo goed mogelijk door te vragen welke aanvullende documenten opgevraagd dienen te worden. Een vakkundige hypotheekadviseur kan al voorspellen welke aanvullende documenten noodzakelijk zijn en anticipeer hierop.
 • Heeft u een bijzondere situatie, bespreek dit voor met de geldverstrekker zodat later in het acceptatieproces dit geen aandachtspunt meer is en onderbouw deze situatie zo nodig met een duidelijke toelichting.
 • Probeer de roodstand van een betaalrekening en uitgestelde betalingsmogelijkheid van uw creditcard te verwijderen ruimschoots voor de hypotheekaanvraag wordt ingediend. Heeft u twijfels over uw BKR-status vraag dan online bij het BKR (tegen betaling) een overzicht op van uw situatie zodat eventuele bijzonderheden al kunnen worden besproken met uw hypotheekadviseur.
 • Kies een hypotheekadviseur die met u meedenkt en ook zelf assertief de termijnen bewaakt en voorkomt dat uitstel nodig is. Kiest u voor een hypotheekadviseur via ons kantoor dan houden wij een vinger aan de pols en indien gewenst verlengen wij het financieringsvoorbehoud namens u. Banken kennen ook spoedprocedures waardoor met de juiste aanvliegroute uw dossier wel tijdig wordt behandeld. Uiteindelijk is het vele malen prettiger om geen uitstel te hoeven vragen voor alle betrokken partijen in het proces.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u met spoed uw hypotheek aan te vragen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

Werkelijke schade vergoeden

Stel dat u in het slechtste geval te maken hebt met een afwijzing dan moet u toch verplicht de woning ‘afnemen’. Dit betekent in de praktijk dat u een boete van 10% én de overige schade dient te vergoeden aan verkoper. Veel consumenten denken dat het uitsluitend 10% is die u dient te voldoen, maar dit bedrag kan dus oplopen indien de daadwerkelijke schade van verkoper groter is.

Samengevat kunt u stellen dat het aflopen van de termijn van het financieringsvoorbehoud een belangrijke datum is. Op het moment dat u een bindende offerte van de bank of geldverstrekker hebt ontvangen kunt u er zeker van zijn dat de financiering rond is. Tot die tijd heeft u dus geen zekerheid.

Misbruik van het financieringsvoorbehoud

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met het onjuist inroepen van het financieringsvoorbehoud. Er leeft kennelijk het gevoel bij verkopers dat sommige kopers door een afkoelende woningmarkt onder de koop uit willen komen of een betere deal kunnen sluiten voor een andere woning. Dan wordt er blijkbaar een afwijsbrief overlegd waar de verkoper niet mee akkoord wenst te gaan. Wat kunt u dan als verkoper doen?

De tijden waarin er twintig of meer biedingen voor een woning kwamen lijken voorlopig over te zijn. Het kan dus voorkomen dat de volgende koper een lagere bieding doet en er een groot verschil is tussen de eerdere verkoopprijs. U zou de eerste koper dan kunnen aanspreken op deze schade en 10% eisen zoals is overeengekomen in de koopovereenkomst.

Overigens is uw gelijk krijgen iets anders dan gelijk hebben. Om uw doel te bereiken is er een rechtsgang nodig. Dit kost tijd, geld en energie. Sommige verkopers hebben geen behoefte aan een mogelijk slopend proces.

Bieden zonder financieringsvoorbehoud

De afgelopen jaren was het bijna noodzakelijk om zonder financieringsvoorbehoud te bieden op een woning. Immers de drooggekookte woningmarkt had meer kopers dan verkopers waardoor uw bod aantrekkelijker werd door geen ontbindende voorwaarden op te nemen zoals een financieringsvoorbehoud. Los van het aantrekkelijker maken van uw bod kan het achterwege laten van een financieringsvoorbehoud ook een optie zijn als u de koopsom volledig kunt voldoen.

Heeft u slechts een kleine hypotheek nodig in relatie tot de koopsom? Dat hoeft absoluut geen garantie te zijn op een goede afloop van de hypotheekaanvraag. Helaas hebben wij voldoende praktijkervaring om te weten dat ogenschijnlijk de simpelste hypotheekaanvragen kunnen uitmonden in complete horroraanvragen. Vaak is de factor tijd dan kritisch en ligt bij het weglaten van een financieringsvoorbehoud het volledige risico bij de koper.

Wel kunt u het risico verminderen door van te voren de potentiële risico’s met een hypotheekadviseur te bespreken. Wij kunnen u zelfs op weg helpen met een biedingsbrief zodat u mogelijk de bieding wel kunt uitbrengen met een financieringsvoorbehoud, maar met een lager risico voor de verkoper door onze uitleg over de haalbaarheid.

Welk bedrag aan financieringsvoorbehoud?

Wat is het juiste bedrag om op te nemen in de koopovereenkomst onder het voorbehoud? Dat kan nog best een lastige kwestie zijn. Gaat u bijvoorbeeld de woning ingrijpend verbouwen en wenst u een verbouwingsdepot mee te nemen of niet? Stel dat u een vervallen woning koopt waar u voor een paar ton aan moet verspijkeren dan kan het juist verstandig zijn om ook de hoogte van de verbouwing op te nemen in het financieringsvoorbehoud.

Een voorbeeld met rekensom:

Berekening financieringsvoorbehoud
Koopsom woning €         450.000
Verbouwingskosten €         350.000
Overwaarde of eigen geld €           50.000
Taxatiewaarde na verbouwing €         695.000
Benodigde financiering €         750.000

In het bovenstaande voorbeeld koopt iemand een woning die verbouwd moet worden en om die verbouwing te realiseren een hypotheek van € 750.000 nodig is. De maximale hypotheek is 100% van de taxatiewaarde na verbouwing van € 695.000. Kortom, deze koper kan de woning met verbouwing niet financieren. Neemt deze koper een te laag financieringsvoorbehoud op dan is het niet mogelijk om kosteloos de koopovereenkomst te annuleren. Een financieringsvoorbehoud van € 750.000 is dus nodig om de woning met verbouwingsplannen te kunnen realiseren. Voor het gemak hebben we de kosten koper uit de berekening gelaten.

Op het moment dat er meer eigen geld is kan er worden volstaan met een lager financieringsvoorbehoud. Ook is de kans op het krijgen van de hypotheek dan groter. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.

Berekening financieringsvoorbehoud
Koopsom woning €         450.000
Verbouwingskosten €         350.000
Overwaarde of eigen geld €         200.000
Taxatiewaarde na verbouwing €         695.000
Benodigde financiering  €         600.000

In deze berekening is de gewenste hypotheek lager dan de taxatiewaarde na verbouwing. In de koopovereenkomst kunt u dan ook rekening houden met een bedrag van € 600.000.

Uw hypotheekadviseur kan u precies voorrekenen wat een veilige marge is of bedrag is om op te nemen als financieringsvoorbehoud zodat het voor de verkoper aantrekkelijk is en voor u veilig.

Vertel ons uw verhaal

Wenst u advies over het afsluiten van een hypotheek of het kopen van een huis, dan horen we u graag. Ook kunnen wij u een kosteloze second opinion aanbieden voor uw hypotheek.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  kopers krijgen hypotheekU dacht uw huis verkocht te hebben totdat de makelaar belde met de mededeling dat de kopers de hypotheek niet op tijd rond krijgen. Of u even uitstel wenst te verlenen voor het financieringsvoorbehoud.

  Uit onderzoek blijkt dat 28% van alle kopers in 2021 niet tijdig de hypotheek in orde kregen. Een verlengingsverzoek van het financieringsvoorbehoud is dan ook niet heel bijzonder te noemen. Soms komt een tweede verzoek tot verlenging ook voor. Dan is het wellicht nodig om kritisch door te vragen.

  Huis verkocht met financieringsvoorbehoud

  Standaard maakt een financieringsvoorbehoud onderdeel uit van de ontbindende voorwaarden in een koopovereenkomst. Dat geeft een koper ruimte en tijd om een hypotheek aan te vragen. Als verkoper zijn dat soms nog enkele spannende weken. U hebt weinig invloed op het proces en bent afhankelijk van de inspanningen van de koper.

  Zeker als de verkoop van uw woning samenhangt met de koop van uw eigen nieuwe koopwoning kan dat op uw zenuwen werken. Niet voor niets spreekt men ook regelmatig over een woningtreintje. Heeft uw koper meer tijd nodig voor het regelen van de hypotheek, dan werkt dat automatisch door naar de volgende persoon in de keten.

  Moet ik verplicht meewerken aan verlenging van het financieringsvoorbehoud?

  Dat is niet het geval. Als u een financieringsvoorbehoud hebt afgesproken loopt dat op een bepaald moment ten einde en moet de koper beslissen of dat wordt ingeroepen. Meestal dient het opzeggen van de koopovereenkomst vergezeld te gaan van een afwijzingsbrief van de betreffende bank met een reden van de afwijzing. Tenzij u anders hebt afgesproken. De standaard koopovereenkomst geeft daar voldoende ruimte voor.

  Sommige partijen spreken bijvoorbeeld af dat de afwijzing overlegd dient te worden met de hypotheekaanvraag en alle bijlagen die gebruikt zijn bij de hypotheekaanvraag. Dat gaat best ver, want dan dient de koper ook loonstroken en andere persoonlijke financiële documenten te overleggen.

  Als de koper geen beroep doet op het financieringsvoorbehoud dan eindigt het op een bepaalde datum. Vanaf dat moment zijn de ontbindende voorwaarden ‘uitgewerkt’ en kan de koper niet meer kosteloos van de woning af. De boete van 10% is dan verschuldigd (en de eventuele hogere werkelijke schade).

  Stel dat een verkoper uiteindelijk de woning op een later moment alsnog verkoopt tegen een lagere prijs dan kan die prijsdaling worden aangemerkt als de ‘hogere werkelijke schade’.

  Welke opties heb ik als verkoper?

  Zodra de koper verzoekt om verlenging van het financieringsvoorbehoud kunt u dat verzoek afwijzen of instemmen met een nieuwe termijn. Op hoofdlijnen zijn er niet meer smaken. U kunt wel meer grip op het proces krijgen door te vragen waarom verlenging nodig is of proberen voorwaarden te verbinden aan de verlenging. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen wat de reden van de verlenging is . Als blijkt dat de inhoudelijke behandeling om één onderwerp draait, bijvoorbeeld als het identiteitsbewijs van koper is verlopen, en de bank uitsluitend hierop wacht dat er dan later geen voorbehoud meer kan worden gedaan op de overige documenten.

  Mocht er uiteindelijk toch een discussie over inhoudelijke zaken spelen dwingt u de koper om openheid te geven over dit onderwerp zodat u ook een risicoafweging kunt maken of u mee wenst te werken aan verlenging.

  Het is verstandig om goed door te vragen waarom er verlenging nodig is. Ook zou u een toelichting kunnen verlangen van de financieel adviseur van de kopers waarbij uitleg wordt gegeven en wat er is gedaan om het probleem te voorkomen of op te lossen. Als dit bijvoorbeeld door drukte bij de bank is kunt u bijvoorbeeld vragen of er verzocht is om een spoedbeoordeling. Dit zijn mogelijkheden die sommige geldverstrekkers bieden. Ook is het belangrijk om te vragen of er wel reeds een inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevonden waar inhoudelijke vragen over zijn ontstaan. Dan kan het interessant zijn om te weten om welk thema dit gaat. Uw verkoopmakelaar kan de koper of diens makelaar hier wellicht over bevragen zodat u meer houvast heeft bij het verlengingsverzoek.

  Als blijkt dat de financiële situatie van koper wankel is dan heeft verlengen mogelijk geen zin en kunt u beter een andere koper zoeken en geen tijd verdoen. Ook dat is niet altijd gewenst, dit kost weer tijd en inspanningen van de verkoopmakelaar. Door het opnieuw aanbieden op de markt hebt u wel het momentum verloren en realiseert u mogelijk een lagere verkoopopbrengst. U kunt overigens niet eenzijdig onder de koop uit. Bespreek dit altijd met uw makelaar. Ook kunt u aansturen op een second opinion van een andere hypotheekadviseur en dat als voorwaarde verbinden aan de verlenging. Zo hebben wij al veel verkopers en kopers naar de finish geholpen.

  Zo is relatief snel duidelijk of de hypotheekaanvraag kansrijk is of dat er juist een hobbelige weg volgt met veel meer tijd en overleg. Wij kunnen aan de hand van een second opinion snel overzien wat de haalbaarheid van een dossier is. Voor u als verkoper weet u dan of de verlenging de moeite waard is, of dat het een kwestie van trekken aan een dood paard is.

  Vergoeding verlenging financieringsvoorbehoud

  Aanvullend aan het meewerken van verlenging van de koopovereenkomst kunt u ook een vergoeding verbinden. Deze vergoeding spreekt u dan af om de verlenging voor een week toe te staan. U kunt afspreken om deze vergoeding meteen te laten betalen en deze niet te verreken, ongeacht de uitkomst van de hypotheekaanvraag.

  Reviews van klanten die wij eerder geholpen met een afwijzing op hun hypotheekaanvraag

  Review van Jeya die een afwijzing had voor een hypotheek
  Wij hadden een woning gevonden en de koopakte ondertekend. We hadden een andere hypotheekadviseur eerst en vier dagen voor het einde van het financieringsvoorbehoud zei hij dat er geen financiering geregeld kon worden. Ik heb toen contact opgenomen met Cournot adviseurs. Ferdinand de Regt nam contact met ons op en zei dat het wel mogelijk is om de financiering rond te krijgen. We hebben een week uitstel van het financieringsvoorbehoud aangevraagd. We hebben de benodigde documenten aangeleverd en de financiering was in orde gemaakt. We zijn zo blij dat we ons droomhuis nu gekocht hebben en dit alles is te danken aan de geweldige dienstverlening van Cournot adviseurs! We zijn zeer tevreden hoe vlot alles is verlopen en hoe gemakkelijk het gehele proces werd gemaakt door de adviseur. Alles was overzichtelijk en duidelijk.| Beoordeling via Advieskeuze lezen
  Review van Elize die een afwijzing had voor een hypotheek
  Nadat mijn hypotheekaanvraag op een vrijdag einde van de dag was afgewezen,ben ik bij Cournot terecht gekomen. Op die vrijdagavond laat via de site contact gezocht en mijn situatie beknopt uitgelegd. De volgende ochtend had ik al meteen een reactie van Ferdinand de Regt.
  Stukken geupload,zondagavond een video meeting en op maandag is de aanvraag gedaan voor de hypotheek. Ferdinand had al aangegeven dat hij wel mogelijkheden zag voor mij. Ik ben ondernemer,niet meer de jongste,waardoor de casus niet de makkelijkste was. Dit in combinatie met het feit dat ik met mijn zoon die een Wajong uitkering heeft wilde kopen.
  Als snel bleek dat mijn eerdere adviseur de plank volledig had misgeslagen.
  Het was even een strijd tegen de klok.Gelukkig werd uitstel van de ontbindende voorwaarden verleend. Er werd duidelijk aangegeven welke stukken nog aangeleverd moesten worden,er werd snel gehandeld,met een uitstekende hypotheek deal tot gevolg. Veel beter dan ik had durven dromen. Ferdinand en Kelsey hebben voortreffelijk werk geleverd met een fantastisch resultaat. Heel veel dank daarvoor.| Beoordeling via Advieskeuze lezen
  Ervaring van Lizanne met gecompliceerde inkomenssituatie
  Ferdinand en Cournot hebben ons enorm uit de brand geholpen nadat de bank onze hypotheekaanvraag had geweigerd. Wegens onze situatie (parner met PGB inkomen) was de bank niet bereid een hypotheek te verstreken en waren wij bijna ten einde raad. Via internet zijn wij bij Cournot terecht gekomen en zij zagen mogelijkheden met een positieve uitkomst. De samenwerking was erg vlot, duidelijk en vriendelijk. Wanneer er onduidelijkheden waren of we een status update wilden hebben werden we snel en goed te woord gestaan door Ferdinand of Kelsey. De aanvraag zelf bleek nog wat ingewikkelder te zijn dan in eerste instantie gedacht, maar dankzij Ferdinand zijn volhardendheid is het allemaal goed gekomen en kunnen wij met een gerust hart onze nieuwe woning in.| Beoordeling via Advieskeuze lezen

  Second opinion hypotheekaanvraag

  Een dergelijke scan van de haalbaarheid kunnen wij ook verzorgen. Goed om te weten; wij verwerken ook bijzondere en moeilijke aanvragen. Afstand is voor ons geen probleem, we werken landelijk. Voor een intake is een telefonische start of uw uitleg per email een goed begin.

  Vertel ons uw verhaal!

  Wenst u advies over het afsluiten van een hypotheek en ervaart u weerstand tijdens uw hypotheekaanvraag, dan horen we u graag.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

    

    

    

   Gratis telefonisch consult?

   uitspraak rechter

   Twee partijen doen een beroep op het meesterbrein van de rechter inzake het kopen van een woning. Althans, men ruziet over de vraag of de afwijzing goed gedocumenteerd is aangeboden aan de verkoper.

   De koper, laten we hem voor het gemak Harry (fictieve naam) noemen, sluit in juli 2017 een koopovereenkomst voor een woning met verkoper Frans (ook een fictieve naam). De koopprijs van de woning bedraagt € 315.000.

   Waar gaat deze bonje over?

   Harry krijgt zijn hypotheek niet rond en heeft hierdoor regelmatig contact met de verkopend makelaar. De reden waarom Harry zijn hypotheek niet rondkrijgt hangt samen met het niet kunnen verkopen van zijn eigen woning. De makelaar die de woning van Frans heeft verkocht, heeft ook de woning van Harry in de verkoop. Hierdoor weet de makelaar ook precies hoe de situatie is met betrekking tot de verkoop.

   Uiteindelijk blijkt dat de woning van Harry niet op tijd verkocht kan worden en doet hij een beroep op het financieringsvoorbehoud. In het koopcontract zijn hier de volgende afspraken over gemaakt :

   artikel 15 Ontbindende voorwaarden

   15.1.

   Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

   a. op 11 september 2017 koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van koopsom + 1 % bijkomende kosten geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan n.o.t.k., of een rentepercentage niet hoger dan n.o.t.k., bij de volgende hypotheekvorm: een der gangbare hypotheekvormen.

   Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht;

   (…)

    15.3. Nadere afspraken ontbindende voorwaarden

   Partijen verplichten zich over en weer al het redelijk mogelijke te doen teneinde de hierboven bedoelde financiering en/of Nationale Hypotheek Garantie en/of toezegging(en) en/of andere zaken te verkrijgen.

   De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen uiterlijk op de 1e werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen.

   Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden. Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van het (tijdig) ontbreken van een financiering als bedoeld in artikel 15.1 onder sub a. wordt, tenzij partijen anders overeenkomen, onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling aan verkoper of diens makelaar dient te worden overlegd.

   In aanvulling hierop komen partijen overeen dat koper de/het volgende stuk(ken) dient te overleggen om te voldoen aan het vereiste van ‘goed gedocumenteerd’: naast voornoemde afwijzing een kopie van de hypotheekaanvraag. Alsdan zijn beide partijen van deze koopovereenkomst bevrijd.”

    

   Wat is een financieringsvoorbehoud?

   Het is gebruikelijk om in een koopovereenkomst een zogeheten financieringsvoorbehoud op te nemen. Dat geeft de koper de gelegenheid om uit te zoeken of deze in aanmerking voor een hypotheek komt. Meestal wordt een aantal weken de gelegenheid gegeven. In het geval van Harry en Frans is dat vastgesteld op 7 weken. Dat is op zich een ruime termijn.

   De bepaling zoals deze is opgenomen in de koopovereenkomst is ook redelijk standaard. In de hypotheekaanvraag zelf staat ook veel persoonlijke informatie zoals het inkomen en de vermogenspositie. Ook andere persoonsgegevens komen hier in voor. Wij raden onze opdrachtgevers in ieder geval sterk af om met dit deel van het financieringsvoorbehoud akkoord te gaan.

   Het overleggen van één afwijzingsbrief is naar onze opvatting redelijk en zakelijk. Het is namelijk gebruikelijk om slechts bij één geldverstrekker een hypotheekaanvraag in te dienen en pas bij een afwijzing van deze hypotheekaanvraag een nieuwe hypotheekaanvraag in te dienen.

   Overleg per e-mail

   Op 5 september schrijft Harry aan de makelaar dat hij in principe de financiering voor de aankoop rond heeft. De enige voorwaarde is dat zijn eigen woning verkocht dient te zijn. De bank in kwestie, Rabobank, ziet namelijk een probleem in de verwachte restschuld van € 81.000. Harry vraagt dan ook om verlenging van het financieringsvoorbehoud.

   Uiteindelijk blijkt dat Frans niet mee wenst te gaan in het verzoek tot verlenging. Hierdoor beslist Harry om op 7 september een e-mailbericht te sturen waarin hij een beroep doet op het financieringsvoorbehoud. Ook stuurt hij de volgende documenten mee :

   • Een e-mail van ING bank waarin de bank aangeeft dat het inkomen ontoereikend is;
   • Een brief van Rabobank waaruit blijkt dat ook hier het inkomen niet voldoende is;
   • Van de SNS bank wordt ook een brief overlegd;
   • Ook een kopie van de hypotheekaanvraag wordt meegezonden.

   Reactie verkoper

   Frans is het duidelijk niet eens met de gang van zaken en sommeert Harry om de boete van € 31.500 te betalen vanwege het annuleren van de koopovereenkomst. Uiteindelijk heeft Frans zijn woning voor een hogere prijs, namelijk voor € 320.000, verkocht en wenst alsnog de boete te incasseren.

   Harry wijst deze vordering af en vindt de afwijzing goed gedocumenteerd aangeboden aan Frans. Hij is van mening te hebben voldaan aan de gemaakte afspraken uit de koopovereenkomst.

   Er volgt een rechtszaak en de rechter beslist dat Harry in het gelijk wordt gesteld. Hij heeft namelijk meer gedaan, dan is afgesproken in de koopovereenkomst. Hij zou slechts één afwijsbrief hoeven te overleggen, alleen heeft er drie meegezonden. Daaruit blijkt volgens de rechter dat hij zijn best heeft gedaan om een hypotheek aan te vragen. Kortom de rechter vindt ook dat de afwijzing goed gedocumenteerd is.

   Tip :

   Wij kennen niet alle details in deze zaak en dienen dus af te gaan op hetgeen we kunnen lezen in de uitspraak. In zijn algemeenheid valt ons op dat pas vrij laat in het proces bekend raakt dat de restschuld voor een probleem zorgt. Ook als de woning verkocht is blijft er een restschuld ontstaan.

   Een dergelijke situatie valt ook op voorhand te onderzoeken waardoor er veel tijd gewonnen had kunnen worden. De acceptatiecriteria rondom restschulden zijn over het algemeen helder beschreven.

   Ons advies zou zijn om op hoofdlijnen sneller duidelijkheid te verlangen door een bank of hypotheekadviseur op deze onderdelen.

   Wenst u de gehele uitspraak te lezen dan kan dit onderstaand :

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.