Tag: schenking

U kunt een schenking recht toe recht aan uitvoeren of een voorwaarde toevoegen in de vorm van een uitsluitingsclausule. Een uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking betekent dat uw schenking bij een eventuele echtscheiding van uw kind niet in het gezamenlijk vermogen valt, maar privébezit wordt.

Spelregels

Als uw kind plannen heeft om te trouwen in gemeenschap van goederen, of reeds getrouwd is dan is er sprake van een gezamenlijk vermogen. Schenkt u bijvoorbeeld € 75.000 aan uw kind dan valt deze schenking in het gezamenlijk vermogen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is er namelijk sprake van één gezamenlijk vermogen. Indien het tot een echtscheiding komt dan wordt ook uw schenking verdeeld.

U kunt een aantal spelregels afspreken over uw schenking. Stel dat het huwelijk van uw kind eindigt door een overlijden dan kunt u mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule toepassen. Bij een eventuele echtscheiding treedt de uitsluitingsclausule in werking, maar bij een overlijdenssituatie niet. De schenking valt dan in het gemeenschappelijk vermogen.

Het toepassen van de uitsluitingsclausule kan simpel. U kunt bij uw overboeking de tekst ‘schenking met uitsluitingsclausule’ vermelden en de clausule is van toepassing. Het is dus raadzaam dit bankafschrift goed te bewaren.  Het is verstandiger bij grotere schenkingen om een schenkingsakte op te stellen. Dit mag onderhands geregeld worden, dus een notaris is niet per se verplicht. Wel dient u de uitsluiting tegelijkertijd met de schenking te regelen. U kunt dus een eerder gedane schenking niet met terugwerkende kracht aanmerken als schenking met uitsluitingsclausule.

Goederen schenken in plaats van geld

Het is ook mogelijk om goederen te schenken zoals een familiestuk. Ook dan is het raadzaam een korte schriftelijke verklaring op te stellen bij de overhandiging van het goed waarin staat dat het een schenking met uitsluitingsclausule betreft. Deze verklaring dienen de ouders en kinderen te ondertekenen.

Zachte uitsluitingsclausule

Met een zachte uitsluitingsclausule wordt geregeld dat wanneer het huwelijk of de samenwoning eindigt door overlijden van de begunstigde afgerekend dient te worden alsof deze uitsluitingsclausule niet bestond. De voorwaarden die hieraan gesteld zijn kunnen de volgende zijn :

 • als er op het moment van overlijden van de begunstigde één of meer gezamenlijke (klein)kinderen van de begunstigde en diens echtgenoot/partner zijn;
 • er tussen de begunstigde en diens (huwelijks)partner geen procedure voor echtscheiding aanhangig is gemaakt en deze plannen er ook niet latent zijn;
 • er geen sprake is dat de begunstigde en diens (huwelijks)partner anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren;
 • de (huwelijks)partner van de begunstigde:
  • niet failliet is of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot faillissement aanhangig is gemaakt;
  • of indien failliet geweest, dit faillissement door homologatie van akkoord is geëindigd; niet in surséance van betaling verkeert of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot surséance van betaling aanhangig is;
  • niet in een positie verkeert waarin met betrekking tot hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of een verzoek tot schuldsanering is ingediend; en
  • direct voor het desbetreffende overlijden een positief vermogen heeft.

Aanvullende mogelijkheden

Naast de schenking die u voorziet van een uitsluitingsclausule kunt u additioneel ook toevoegen dat de opbrengsten van deze schenking ook privébezit van uw kind blijven. Hierbij kunt u denken aan de situatie waarbij uw kind een investering doet en met deze investering een bepaald rendement wordt behaald. We praten hier dan over de gevolgen van  zaaksvervanging ook wel de vruchten genoemd van het vermogen. Immers het geschonken geld is omgezet in een ander soort vermogen.

Deze uitsluitingsclausule wordt ook wel de anti-schoonzoon clausule genoemd. Een toepasselijke naam. Overigens kan uw kind het het geschonken geld wel aanwenden zoals hij of zij dit wenst, ook als deze het wil delen met de partner. Indien u dit onwenselijk vindt dan kunt u schenking herroepelijk doen, en bij de schenking vastleggen dat u die schenking kunt terugdraaien als uw kind het bedrag van de schenking tegen uw zin deelt.

De verzachting van de uitsluitingsclausule kan er tevens voor zorgen dat een aanzienlijke besparing van erfbelasting optreedt. Dat is evident het geval bij grotere vermogens. Indien de begunstigde (onder de uitsluitingsclausule) overlijdt is slechts de helft van het erfdeel, het legaat of de schenking belast met erfbelasting, wanneer deze in de gemeenschap van goederen valt.

Huwelijk afgesloten na 1 januari 2018

Trouwt uw kind na 1 januari 2018 dan vallen schenkingen en erfenissen niet meer in de wettelijke huwelijksgemeenschap. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan bepaald worden dat schenkingen en erfenissen wel in de huwelijksgemeenschap vallen. Een uitsluitingsclausule kan dat voor uw schenking voorkomen waardoor de uitsluitingsclausule ook relevant blijft voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst? Gebruik dan onderstaand formulier voor contact met ons kantoor.

   

   

  Vorige week is een wet aangenomen die ervoor zorgt dat mensen niet automatisch meer huwen in gemeenschap van goederen.
  Deze wet zorgt ervoor dat schulden en vermogen opgebouwd voor het huwelijk niet automatisch worden gedeeld. Dit betekent dus dat bij een onverhoopte echtscheiding deze zaken niet gedeeld hoeven te worden. Ook erfenissen en schenkingen vallen hierdoor niet automatisch in de zogeheten boedel bij een echtscheiding.

  Dat is namelijk de keerzijde van het huwelijk. Inmiddels wijzen statistieken uit dat 1 op de 2 gehuwden ook weer gaan scheiden. Het heeft jaren geduurd voordat deze wetgeving is aangenomen. Er was nogal weerstand van onder andere de vereniging van notarissen die een gemis aan omzet verwachten door deze wetgeving. Nu hoef je niet speciaal een akte te laten opstellen om bijvoorbeeld schenkingen uit te sluiten. Stel dat een dergelijke uitsluitingsclausule niet is opgenomen valt ook een gift en erfenis ook in het gezamenlijk vermogen. Sommige schenkers realiseren zich dat pas op de minder leuke moment in het leven zoals bij het verdelen van het vermogen tijdens de echtscheiding.

  Ook de schulden hoeven met deze nieuwe situatie niet meer gedeeld te worden. Soms is de partner zonder de schulden niet op de hoogte van deze schulden en kan tijdens een echtscheiding onaangenaam verrast zijn. Ook deze schulden horen dan niet meer tot het gezamenlijk bezit.

  In 2018 zal naar verwachting de wet van kracht worden.