Tag: verplicht

Gratis telefonisch consult? waarde huis

Als u een huis koopt en een hypotheek nodig hebt heeft u ook een taxatierapport nodig. Is dat nog steeds zo? Deze hoofdregel gaat nog steeds op in de meeste situaties.

Hypotheek afsluiten bij ABN Amro zonder taxatierapport

Het is bij ABN Amro sinds kort mogelijk om te werken met een vereenvoudigd taxatierapport. Er wordt dan gebruik gemaakt van een modelmatig rapport. Dat kost u slechts € 24,95 in plaats van een paar honderd euro.

U kunt dit model gebruiken voor het kopen van een huis indien u voldoet aan de volgende voorwaarden :

 • Het hypotheekbedrag is maximaal 90% van de waarde van de woning;
 • De hypotheek wordt zonder NHG aangevraagd;
 • Qua hoofdsom is de hypotheek lager dan € 750.000;
 • Het onderpand is standaard.

Dit waarderapport kan ook gebruikt worden voor het oversluiten van uw hypotheek, het verhogen van een bestaande hypotheek of vanwege ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wilt u ook een modelmatig rapport voor een ABN Amro hypotheek aanvragen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Welke soorten taxaties zijn er?

De geldverstrekker stelt steeds hogere eisen aan de inhoud van een taxatierapport. Voor bedrijfsmatig vastgoed dient er zelfs een tweede taxateur mee te tekenen voor de waarde. Bij particuliere hypotheekaanvragen kunt u volstaan met een gevalideerd taxatierapport en in enkele gevallen nog met een ongevalideerde taxatie.

Wat is een gevalideerd taxatierapport?

Indien de bank u verplicht een gevalideerd rapport, vaak met NWWI, op te laten stellen vindt er een modelmatige controle plaats. Deze controle vindt plaats door een extern validatieinstituut dat de berekende waarde en het taxatierapport van de taxateur naloopt en controleert.

In dit proces worden extreme afwijkingen geconstateerd en dient het rapport bij afwijkingen te worden gemotiveerd door de taxateur.

Het nadeel van een gevalideerd rapport is dat de kostprijs enkele tientjes hoger ligt en er ontstaat een vertraging qua tijd. Deze verwerking kost meestal ook een werkdag. Uiteindelijk is het taxatierapport wel direct digitaal beschikbaar bij de geldverstrekker.

Wat is een ongevalideerd taxatierapport?

Deze taxatie wordt ook door een taxateur opgesteld alleen daar vindt geen extra controle plaats door middel van validatie door bijvoorbeeld het NWWI.

U kunt een ongevalideerde taxatie voor simpele aanpassingen gebruiken van uw hypotheek. Ook kan een dergelijk rapport dienen ter ondersteuning van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de WOZ-waarde.

Waarom wenst een bank een taxatie te laten doen?

Indien u een hypotheek aanvraagt wenst de bank te weten wat zij gaan financieren. De bank zit op afstand en vaak communiceert u via een tussenpersoon en een medewerker van de bank kan onmogelijk ieder onderpand bezoeken. Vandaar dat deze werkzaamheden verricht dienen te worden door een taxateur. De bank wenst namelijk te voorkomen dat men een incourant onderpand financiert.

Wat kunt u precies vinden in een taxatierapport?

Het taxatierapport is het resultaat van een opname van uw woning door een gecertificeerd taxateur. U kunt de volgende zaken onder andere vinden in het taxatierapport :

 • De marktwaarde van het onderpand eventueel aangevuld met een marktwaarde na verbouwing of de marktwaarde in verhuurde staat indien de woning is verhuurd;
 • Het doel van de taxatie is te vinden. Dit kan bijvoorbeeld te maken met het kopen van het onderpand of het waarderen in het kader van verkoop of vanwege een relatiebreuk;
 • Bijzondere aandachtspunten worden genoemd zoals funderingsproblemen, een slechte bouwkundige staat of verontreiniging in de vorm van asbest;
 • Ook dient te worden opgemerkt als de taxateur het vermoeden heeft dat iemand anders dan de opdrachtgever in de woning gaat wonen, bijvoorbeeld een huurder;
 • De uitkomst van het Kadaster wordt opgenomen, bijvoorbeeld welke grond hoort bij de woning;
 • Ook basale gegevens zoals het bouwjaar, de woonoppervlakte en de inhoud van de woning worden opgenomen;
 • Vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn worden weergegeven in de taxatie ter ondersteuning van de getaxeerde waarde;
 • Foto’s van diverse invalshoeken van de woning.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

De meeste geldverstrekkers hanteren een geldigheidsduur van 6 maanden. Dit is per bank of geldverstrekker anders. Sommige geldverstrekkers accepteren zelfs een emailbericht van de taxateur indien de overschrijding qua tijd binnen 1 jaar ligt. Dat is maatwerk en kunt u bespreken met een hypotheekadviseur of de bank.

Taxatieservice Cournot Adviseurs

Met onze taxatieservice krijgt u een door NWWI gevalideerd taxatierapport. Dit rapport is te gebruiken voor iedere geldverstrekker. Ook is het mogelijk gelijktijdig een bouwkundige keuring aan te vragen. De kosten van het taxatierapport bedragen € 565 inclusief BTW en validatiekosten.

Aanvragen van een taxatierapport kan middels onderstaand formulier.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

   

  Gratis telefonisch consult?

   

  Een echtscheidingsconvenant is een document dat opgesteld wordt tijdens een echtscheiding waarin bindende afspraken worden gemaakt over het einde van jullie huwelijk. Hebben jullie plannen om te scheiden dan is het een document wat meestal opgesteld wordt door een advocaat of mediator. U mag ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen. Het is overigens niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Het is overigens wel zeer gebruikelijk.

  Waarom een echtscheidingsconvenant opstellen?

  U hebt zelf invloed op de inhoud van het echtscheidingsconvenant. Op het moment dat u er samen niet meer uitkomt neemt de rechter deze regierol over. Dan kan de uitkomst zijn dat in het vonnis een andere uitkomst valt te lezen dan u zelf had gewenst.

  Het opstellen van een convenant geeft u en uw ex-partner de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van uw bezittingen.

  Nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend zal de rechter de gemaakte afspraken uit het echtscheidingsconvenant bekrachtigen. Volgt er in de toekomst gedoe over het nakomen van deze bindende afspraken dan kunt u rechtstreeks naar een deurwaarder om de afspraken na te laten komen door bijvoorbeeld beslaglegging.

  Zijn de afspraken bindend in een convenant?
  In combinatie met een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank en later de uitspraak van rechter maakt het een bindend document.

  U kunt direct de deurwaarder de niet nagekomen afspraken laten nakomen middels juridische procedures.

  Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

  In het convenant staan de afspraken weergegeven tussen u en uw ex-partner omtrent de echtscheiding. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over alimentatie, toebedeling van de gezamenlijke woning en het verdelen van alle spullen. De meest voorkomende onderwerpen die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant zijn als volgt :

  • De verdeling van het pensioen;
  • echtscheidingsconvenantAfspraken over het verblijf in de gezamenlijke woning en wie de gelegenheid krijgt de woning over te nemen;
  • Vaak wordt ook vastgelegd wie de kosten van de woning blijft betalen tot de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd;
  • Wat er gebeurt met de verdeling van spaartegoeden, beleggersrekeningen, tweede woningen, sieraden en andere bezittingen;
  • Ook zijn afspraken omtrent de alimentatie belangrijk, dan gaat dit zowel over partneralimentatie als wel kinderalimentatie;
  • Wie de zorgtaken heeft over de kinderen en op welk adres de kinderen worden ingeschreven.

  Toekomstige afspraken in echtscheidingsconvenant

  Het komt voor dat afspraken in een echtscheidingsconvenant later dit vragen leiden vanuit de Belastingdienst of niet haalbaar blijken te zijn. Dan dient u achteraf opnieuw in overleg te gaan.

  Hoewel het echtscheidingsconvenant een juridisch document is komen er veel fiscale en financiële aspecten aan bod. Veelal rondom het thema eigen woning en pensioen. Een advocaat is meestal geen financieel adviseur waardoor we in de praktijk regelmatig reparatiewerk dienen uit te voeren. Dit ziet vaak toe op het te gemakkelijk inschatten van de afkoop van bepaalde financiële producten en de toedeling over en weer.

  Een check van uw concept echtscheidingsconvenant kunnen wij voor u verzorgen. Het is misschien prettiger om later niet opnieuw om tafel te hoeven om afspraken te herzien of discussies over geld krijgen.

  Op welk moment in de echtscheidingsprocedure komt het echtscheidingsconvenant aan bod

  De schriftelijke procedure van een scheiding begint eigenlijk met een echtscheidingsconvenant. Zodra jullie afspraken hebben gemaakt over het afronden van jullie huwelijk stelt een echtscheidingsbemiddelaar, mediator of advocaat dit document op. Samen met een eventueel ouderschapsplan wordt het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank.

  Indien u samen tot overeenstemming bent gekomen wordt het echtscheidingsverzoek ingediend op gemeenschappelijke basis. Het convenant en het ouderschapsplan zijn dan als bijlage toegevoegd.

  Toetsing echtscheidingsconvenant door rechtbank

  Nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank vindt er een oordeel plaats. Op het moment dat het verzoek direct wordt goedgekeurd heeft het document een juridische waarde. We spreken hier ook wel over het bekrachtigen van het echtscheidingsconvenant door een rechter middels een beschikking. De afspraken zijn hierna rechtens afdwingbaar. Dat betekent dat het document een executoriale titel heeft waardoor een gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen als de alimentatie bijvoorbeeld niet wordt voldaan.

  U hoeft bij een geschil dan niet meer opnieuw langs de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder kan dan direct een procedure opstarten en dat scheelt tijd. Het komt namelijk voor dat u na de afronding van de echtscheiding nog veel met elkaar te maken hebt. Dit is zeer goed denkbaar indien u opgroeiende kinderen hebt en er een discussie ontstaat over de omgangsregeling.

  Kan ik een echtscheidingsconvenant later aanpassen

  Met een aanvullende overeenkomst kunt u nieuwe afspraken maken over reeds bestaande afspraken. Het spreekt voor zich dat u het samen eens dient te zijn over deze aanpassingen. Deze aanvullende overeenkomst ondertekent u ook gezamenlijk, zonder ondertekening is er geen sprake van een geldige juridische afspraak.

  Ook kan er tussentijds een nieuwe situatie ontstaan. Bijvoorbeeld als u partneralimentatie betaalt en uw inkomen is drastisch gedaald. Komt u er samen niet uit om hier aanvullende afspraken over te maken dan kan de rechter ook beslissen dat de afspraken uit het convenant aangepast dienen te worden.

  Het echtscheidingsconvenant is niet in beton gegoten, alleen het is wel bekrachtigd door een rechter. Dit betekent dat u rechtstreeks naar een deurwaarder kunt als er betalingsverplichtingen niet worden nagekomen.

  Vechtscheiding

  Zodra het niet lukt om gezamenlijk een echtscheidingsconvenant op te stellen bestaat de mogelijkheid om toch een echtscheidingsverzoek in te dienen. Het is dan minder eenvoudig om te scheiden. Bij de zittingen op de rechtbank dient iedere persoon dan vertegenwoordigd te worden door een eigen advocaat. Ook is de kans groot indien er kinderen zijn dat deze ook gehoord zullen worden.

  In de praktijk zien we dat mensen uiteindelijk heel erg hun best doen om tot afspraken te komen. Toch kan een onderhandeling spaak lopen op basis van standpunten die te ver uiteen blijven liggen. Ondanks de vaak heftige emotionele onderhandelingen die daar aan vooraf gaan.

  Echtscheidingsconvenant en hypotheek

  Op het moment dat u plannen hebt de gezamenlijke woning op uw naam te krijgen dan is het ook noodzakelijk om een kopie van het echtscheidingsconvenant te overleggen aan de bank.  Deze wenst namelijk in te zien wat de afspraken zijn die u hebt gemaakt. Blijkt bijvoorbeeld dat u een fikse alimentatieverplichting hebt dan is dat van invloed op de hypotheekverstrekking.

  Uw ex-partner dient ook uit de hypotheek gehaald te worden. Deze procedure noemt men ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

  Wenst u opnieuw een hypotheek af te sluiten voor een nieuwe woning dan kunt u ook berekenen wat de maximale hypotheek is. Voor het behouden van uw bestaande hypotheek gelden andere regels die we u persoonlijk kunnen toelichten. Soms is het behouden van uw hypotheek makkelijker dan een nieuwe hypotheek afsluiten.

  Hypotheek afsluiten en waarom is echtscheidingsconvenant is nodig?

  Indien u een nieuwe hypotheek wenst af te sluiten kan het soms nodig zijn om documenten over uw echtscheiding te overleggen. De reden hiervoor is dat de bank wil beoordelen of er nog verplichtingen bestaan vanuit het voormalige huwelijk.

  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u alimentatie aan uw ex-partner dient te betalen. Dan drukt dit op uw besteedbaar inkomen en houdt men rekening met deze getallen bij het bepalen van den maximale hypotheek. Andersom kan het ook een bron van inkomen zijn indien u partneralimentatie ontvangt.

  De volgende documenten zijn nodig bij het verkrijgen van een hypotheek nadat u bent gescheiden :

  • Kopie echtscheidingsconvenant;
  • Uitspraak rechtbank dat het huwelijk is ontbonden;
  • Echtscheidingsakte gemeente.

  Echtscheidingsconvenant kwijt

  In de praktijk komt het voor dat u bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek ook uw echtscheidingsconvenant dient aan te leveren. Ook als het huwelijk bijvoorbeeld al 15 jaar geleden is ontbonden. Het opvragen van het echtscheidingsconvenant kan simpel en kosteloos door een verzoek aan de betreffende rechtbank te sturen.

  De personen die een kopie van het echtscheidingsconvenant mogen aanvragen zijn uitsluitend de voormalige echtgenoten en hun kind(eren).

  Dit mag zowel per e-mail of post. U dient dan de volgende informatie mee te sturen :

  • Een afschrift van uw legitimatiebewijs, dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn;
  • Achternaam, voorletters en geboortedata van u en uw ex;
  • Datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van echtscheiding;
  • Indien bekend: het zaaknummer;
  • Als u de datum of zaaknummer van de echtscheiding niet weet: inschrijving echtscheiding bij de gemeente;
  • Adres, waar de beschikking naar verzonden moet worden;
  • Het telefoonnummer waar u op bereikbaar bent;
  • Reden van de aanvraag;
  • Aangeven of u een afschrift of grosse (gewaarmerkt afschrift) nodig heeft;
  • Aangeven of u het afschrift nodig heeft voor het buitenland.

  Indien het huwelijk is ontbonden voor 1990 duurt het een stuk langer dan de gebruikelijke 4 weken om een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen.

  Advocaat en verzoekschrift voor een scheiding

  Het is in Nederland uitsluitend door een advocaat toegestaan om een verzoekschrift tot scheiding in te dienen.

  Ouderschapsplan verplicht

  Waar u ook niet van kunt afwijken is het opstellen van een ouderschapsplan. Indien u minderjarige kinderen hebt dient u afspraken te maken over bijvoorbeeld de opvoeding en verzorging van de kinderen.

  Onderdelen die minimaal aan bod dienen te komen in een ouderschapsplan zijn de volgende :

  • De tijdsverdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • De omgang met uw kind (het kind heeft sowieso recht op contact met beide ouders);
  • De manier waarop u elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind;
  • De kosten en betaling van de verzorging en opvoeding van uw kind (dus afspraken over de kinderalimentatie);
  • Hoe en op welke wijze u met elkaar overlegt over belangrijke zaken die uw kind aangaan zoals schoolprestaties et cetera.

  Hulp gewenst met betrekking tot uw echtscheidingsconvenant of echtscheiding?

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.